Search form

Daniel 12

Kare me agik

1-“I kare meno Mikael bibino, ma en rwot madit ma loyo rokwu. Dok kare me can bibedo tye, kit can macalo man peya onen cakke wa con i kare pa rok mo-ni nio kwede wa i kare meno. I kare meno aye gibilaro iye rokwu, jo ma gibinoŋo yam gicoyo nyiŋgi i buk. 2-Dok jo mapol i kom jo ma gibuto i apwa me ŋom gibico woko, jo mukene gibidonyo i kwo ma bedo nakanaka, ento jo mukene gibinoŋo megi lewic ki cac ma bedo nakana ka. 3Jo maryek biryeny macalo pete me polo; ki jo ma loko jo mapol dwogo i kit ma atir, gibidoko calo lakalatwe matwal. 4-Ento in Daniel, um lok man woko, ci imwon buk-ki woko, nio wa i kare me agik. Jo mapol gibibedo ka riŋo tuŋŋi ki tuŋŋi, ki ŋec bene bimedde.”

5Cutcut ki i ne meno an Daniel aneno piny, ci aneno jo mukene aryo gucuŋ i dog kulu, acel ocuŋ i dog kulu tuŋŋi ki acel ocuŋ i dog kulu tuŋcel. 6Ci owaco bot dano ma onoŋo oruko boŋo camanini, ma obedo malo i wi pii ma i kulu ni, “Man bitero kare ma rom mene nio ka agikki me ginaura magi bio?” 7-Dano ma onoŋo oruko boŋo camaniŋi-ni ma obedo malo i wi pii ma i kutu, otiŋo ciŋe aryo ducu okemo polo; ci awinyo en ka kwoŋo kwoŋ ki nyiŋ ŋat ma bedo matwal-li ni gin meno bibedo pi mwaka adek ki nucu, Ka doŋ ineno nino me turo tek pa jo maleŋ otum ci jami magi ducu bene bitimme cobo kakare. 8Awinyo, ento onoŋo pe aniaŋ. Mumiyo awaco ni, “Ai rwoda, agikki me jami magi bibedo niŋniŋ?” 9Odok iye ni, “In icit meri citoni Daniel, pien pud giumo lokke dok gimwono woko kuro kare me agik. 10-Jo mapol gibilonnye, gibilokke gidoko tar, kun bene gilonyogi odoco; ento jo maraco gibibedo megi ka timo gin maraco. Pe tye ŋat mo i kin lutim maraco ma biniaŋ iye; ento jo maryek aye biniaŋ iye. 11-Cakke i kare ma gikwanyo iye gitum awaŋa me nino ducu ca, kun doŋ giketo gin me kwer malik, bibedo nino alip acel ki miya aryo ki pyeraboŋwen. 12Ŋat ma kuro nio ka nino alip acel ki miya adek ki pyeradek wiye abic oromo bedo ki gum. 13Kombeddi cit giri nio ka kare me agik oromo; ento i agikki me kare meno ibiywe ci ibicuŋ i kabedo ma gipoko boti.”

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index