Search form

Ejekiel 44

Tic ma gitiyo i ot pa Lubaŋa

1Lacen dano-nu odwoka cen i dogcel ma woko me kabedo maleŋ, ma onoŋo tye yo tuŋ wokceŋ; ento onoŋo giloro woko. 2Ci owacca ni, “Dogcel man bibedo alora kare ducu, pe gibiyabo, dok bene ŋat mo pe bidonyo ki iye; pien Rwot, ma en Lubaŋa pa Icrael, doŋ otyeko donyo ki iye. Pi meno bibedo alora kare ducu. 3Laker keken gwok bibedo iye ka camo kwon i nyim Rwot; en bidonyo ki i yo ma wok ki i kicika ma i doggola me donyo, dok bene bikato ci to woko ki i yo acel-lu.”

Cik ma ye dano me donyo i ot pa Lubaŋa

4Ci dano-nu okela kun wok kweda ki i dogcel ma tye yo tuŋ acam wa i nyim ot pa Lubaŋa. Ka aneno piny ci aneno ni deyo pa Rwot opoŋo ot pa Lubaŋa woko, Cutcut apoto aryebbe woko piny, 5ci Rwot owacca ni, “Wod pa dano, ket cwinyi me niaŋ maber i gin ducu ma ineno ki ma iwinyo ki iti, Abetitti cik ducu me ot pa Lubaŋa ki gin ducu ma myero dano guti dok gulubi. Dok iket cwinyi me niaŋ maber i kom kit dano ma giyegi me donyo i ot pa Lubaŋa, ki jo ducu ma pe giyegi me donyo i kabedo maleŋ.

6“Doŋ iwac bot jo Icrael ma gin jo ma lujemo-ni ni, an Rwot Lubaŋa awaco kuman ni, Gin jo Icrael myero doŋ gugik kit tim me kwergi-gu woko ducu. 7Gupyedo oda pi ye lurok ma pe gilirogi i cwinygi ki i komgi me bedo i kabedona maleŋ, ka doŋ gutyero bota camma, moo dwolo ki Temo, Pi meno jona doŋ gutyeko turo gicikkena woko, medo i kom gin me kwer-gu ducu ma yam gutimo. 8Pe bene gubedo ka gwoko kit ma gitiyo kwede ki jamina maleŋ-gu ducu; ento guketo lurok aye me tic i kabe dona maleŋ.

9“Mumiyo an Rwot Lubaŋa, awaco kuman ni, Pe tye larok mo ma pe giliro i cwinye ki i kome ma bidonyo i kabedona maleŋ, kadi bed larok mo ma i kin lurok ducu ma gibedo i kin jo Icrael.

10“Ento Lulevi ma yam gua woko ki bota gucito woko ka mabor, ma guŋak gubwota woko calo jo Icrael ma yam guŋak woko gubedo ka woro jogi, kombeddi doŋ atye ka keto can i komgi. 11Gin gibibedo luticca i kabedona maleŋ, kun gigwoko dogcel me ot pa Lubaŋa, kun gitiyo bene tic i ot pa Lubaŋa. Gin aye ma gibineko lee ma dano gikelo me atyera me gitum awaŋa ki gitum pi lwak, dok bene gibibedo i dog ticgi kun gitiyo bot lwak. 12Ento kit macalo gubedo ka telo, jo Icrael ka woro cal jogi ma gipayo apaya ma en aye gin mumiyo jo Icrael gupoto i bal, pi meno an Rwot Lubaŋa doŋ akwoŋo kwoŋ woko mukemogi ni abiketo can i komgi. 13Pe doŋ gibibedo ka tic bota macalo ajwagi, dok bene pe gibinyiko cok i kom jamina maleŋ-gu ki i kom jami ma gileŋ gikato ducu-gu, Ento lewic bimakogi pi gin me kwer ma yam gutimo-gu. 14Kadi bed kumeno pud abiyerogi aketogi me tic i ot pa Lubaŋa, kun gitiyo kwa ticce ducu ki kwa tic ducu ma mitte ma myero giti iye.”

Ajwagi

15Rwot Lubaŋa owacci, “Ajwagi ma gin Lulevi, ma gin likwayo pa Jadok, ma gubedo ka tiyo tic i kabedona maleŋ i kare ma jo Icrael guŋak gubwota woko, gin aye gibibino cok bota ka tic bota. Gin aye gibitiyo bota kun gityero bota moo dwolo ki remo. 16Gin aye gibidonyo i kabedona maleŋ, kun bene ginyiko cok ki mejana, pi tiyo tic bota, ki pi lubo gin ma an aciko ducu. 17-Ka gudonyo i dogcel me dyekal ma woko, ci gibiruko boŋŋi camanini. Pe gibibedo ki ginaruka mo me yer romo i komgi i kare ma noŋo gitye ka tic i dogcel me dyekal ma i iye, ki bene i ot pa Lubaŋa kikome. 18Gibiboyo wigi ki kitambara me boŋo camanini, dok bene gibiruko pali boŋo camanini i pyergi; pe gitweyo nyo giruko gin mo ma miyo kwok makogi. 19-Ka inen gikato gicito woko bot lwak i dyekal ma woko, gibilunyo boŋŋi ma gubedo ka tic kwedgi-ni woko ki i komgi, ci giketo bedo i kicika maleŋ-gu, Doŋ gibiruko boŋŋi mukene, wek pe gunyob lwak ki boŋŋigi maleŋ-gu. 20-Ajwagi pe gibilyelo wigi woko doŋ maleŋ, dok bene pe gibiweko yer wigi lot maboco; ento gibinyaro yer wigi woko anyara keken. 21-Ajwaka mo pe bimato koŋo yino ka cito ka donyo i dyekal ma i iye ma i ot pa Lubaŋa. 22-Ajwagi pe gibinyomo daa-to mo, nyo dako ma cware oryemo woko, ento gibinyomo nyako ma pe oŋeyo laco i dog ot pa jo Icrael kikome, Dok bene gitwero nyomo daato mo ma onoŋo yam koŋ cware obedo ajwaka.

23-“Gibipwonyo jona me ŋeyo apokapoka ma tye i kin jami maleŋ ki jami me nino ducu-gu, kun ginyuto botgi bene kit ma myero gupok kwede kin gin ma keni ki gin ma pe keni. 24Ka ce lok daa nyo pido mo tye, ci gin ajwagi gibibedo luŋolkop, ci giŋolo kop kun gilubo kit ma an aŋolo kwede kop, Gibigwoko cikka ki gin ma an aciko, i kwero nino madito ma giciko ducu, dok bene gibigwoko ceŋ cabitta ducu bedo nino maleŋ.

25-“Ajwagi pe bibalo komgi kekengi pi cito cok ki kom dano muto; gwok nyo gitwero balo komgi ka ce kom dano mo muto obedo wegigi nyo megigi, kom latin awobi liyo nyako, kom omegigi nyo kom lumegigi ma pe ginyomogi. 26Lacen ma noŋo doŋ ajwaka mo obalo kome woko kekene, ci en bikwano nino abiro ma myero ebed kwede, ka doŋ i ŋeye lonnye woko bedo leŋ. 27I nino ma en cito i kabedo maleŋ, i dyekal ma i iye, ka tic kunnu, en ajwaka bityero gitum pi balle, Man Rwot Lubaŋa ma owaco.

28-“Dul pa ajwagi i kom gin ma amiyo bot jo Icrael me aleyagi en aye ticgi me bedo ajwagina, Gin ajwagi pe gibibedo ki kit jami mo i Icrael; lonyo ma gimiyo pigi me agwoka aye an. 29-Ajwagi gibicamo gityer me moko kwon, gitum pi bal, ki gitum me tiŋo alii; ki gin ducu ma gidyero i ciŋa i Icrael bibedo megi. 30Ajwagi myero gimi botgi cam ducu mukwoŋo cek i potti ki kit kwa gin mukene-gu ma gityero bota. Pi tyen mukwoŋo ma noŋo lwak gitedo mugati myero gukwany mugati ma gikwoŋo tedone gumi bot ajwagi, wek gumma obed i pacogi. 31-Ajwagi pe gibicamo kit gin mo ma oto kene nyo lee mo ma ŋuu aye okayo, kadi winyo nyo lee tim.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index