Search form

Wel 9

Kwero nino madit me Kato (Paska)

1-Rwot oloko ki Moses i tim Cinai i dwe mukwoŋo me mwaka me aryone ma onoŋo doŋ gua woko ki i lobo Ejipt kun wacce ni, 2“Jo Icrael myero gukwer nino madit me Kato i kare ma giciko. 3I nino dwe apar wiye aŋwen me dwe man otyeno, i kare ma giciko, en aye wubikwero iye; wubikwero kun wulubo cikke ducu ki lok ducu ma giciko i kome.” 4Kit meno Moses ociko jo Icrael ni gukwer nino madit me Kato. 5Ci gukwero nino me Kato i dwe mukwono, i nino dwe apar wiye aŋwen, otyeno i tim Cinai; kit ducu ma yam Rwot ociko ki Moses, jo Icrael bene gutimo kit meno. 6Onoŋo tye jo mogo ma gudoko keni pi gudo kom dano muto, mumiyo pe gitwero kwero nino madit me Kato i nino meno. Gucito bot Moses ki Aron i nino meno; 7ci jo meno guwacce ni, “Wan doŋ wadoko keni pi gudo kom dano muto; piŋo gigenowa pe watyer gityer pa Rwot i kin jo Icrael i kare ma giciko?” 8Moses owaco botgi ni, “Koŋ wukur wek koŋ awiny gin ma Rwot biciko i komwu.”

9Rwot owaco bot Moses ni. 10“Wac bot jo Icrael ni, Kadi bed ŋatti mo i kinwu, nyo i kin likwayowu, odoko keni pi gudo kom dano muto, nyo otiŋo wot mabor, en pud twero kwero Kato pa Rwot. 11Gibikwero i dwe me aryo, i nino dwe apar wiye aŋwen, otyeno; gibicamo iye mugati ma tobi pe iye ki dek mogo makec. 12-Pe gibiweko gin mo doŋ nio odiko, cogone mo pe gibituro; gibikwero kun gilubo cik ducu ma mako nino me Kato. 13Ento dano ma olony, ma pe ocito ka wot mo, ento dok oweko kwero nino madit me Kato, dano meno waŋe birwenyo woko ki i kin lutugi, pien onoŋo pe otyero gityer pa Rwot i kare ma giciko; dano meno balle bidok i wiye. 14Ka larok mo obedo i kinwu, ka en kwero Kato pa Rwot, en bitiyo kun lubo cik me nino me Kato ki gin ma giciko iye. Wubibedo ki cik acel pi labedo ki pi anywalli me lobo.”

Pol i wi kema

(Nia 40.34-38)

15I kom nino ma giguro iye kema pa Lubaŋa, en aye pol obino, oboyo kom kema woko, en kema lok me caden; otyeno oumo wi kema ma nen macalo mac nio wa odiko. 16Ci obedo kwede kit meno jwijwi; pol umo wiye dyeceŋ, ki gin macalo mac umo dyewor. 17Ka ce pol owarre woko ki i kema, ci jo Icrael gicako wot anyim; i kabedo ka ma pol ocuŋ iye, jo Icrael giguro iye kemagi. 18Jo Icrael gicako wot pi cik pa Rwot, dok pi cik pa Rwot giguro kemagi; ka ce pol pud oumo wi kema pa Rwot, ci gin bene pud gibedo i gonygi. 19Ka pol omedde ki umo wi kema lwak nino mapol, jo Icrael bene gimedde ki gwoko cik ma mako tic pa Rwot kun pe gidak. 20I kare mukene pol umo wi kema pi nino mo manok, ci pi lubo cik pa Rwot gin bene gibedo i gony megi-nu kit meno; dok pi lubo cik pa Rwot miyo gidak. 21I kin mukene pol bedo cakke otyeno nio wa odiko; ka odiko pol owarre woko ki i wiye, ci gicako wot; nyo ka omedde ori pi nino acel ki dywor acel, kare ma pol owarre iye-ni, en aye gicako iye wot bene. 22Kadi bed ori i wiye pi nino aryo, nyo dwe acel, nyo pi kare mo malac, ka ce pol pud omedde ki umo wi kema, kun bedo kenyo, ci jo Icrael bene koŋ gibedo i gonygi kun pe gidak; ento ka owarre woko, ci gin bene gicako wot. 23Pi lubo cik pa Rwot miyo giguro kemagi, dok pi lubo cik pa Rwot miyo gidak, kun gigwokocik ma mako tic pa Rwot kit ma yam Rwot ociko ki i dog Moses.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index