Search form

LYI 13

1Namoq mas lvpe, yhetmoq moq, yhetmoq pho soeu thuq los las nvng lyis yomsoq muh yahge mauh loqmuh dyei zis yah, 2namoq xikpheh ma paiq ku dah mangso lhyi loh shwih paiq phuqsoe das zis nyamoq dah yhetmoq ying los laus eq, 3nyamoq dah dang vgyo goh. Yhensain, namoq dah Mangso ka nyamoq lyis yhung lha namoq Yhensain lhyi namoq ehnyet nhaiqlom dvnganh yah vjyetdap lah, ge kyink zis nghuot. 4Yhensain thang chank las nyang lyis nyoqnho ngelang dyei geh. Nyah domsyos gyo las nyah tyingtoh dang lyis chank kuot chah. Nyang lyis paiq zis yah nyang lyis lomluk geh. 5Namoq jons duot nyeis Egutu masyah namoq lyis khyuot kat Yhensain lhyi tyi khyvlyis gomloeus toq das cho taiq dah yhetmoq pho bang, lvpe pe bang lyis gas sat chah. Housoeh teh bang gas ma gis. Nyamoq gas namoq lyis Yhensain tying toh dah kang dwis cho mhayah she loh mes bang nghuot. Hau ma gis cho shang tyamp das xiklyis nyamoq lyis sat chah.

6Nah boekyis, nah loloeu lonyi, nvng jyet dah nah yhensain nyhiq, nah hwank changh yangh nvng lyis gauh chuq yomdyei las nvng eq, nah phauh thyeih moq eq ma paiq dah gohtoeu mangso lhyi loh paiq goh, ge das. 7Dvyhamh gas namoq vnvm mas nyeis bang dah mangso, we mas nyeis bang dah mangso lhyi paiq goh ge yomdyei das. 8Nghuot laus eq nvng lyis hank yah eq vmhuih nhang, gyo yangh vgyo dyei. Nyamoq lyis nhaiqnyen cho vchixoeuq, khyamhsa vdyei. 9Nyamoq lyis sat geh. Nvng shih luk yah doeuh chah. Hauh thang lhyi yuk khanghmuh nyamoq lyis doeuh chah. 10Namoq jons duot nyeis Egutu masyah khyuot kat, Yhensain namoq Mangso jyank masyah she loh das ge yomkat bang lyis luk yah doeuh sat geh. 11Housoeh lyis cha bweh zis Israel jens dvnganh xauhgyo das. Housoeh nyamoq gyuk das las hank khanhamp eq houteh ma gis zis ma doms kuot lo das.

12Yhensain namoq Mangso namoq lyis dyei dah wus mas tsain nyeis lyis, xauhgyo mvbeh, 13houka namoq dius nyau mas phauh ma dap bang dvyhamh nyamoq dah wus mas bang lyis namoq xik pheh khanhamp eq ma paiq ku dah mangso lhyi paiq goh ge shwih whang loh. 14Houteh loeus lamh xauhgyo lyis, nvng hauh cho vlhomuh choq yoeuh las hau ma gis cho namoq mas bweh goeus zis jyoeng nghuot lyis gas, 15hauh wus mas bang dvnganh lyis sat chah. Nyamoq dah gaunyhauq lyis eq sat chah. Hauh wus lyis shank shoq mhont chah. 16Nvng houmha nyeis bang sain dah zisyos dvnganh lyis wus vgungs talhoeu mha los boms chah. Hauh thang lhyi wus eq cheq Yhensain, nah Mangso lhyi ngheq dyei jyungshuk khyvlyis ngheq chah. Houka vcaiq vto dyoq gyoh joq das; khanhamp eq wus ma yoh doms kuot lo. 17Mhont das xiklyis nhoengh goeus dah vyhang nah xiklyis cha eq vyoeus toh. Housoeh lyis Yhensain nhaiqyo gyoh las nvng lyis nhaiqnyen cho chixoeuq das. Nah phauh thyeih moq lyis dangthoengh toh vgus, nvng lyis nhaiqnyen las nyoshoq jebais los nhang das. 18Khvnyhik ngos namoq lyis dyei, nyang tying toh zis dvnganh chank chah. Nyang jus ge taiq zis kuot aq.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index