Search form

Nwoyo Cik 6

Cik madit makato

1“Man aye lok ma giciko, ki lwak cik ki gin ma Rwot oŋolo ma Rwot Lubaŋawu ocika ni apwonywu kwede, wek wulubgi i lobo ma wubicito loka ca ka camone, 2wek wulwor Rwot Lubaŋawu, wun kikomwu ki likwayowu, kun wugwoko cikke ducu ki lok ducu ma en ociko ma atye ka cikowu kwede, nino ducu me kwo mewu, wek wuri i wi lobo pi kare malac. 3Pi meno, wun jo Icrael wuwiny, wugwokke wek wulubgi, wek nyimwu obed leŋ, wek wunya bene mapol, kit ma Rwot Lubaŋa pa kwarowu yam owaco botwu i lobo ma mol cak ki moo kic-ci.

4-“Wuwiny, wun jo Icrael: Rwot Lubaŋawa en Rwot acel. 5-Mar Rwot Lubaŋani ki cwinyi ducu, ki tiponi ducu ki tekki ducu. 6-Lok magi ducu ma acikowu kwede tin-ni wubiketo i cwinywu; 7dok wubipwonyo litinowu kwedgi matek. Wulok lok i komgi ma wubedo i odiwu, ki ka wutye ka wot i yo, ka wubuto piny ki ka wua malo. 8Wutwe i ŋut ciŋwu obed lanyut; wutwe bene i dye tur nyimwu. 9Dok wubicoyo i kom okar doggola me odiwu, ki i dog gaŋwu.

Can ma bibino pi balo cik pa Lubaŋa

10-“I kare ma Rwot Lubaŋawu doŋ otyeko kelowu i lobo ma yam okwoŋo pire bot kwarowu Abraim ki Icaka ki Yakobo, ni ebimiyowu, ma tye iye gaŋi madito ma gibeco, ma yam pe wun aye wugerogi, 11ki odi ma gupoŋ ki jami ducu ma gibeco ma yam pe wun aye wupoŋo igi, ki bur pii ma gikwinyogi ma pe wun aye wukwinyo, ki poto olok ki poto jeituni ma pe wun aye wupito; ka doŋ wucamo wuyeŋ, 12ci ber wugwokke wek wiwu pe owil woko i kom Rwot ma yam okwanyowu woko ki i lobo Ejipt, i ot me opii. 13-Wulwor Rwot Lubaŋawu, wuti pi en, wukwoŋ kwoŋwu ki nyiŋe. 14Pe wulub kor lubaŋa mukene ducu, macalo lwak lubaŋa pa rok mapatpat ma birumowu dyere, 15pien Rwot Lubaŋawu ma tye i kinwu-ni en Lubaŋa ma lanyeko; wek kiniga pe omak Rwot Lubaŋawu i komwu, miyo en bityekowu woko liweŋ ki i wi lobo.

16-“Pe wuom i Rwot Lubaŋawu, macalo yam wuomo kwede iye i Maca. 17Wuket cwinywu ka gwoko lok ducu ma Rwot Lubaŋawu ociko, ki lokke me caden, ki cikke ducu ma en ocikowu kwede. 18Dok wubitiyo gin ma nen atir dok maber i waŋ Rwot, wek nyimwu obed leŋ, wek wucit wucam lobo maberri ma yam Rwot okwoŋo pire ni ebimiyo bot kwarowu, 19kun wuryemo lukworwu woko ducu ki i nyimwu, macalo Rwot yam owaco.

20“I kare me anyim, ka latinni bipenyi ni, ‘Lok man me caden kono te lokke aŋo, ki lwak cik ducu ki gin ma giŋolo ma Rwot Lubaŋawa ocikowa kwede-ni?’ 21ci ibiwaco ki latinni ni, ‘Wan yam onoŋo wabedo opii pa Parao i Ejipt, ci Rwot okwanyowa ki i Ejipt pi twero me bade. 22Yam Rwot onyuto lwak lanyut ki taŋo madito dok malit twatwal i kom lobo Ejipt ki i kom Parao ki i kom jo ma i ode ducu ma waneno ki waŋwa. 23Okwanyowa woko ki kunnu wek ekelwa wa kany, eminiwa lobo ma yam okwoŋo pire ni ebimiyo bot kwarowa. 24Rwot yam ocikowa ni walub cik magi ducu, dok ni walwor Rwot Lubaŋawa wek wabed maber nakanaka, wek en ogwokwa wabed makwo, macalo koni watye-ni. 25Ka wagwokke wek wacob lok man ducu ma gicikowa kwede ki i nyim Rwot Lubaŋawa, macalo en yam ocikowa kwede, miyo wabedo jo ma kitwa atir.’

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index