Search form

Yocwa 2

Gicwalo lurot-piny i Jeriko

1-Yocwa wod pa Nun ocwalo jo aryo nia ki i Citim i muŋ ka roto piny kun waco botgi ni, “Wucit ka neno lobo, makatone aye Jeriko.” Ka gucito, ci gutiro i ot pa dako ma lakwele ma nyiŋe Rakab, gubuto kunnu. 2Gitito pigi bot kabaka me Jeriko ni, “Nen, jo Icrael mogo gubino kany ka roto piny.” 3Ci kabaka me Jeriko ocwalo kwena bot Rakab ma kun wacce ni, “Kel dano ma gubino boti kany, dano ma gudonyo i odi-ni, pien gubino ka roto lobowa ducu.” 4Ento dako-nu onoŋo otero jo aryo-nu okanogi woko, ci en ogamo ni, “Ada, jo-nu gubino bota, ento onoŋo pe aŋeyo ka ma gua iye. 5I kare ma dog gaŋ gicok lorone woko, ma piny col-li, jo-nu gukato woko, ci ka ma gucito iye aye pe aŋeyo. Wuryem korgi oyotoyot, ci wubimakogi iyo,” 6kun onoŋo oterogi i wi ot malo, ci okanogi i kin tol tworo ma ocano kikore i wi ot kunnu. 7Kit meno dano gucako ryemo korgi i yo ma kemo kulu Jordan nio kwede wa i waŋ wat. Ka luryem korgi gukato woko, ci dog gaŋ giloro woko cut.

8I kare ma jo-nu peya gubuto piny, en ocito botgi i wi ot, 9ci owaco botgi ni, “Aŋeyo ni Rwot otyeko miyowu lobo man, lworo bene otyeko makowa piwu, ki jo ma gibedo i lobo-ni komgi oonyo koyo woko piwu, 10-pien wawinyo kit ma Rwot otwoyo ki pii me Nam Makwar woko i nyimwu i kare ma wua woko ki i Ejipt, ki gin ma wutiyo i kom luker aryo pa jo Amor ma yam gibedo loka Jordan tuŋ kany, gin aye Cikon ki Og, ma wujwerogi woko liweŋ-ŋi. 11I kare ma wawinyo pire-ni cwinywa ocako ŋabbe aŋaba cut, tipo kom dano oto woko lirut piwu, pien Rwot Lubaŋawu aye Lubaŋa ma tye malo i polo ki piny i wi lobo bene. 12Kombeddi doŋ wukwoŋŋa kwoŋ ki nyiŋ Rwot ni, kit macalo atyeko timowu maber-ri, wun bene wubitimo jo me ot pa wora maber, ci wumiya lanyut ma moko adane, 13wek wular kwo pa wora ki pa maa, ki pa omegina ki lumegina, ki jo ducu ma gitye botgi, wek wular kwowa wawek to.” 14Jo meno gugamo ni, “Wan aye wabito ma ka wun. Ka pe wubitito gin ma watimo kany-nyi, ci wan wabitimowu maber ki gen madwoŋ ka Rwot bimiyowa lobo-ni.”

15Lacen dako-nu omiyo gukato woko ki i waŋ dirica ma noŋo en cwalogi piny ki tol, pien onoŋo ode gigero okubbe i kom cel murumo gaŋ-ŋi, omiyo en yam bedo i kom cel. 16Ci en ocikogi ni, “Koŋ wucit wa i kin godi, wek luryem korwu pe gurwatte kwedwu iyo. Koŋ wukanne kunnu pi nino adek, nio ka luryem korwu gudwogo; ka lacen wun doŋ wucit giwu.” 17Jo-nu guwaco bote ni, “Pe wabibedo ki bal mo i kom kwoŋ man ma imiyo wakwoŋo boti-ni. 18Nen ba, ka monywa obino i lobo-ni, ci ibitweyo tol man makwar-ri i waŋ dirica ma imiyo wakato woko kun wawok ki iye-ni. Ci ibilwoŋo woru ki meni ki omegini ki jo ma i ot pa woru ducu, icokogi i ot boti kany. 19Ka ŋat acel mo okato gire woko ki i doggola odi ocito i gudo, bal me remone bidok i wiye, wan pe wabibedo ki bal mo iye. 20Ento ka ce itito gin ma watimo kany-nyi, ci pe wabibedo ki bal mo pi kwoŋ ma imiyo wakwoŋo-ni.” 21Dako ogamo ni, “Doŋ obed kumeno kit macalo wuloko-ni.” Ka ocwalogi gucito, ci en otweyo tol makwar-ri i waŋ dirica ode.

22Ka gucito ci guwoto atir wa i godi, gubedo kunnu pi nino adek, nio ka luryem korgi gudok woko; lulub korgi gubedo ka yenyogi kwe i waŋayo, ci pe gumedo ki noŋogi. 23Jo aryo-nu gulor piny ki i wi godi, gukato loka ca ci gucito bot Yocwa wod pa Nun, gutito bote lok ducu ma otimme i komgi. 24Ka dok guwaco bot Yocwa ni, “Adada Rwot doŋ otyeko miyo lobo meno ducu i ciŋ wa; dok nen ni jo ducu ma gibedo i lobo-nu piwa oneko komgi woko lirut.”

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index