Search form

Jo Roma 2

Lubaŋa ŋolo kop atir

1- Pi meno, gin mo ma myero ipid pire doŋ pe, in dano, kadi in aŋa, ka iŋolo kop i kom dano lawoti; pien pi kop ma iŋolo i kom dano mukene ca, noŋo doŋ iŋolo kop oloyi woko, pien in laŋolkop kikomi bene itimo kit gin acel-lu. 2Wan waŋeyo ni Lubaŋa ŋolo kop atir dok kakare ka oŋolo kop oloyo jo ma gitimo gin macalo meno. 3Doŋ in dano ma iŋolo kop i kom jo mukene ma gitimo gin macalo meno-ni, kun in kikomi bene itimo, itamo ni ibibwot ki ŋolo kop pa Lubaŋa? 4Nyo icayo lonyo me kica pa Lubaŋa ki kit ma en jukke kwede pi bal pa dano, ki kit ma en diyo kwede cwinye. Adada in iŋeyo ni Lubaŋa lakica, pien teli wek iŋut i kom balli. 5Ento pi tek cwinyi, en cwinyi ma idag ŋut kwede-ni, meno itye ka kano giri mono me akemo pa Lubaŋa piri keni pi kuro nino me akemo, en kare ma gibinyuto iye ŋolo kop ma atir pa Lubaŋa. 6- En biculo dano acel acel kun lubo kit tic ma dano mo-ni otiyo. 7Jo ma diyo cwinygi kun gicanne me tiyo gin maber, ma giyenyo deyo ki woro, ki kwo ma pe to, en bimiyo botgi kwo ma pe tum. 8Ento dano ma gilaro dito, ma pe gilubo lok ada, ento gilubo gigi kit marac, Lubaŋa biculogi kun timogi ki akemo dok ki kiniga mager atika. 9Can ki remcwiny bidiyo dano ducu ma timo gin marac, mukwoŋo Lujudaya ka doŋ jo Grik bene. 10Ento dano ducu ma timo gin maber binoŋo deyo ki woro ki kuc, mukwoŋo Lujudaya ka doŋ jo Grik bene; 11- pien Lubaŋa gire pe leŋŋe tuŋ bot dano mo pi kit ma en tye kwede.

12Jo ma gutimo bal laboŋo cik pa Moses, gibito laboŋo cik bene; ento jo ma gutimo bal i te cik, gibiŋolo kop i komgi kun lubo cik. 13Man pe te lokke ni jo ma winyo lok me cik awinya ki itgi gin aye jo ma kitgi atir i nyim Lubaŋa; ento jo ma tiyo gin ma cik mito aye gibikwanogi ni gin jo ma kitgi atir. 14Ka Lurok ma gipe ki cik gitiyo gin ma cik mito pi kitgi ma ginywalogi kwede, meno noŋo doŋ gin kikomgi gudoko wegi cik, kadi bed cik pa Moses pe botgi. 15Ginyuto ni gin ma cik mito doŋ gicoyo woko i cwinygi, dok ŋec ma gitye kwede ma nyuto botgi balgi bene aye bedo caden kacel kwedgi, kun tamgi bedo ka yokke ayoka; mogo ŋolo ni kop oloyogi, ki mogo noŋo cwakogi acwaka. 16Bibedo kumeno i nino meno ma Lubaŋa biŋolo kop i kom dano pi gin ma gitiyo i muŋ, ma miyo Yecu Kricito aye ŋolo, kun lubo lok me kwena maber ma atye ka titone-ni.

Lujudaya ki cik pa Moses

17Ento ka ilwoŋŋe keni ni in Lajudaya kono? Noŋo i jeŋŋe i kom cik, kun iwakke bene pi Lubaŋa, 18dok bene iŋeyo gin ma en mito, dok ipwoyo gin maber makato, pien doŋ gipwonyi woko ki cik. 19Doŋ ki tuŋ boti, in iŋeyo ni in latel lutowaŋ, in i ceŋ ma ryeny menyo dano ma gitye i piny macol, 20dok bene in aye ma tiro lumiŋ, in lapwony pa litino, pien i cik itye ki ŋec ki lok ada kikome. 21Doŋ in lapwony ma ipwonyo jo mukene, pe ipwonnye kekeni bo? Itito lok ni, “Pe ikwal”, in kono ikwalo kwo? 22Itito ni, “Pe itim abor”, in kono itimo abor? Cwinyi dag woro jogi, ento ikwalo gin ma tye i ot jok? 23Iwakke pi cik, ento ituro cik kun icayo Lubaŋa? 24- Tye kit macalo yam gicoyo i ginacoya ni, “Giyeto nyiŋ Lubaŋa i kin Lurok piwu.”

25Lirre konyo ka ce ilubo cik, ento ka ituro cik, dwoki cen ibedo calo pe onoŋo giliri. 26Doŋ ka inen dano ma pe giliro olubo gin ma giciko ma tye i cik, dano ma pe giliro-nu pe gibikwane calo ŋat ma giliro? 27Meno miyo dano ma pe gilirogi, ma gilubo cik, biŋolo kop loyi, pien itye ki cik ma yam doŋ gicoyo woko acoya, dok bene giliri, ento pud ituro cik. 28Pien dano ma nen Lajudaya ki woko keken meno pe Lajudaya kikome; dok bene lirre ma nen ki woko i kom, meno pe lirre kikome. 29- Lajudaya kikome aye dano ma bedo Lajudaya ki i cwinye, dok bene lirre me ada aye lirre ma dano bedo kwede ki i cwinye, ma en aye tic pa Cwiny Maleŋ, pe nukuta ma gicoyo acoya. Doŋ ŋat macalo meno kadi bed dano pe gipwoye, ento Lubaŋa pwoye.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index