Search form

Latitlok 6

1Atyeko neno gin marac mapek ma obwoyo kom dano ducu ma bedo i lobo-ni woko. 2Lubaŋa twero miyo bot dano mo lonyo, lwak jami mapol ata, dok miyo dano giwore, wek dano-nu obed ma gin mo ducu ma en mito pe orem bote, ento ka Lubaŋa pe omiye twero me noŋo yomcwiny i kom lwak lonyone-ni, ci dano mo ata aye binoŋo yomcwiny i kom jamine ducu; man gin ma konnye pe. Man aye can marac mukato kare. 3Kadi bed dano mo onywal litino ma romo miya acel kulu, kadi en obedo i lobo pi lwak mwaka mapol, ma mwakane bene doŋ dwoŋ, ento ka pe noŋo yomcwiny mo i kom jami mabeco me lobo man, ka pe bene giketo deyo me yiko en ka oto, awaco ni latin ma ginywalo ma doŋ otyeko to woko ki i ic ber kato eno 4Kony me nywalo latin meno pe, en cito i colpiny, ka doŋ tye i colpiny ci wi dano wil woko pi nyiŋe. 5Dok latin meno pe oŋe no cen, pe oŋeyo gin mo; ento en noŋo yweyo maber makato dano meno madit-ti. 6Kadi bed dano-nu ori i lobo pi mwaka alip aryo kulu, ka pe bedo ki jami mabeco i lobo man, ci gin aryo-ni ducu pe gicito i kabedo acel?

7Dano tiyo ticce ducu wek enoŋ gin ma myero ecam, ento pe romo yen ki cam ma en noŋo. 8Dano maryek kato ŋat ma lamiŋ niŋniŋ? Ci dano ma lacan ma ŋeyo gwoko kwone i kin jo makwo bedo ki gin aŋo? 9Bedo ber me tic ki jami ma it ye kwede, kato ma ibedo ki par madwoŋ pi jami mukene; man bene gin ma konnye pe, rom ki ryemo kor yamo ma kodo.

10Gin ma tye ka timme onoŋo doŋ gityeko cako nyiŋe con, dok waŋeyo kit pa dano ni, en pe twero pyem ki ŋat matek makato eno 11Ka dano pyem kun loko lok madwoŋ, ci lokke ducu doko gin ma konnye pe, noŋo oyelle nono. 12Aŋa ma ŋeyo gin maber pi dano ma kun noŋo en obedo pi kare manok ki kit kwo ma konnye pe, pien kwone rwenyo woko macalo tipo? Aŋa ma twero tito bot dano gin ma bitimme ki i ŋeye lacen i lobo man ma noŋo en doŋ oto woko?

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index