Search form

Ruth 3

Ruth ki Boaj i laro me dino bel

1Daane Naomi dok owacce ni, “Nyara, pe myero ayennyi ot, wek ibed maber? 2Boaj ma onoŋo ibedo ki anyirane-ni en aye ladoggolawa. Nen ba, en bipyeto cayirine tin otyeno i laro moyo. 3Ber in ilwokke, iwirre ki moo, irukke ki boŋŋini mabeco-ni, ci icit kunnu wa i laro. Ento pe inyutte kekeni bo te nio ka otyeko cam ki mat-gu. 4Lacen ka doŋ obuto piny, in inen ka ma obuto iye-ni, ci icit iye, iel tuŋ ka tyene, ibut iye; ci en bititti gin ma ibitiyo.” 5Ruth ogamo ni, “Abitiyo gin ma iwaco ducu.”

6Kit meno Ruth ocako cito wa i laro moyo, ci otiyo kit ma daane otitte-ni kikome. 7Ka Boaj otyeko camo cam ki mat-gu, ma kun cwinye yom, ocito obuto Ka ŋet cayiri ma giguro kacel. Ci Ruth okwalle ocito mot, oelo tuŋ tyene, obuto piny. 8Ki i cwiny dyewor laco ocako po; ka olokke, ci nen, dako mo obuto ka tyene! 9Owacci, “In aŋa?” Ogamo ni, “An a Ruth, aŋecani. Yar dog boŋoni, iuma kwede, pien in aye imyero ka lako an.” 10En owacce ni, “Rwot omiyo gum, nyara; man inyutta berri madit makato macon, pien pe icito i kor awobe matino, ma lucan nyo ma lulonyo. 11Ci tin, nyara, pe doŋ ilwor, pien abitimo piri gin ducu ma ilego-ni, pien lutuwa ma i gaŋ-ŋi giŋeyo kit berri. 12-Me adane an aye a watwu macok, ento tye omegiwa ma dok cok makato an ma romo lako in. 13Koŋ ibut i dyewor man, ci diki odiko ka ce omegiwa mukene aye bilaki, wek en olaki; ento ka omegiwa mukene-ni pe mito laki, macalo Rwot tye makwo-ni, ci an abilaki ma ka en. Doŋ ibut piny nio wa odiko.”

14Obuto piny ka tyene nio wa odiko, ento oa woko con ma piny pud ribiribi; ci Boaj ociko ni, “Pe ŋatti mo oŋe ni dako man obino wa i laro moyo.” 15Ci owacci, “Kel boŋo ma iruko-ni, iyar iye.” Oyaro iye, ci Boaj opimo cayiri agwata moko abicel, ocibo i wiye, ci en ocito kwede gaŋ. 16Ka en obino bot daane, daane openye ni, “Wotti obedo niŋniŋ, nyara?” Ci otitte gin ducu ma laco meno otimo i kome, 17kun waco ni, “En omiya cayiri agwata moko abicel kun wacci, ‘Pe myero idok bot daani ki ciŋi noŋo.’ ” 18Ci daane odok iye ni, “Nyara, koŋ ikur nio ka iniaŋ ka ma lok bicuŋ iye, pien laco meno pe biliŋ mot, ento bityeko lok woko tin.”

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index