Search form

Jon 18

Gidobo Yecu gimake

(Matayo 26.47-56; Marako 14.43-50; Luka 22.47-50)

1Ka Yecu doŋ oloko man, ocito kacel ki lupwonnyene, guŋolo nota me Kidron, ka ma onoŋo tye iye poto; odonyo iye kacel ki lupwonnyene. 2Juda, ma ceŋ odobe, bene onoŋo ŋeyo kabedo meno, pien Yecu ki lupwonnyene yam gimaro cokke kunnu. 3Juda ogamo lwak askari ki ludito tic mogo ki bot ajwagi madito pa Lubaŋa ki Luparicayo, gucito kunnu ki tara ki mac raa ki jami lweny. 4Yecu onoŋo ŋeyo gin ducu ma bitimme i kome; okato botgi, openyogi ni, “Wuyenyo aŋa?” 5Gudokke iye ni, “Yecu me Najaret.” Yecu ogamo ni, “An a en.” Juda ma odobe onoŋo ocuŋ kacel kwedgi. 6Ka Yecu owaco ki gin ni, “An a en,” gujer ki ŋegi, gupoto piny. 7Dok openyogi ni, “Wuyenyo aŋa?” Gudokke iye ni, “Yecu me Najaret.” 8Yecu owaco ni, “Atyeko tittiwu ni an a en; ka wuyenya, wuwek jo man guciti.” 9Man otimme wek lok ma ceŋ en oloko ocobbe kakare, ni, “I kin jo ma ceŋ imiya, pe tye mo ma orwenyo.” 10Cimon Petero onoŋo tye ki pala lucwan; ci owoto, otoŋo ki opii pa ajwaka madit, oŋuno ite malacuc. Nyiŋ opii meno Maliko. 11Yecu ociko Petero ni, “Dwok palani i akurane. Kikopo ma Abana omiya pe abimato?”

Gitero Yecu i nyim ajwaka madit

12Lwak askari ki laditgi ki lutic pa Lujudaya gumako Yecu, gutweye. 13Gukwoŋo tere bot Anac, ma Kayapa onyomo nyare, ma onoŋo en ajwaka madit i mwaka meno. 14-Kayapa en aye ceŋ omiyo tam bot Lujudaya ni ber dano acel oto pi lwak.

Petero okwero Yecu

(Matayo 26.69-70; Marako 14.66-68; Luka 22.55-57)

15Cimon Petero olubo kor Yecu, kacel ki lapwonnye meno mukene. Lapwonnye man onoŋo ŋeyo ajwaka madit, omiyo en odonyo i dyekal pa ajwaka madit kacel ki Yecu; 16ento Petero ocuŋ woko i doggaŋ. Lapwonnye meno ma ajwaka madit ŋeyo ocito, oloko ki aŋeca ma gwoko doggaŋ, ci okelo Petero i gaŋ. 17Aŋeca ma gwoko doggaŋ openyo Petero ni, “In bene pe itye i kin lupwonnye pa dano man?” En ogamo ni, “An a pe i kingi.” 18Lutic ki ludito tic onoŋo gumoko mac miri, pien piny onoŋo ŋic, ci gicuŋ kun gioyo mac. Petero bene onoŋo ocuŋ kacel kwedgi ka oyo mac.

Ajwaka madit openyo Yecu

(Matayo 26.59-66; Marako 14.55-64; Luka 22.66-71)

19Ajwaka madit openyo Yecu pi lupwonnyene, ki i kom lok ma en pwonyo. 20Yecu odokke iye ni, “Yam aloko ka maleŋ bot lobo; nino ducu abedo ka pwony i kacokke ki i ot pa Lubaŋa, ka ma Lujudaya ducu gicokke iye. Pe aloko lok mo i muŋ. 21Ipenya piŋo? Peny jo ma yam guwinyo lok ma awaco botgi; gin ŋeyo lok ma awaco.” 22Ka oloko lok man, ci ŋat acel i kin ludito tic ma ocuŋ i ŋete odoŋo lem Yecu, kun waco ni, “Igamo dog ajwaka madit kumeno?” 23Yecu ogamo ni, “Ka aloko marac, nyut caden me gin marac; ento ka aloko maber, ci idoŋa piŋo?” 24Lacen Anac ocwale bot Kayapa, ajwaka madit, kun pud gitweye.

Petero dok okwero Yecu

(Matayo 26.71-75; Marako 14.69-72; Luka 22.58-62)

25Cimon Petero onoŋo ocuŋ kun oyo mac. Gupenye ni, “In bene pe i ŋat acel i kin lupwonnyene?” En okwero woko, owaco ni, “An ko.” 26Ŋat acel i kin opii pa ajwaka madit, wat pa dano ma Petero oŋuno ite-ni, openye ni, “Nanen pe aneni kacel kwede i poto?” 27Petero dok okwero; ci twon gweno otugi kok cut.

Yecu i nyim Pilato

(Matayo 27.1-2, 11-14; Marako 15.1-5; Luka 23.1-5)

28Lacen gikwanyo Yecu ki i ot pa Kayapa, gitere i Praitorion. Onoŋo piny doŋ cok ru. Gin kikomgi pe gudonyo i Praitorion, pien pe gimito balle, ento koŋ gicam Kato (Paska). 29Pi man omiyo Pilato okato woko botgi, openyogi ni, “Wudoto dano man pi kop aŋo?” 30Gudokke iye ni, “Kono dano man pe latim marac, kono pe wakele boti.” 31Pilato owaccigi ni, “Wun kikomwu wutere, wuŋolle kop kun wulubo cikwu.” Lujudaya gudokke iye ni, “Pe giye wan wanek dano mo.” 32-Man otimme wek lok ma Yecu owaco ocobbe kakare, kun nyuto kit to ma ebito kwede.

33Pilato dok odonyo i Praitorion, olwoŋo Yecu, openye ni, “In i Kabaka pa Lujudaya?” 34Yecu ogamo ni, “In iwaco lok man piri keni, kece mono jo mukene aye gutitti?” 35Pilato odok iye ni, “An Lajudaya? Rokki ki ajwagi madito pa Lubaŋa gukeli bota. In itimo gin aŋo?” 36Yecu ogamo ni, “Kerra pe me lobo man. Kono kerra me lobo man, kono jona gulwenyo pira, wek pe gimiya i ciŋ Lujudaya; ento kerra pe me lobo man.” 37Pilato openye ni, “In doŋ i kabaka, bo?” Yecu ogamo ni, “In iwaco ni an a kabaka. Ginywala pi man, abino i lobo bene pi man, pi bedo caden me lok ada. Dano ducu me ada winyo dwana.” 38Pilato openye ni. “Ada en gin aŋo?”

Giŋolo ki Yecu kop me to

(Matayo 27.15-31; Marako 15.6-20; Luka 23.13-25)

Ka owaco lok man, ci okato woko bot Lujudaya, otittigi ni, “An gira pe anoŋo kop mo i kome. 39Ento wun wutye ki kitwu ni myero agonnyiwu ŋat acel i kare me Kato (Paska). Wumito agonnyiwu Kabaka pa Lujudaya?” 40Gin dok guwo ni, “Pe en, ento Baraba.” Baraba kono ceŋ layak.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index