Search form

Lulevi 18

Juko timo kir

1Rwot owaco bot Moses ni, 2“Wac bot jo Icrael ni, An a Rwot Lubaŋawu. 3Pe wubitimo macalo gitimo i lobo Ejipt ma yam wubedo iye-ni; pe bene wubitimo kit macalo gitimo i lobo Kanaan ka ma atye ka terowu iye-ni. Pe wulub cikgi. 4Myero wuti gin ma aciko, wumak cikka, wulubi. An a Rwot Lubaŋawu. 5-Pi meno, wubimako cikka ki gin ma aŋolo ducu, Pi timo k it meno dano bikwo; an a Rwot.

6“Dano mo pe onyik cok ki dako ma watgi me bedo kwede, An a Rwot. 7Pe ibibedo ki meni, pien miyo iketo lewic i kom woru; en aye meni, pe ibiketo lewic i kome. 8-Pe ibibedo ki ci-woru; pe, iket lewic i kom woru kumeno. 9-Pe ibibedo ki lameru ma nya pa woru nyo nya pa meni, kadi ma ginywalo paco nyo ma ginywalo ka mukene. 10Pe ibibedo ki nya pa wodi nyo nya pa nyari, pien miyo ikelo lewic i komi keni. 11Pe ibibedo ki nya pa ci-woru ma woru aye onywalo, pien en lameru kikome. 12-Pe ibibedo ki wayu, pien en wat ma i ot pa woru kikome. 13Pe ibibedo ki lamiŋ meni, pien en wat ma i ot pa meni kikome. 14Pe ibibedo ki ci-omin woru, pe ibinyiko cok ki dakone, pien en ci-omin woru. 15-Pe ibibedo ki ci-wodi, pien en dako pa wodi, pe ibibedo kwede. 16-Pe ibibedo ki ci-omeru, ma omeru aye bedo kwede. 17-Pe ibibedo ki dako mo, ka idodo ki bedo ki nyare; pe ibitero nya pa wode, nyo nya pa nyare, me bedo kwede. 18Pe ibinyomo yweri obed nyek laminne, kun ibedo kwede ma laminne pud kwo.

19-“Pe ibinyiko cok ki dako me bedo kwede i kare ma en tye ki kwer, ma peya olonnye. 20-Pe ibibuto ki dako pa lawoti me bedo kwede, miyo ijerre kekeni. 21-Pe ibityero latinni mo me awaŋa ki mac bot jok Molek, pe ibipyedo nyiŋ Lubaŋani kulu; an a Rwot. 22-Pe ibibuto ki laco macalo ibuto ki dako; meno tim gwok. 23-Pe ibibuto ki lee mo ma ipyedde kwede kekeni, kadi dako mo pe opyedde i kom lee mo me buta kwede; meno tim kipyeda.

24“Pe wupyedde kekenwu i kom gin ducu, pien rok ducu ma atye ka ryemogi woko ki i nyimwu-ni gubedo ka pyedde kekengi i komgi; 25mumiyo lobo opyedde woko, omiyo aketo can i kome pi balle, ci lobo oŋoko jo ma gibedo iye woko. 26Ento wun myero wumak cikka ki lok ducu ma aŋolo, kun pe wutimo gin mo i kom kipyeda magi ducu, kadi anywalli me lobo, kadi larok mo ma bedo i kinwu. 27Pien tim kipyeda meno ducu wegi lobo-ni gubedo ka timone, jo ma yam gukwoŋo nyimwu, mumiyo lobo gipyedo woko. 28Pe wutim tim kipyeda, wek lobo pe oŋokwu woko ka wutimo tim kipyeda i kome, macalo con oŋoko kwede rok ma okwoŋo nyimwu-ni. 29Pien jo ducu ma gutimo gin mo i kom kipyeda magi, jo ma gitimo-ni waŋgi birwenyo woko ki i kin lutugi. 30Wumak gin ma aciko, ni, pe wunyebbe i kit me timo kipyeda macalo yam ginyebbe ka timone i nyimwu, pe wubed ka pyedde kekenwu ki kit tim macalo meno; an a Rwot Lubaŋawu.”

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index