Search form

Latitlok 3

Kit tim acel acel tye ki karene

1Kit tim acel acel tye ki karene, dok kit lok mo keken tye ki karene i lobo man:

2Kare ma ginywalo iye dano, ki kare ma en bito iye;

kare me pito ginapita, ki kare me puto gin ma gipito-ni woko;

3kare me neko dano, ki kare me caŋo dano acaŋa:

kare me muko ot ki reto woko piny, ki kare me gerone odoco;

4kare me koko, ki kare me nyero; kare me kumo, ki kare me myel;

5kare me bolo got atata, ki kare me gurone kacel;

kare me kwako lawoti, ki kare ma pe ikwako iye lawoti;

6kare me yenyo gin mo-ni, ki kare ma jami rwenyo iye arwenya;

kare me gwoko gin mo-ni, ki kare me bolone woko;

7kare me yeco boŋo ki kare me kwoyone woko doki;

kare me liŋ aliŋa, ki kare me lok;

8kare me maro dano, ki kare me kwero dano akwera;

kare me lweny, ki kare me bedo ki kuc.

9Dano ma latic-ci mono noŋo kit magoba aŋo i kom tic ducu ma en otiyo?

10Doŋ atyeko neno kit tic ma Lubaŋa omiyo bot dano ma myero gubed ka tiyone. 11En oketo jami ducu maber i karegi kikome; dok oketo dano me ŋeyo kare mukato anec ki kare ma pud tye anyim, ento kadi kumeno dano pe twero ŋeyo gin ma Lubaŋa otiyo nia i acakki nio i agikki. 12Aniaŋ atir ni pe tye gin mo maber pi dano makato kono bedo ki yomcwiny pi kare me kwone ducu i lobo man. 13Dok aniaŋ bene ni man obedo mot ma Lubaŋa omiyo bot dano, kun mito ni dano acel acel myero ocam cam, dok omat mat-gu, dok onoŋ yomcwiny ma a i kom ticce ducu ma en tiyo. 14Aŋeyo ni gin mo keken ma Lubaŋa tiyo bedo matwal; pe gitwero medo gin mo iye, dok pe gitwero kwanyo gin mo woko ki i kome. Lubaŋa oketo obedo kit meno, wek omi dano gubed ki lworo i nyime. 15Gin ma tye ka timme-ni doŋ yam otyeko timme con; ki gin ma bitimme i anyim bene doŋ otyeko timme woko; Lubaŋa yenyo kit gin acel-lu ma yam otimme, miyo dok timme aye.

Tim ma atir pe tye i lobo

16Pe meno keken, anoŋo ni i lobo man ka ma myero tim ma atir obed tye iye inoŋo tim maraco, dok bene ka ma myero dano gubed ki kit ma atir inoŋo tim maraco iye. 17Abedo ka lok kekena ki i cwinya ni, Lubaŋa biŋolo kop i kom jo ma kitgi atir kacel ki lutim maraco, pien doŋ otyeko yero kare pi kit lok acel acel, ki pi kit tic ducu. 18Abedo ka tamo ki i cwinya ni, Lubaŋa tye ka temo dano atema wek enyut botgi ni kadi bed gin dano ento gin rom aroma ki lee tim. 19Can ma poto i kom dano ki gin ma timme i kom lee tim ducu rom aroma; gin ducu gito woko. Gin ducu gimiyogi yweyo me kwo maromrom, dano pe bedo maber makato lee; pien gin ducu konygi pe. 20Gin aryo ducu gicito i kabedo acel; pien gin ducu gua ki i apwa, dok gibidok iye aye. 21Aŋa ma ŋeyo ka ce tipo pa dano cito malo i polo, nyo ka tipo pa lee donyo piny i nom? 22Kit meno aniaŋ ni gin maber makato ducu ma dano twero timo en aye me yomo cwinye ki gin ma en olimo ki i ticce ma en otiyo, pien meno aye dul ma gipoko bote. Aŋa ma twero nyutte gin ma bitimme lacen i anyim ma noŋo en doŋ eto woko?

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index