Search form

LYI 3

Hwankti Og lyis Ung

(Gyu 21:31-35)

1Hauh thang lhyi yang tauh las mautsung shot Bashan pa pheh doq loh. Bashan hwankti Og gas yang lyis zan das zis nyah dius dvnganh yah Edrei wus nvm mas thuq los. 2Nghuot laus eq Yhensain ngos lyis taiq, Nyang lyis vgyuk nyang eq, nyah dius dvnganh eq, nyah maunyeis eq ngos nvng lyis dyei das. Nvng nyang lyis Heshbon mas guon dah Amori hwankti Sihon lyis kuot teh kuot aq, ge.

3Housoeh Yhensain, yah Mangso ka Bashan hwankti Og yahge nyah dius dvnganh yang lyis kyauh las, yang nyamoq dvnganh lyis sat. 4Hauh uhlyis yang nyah wus dvnganh yoeus, houmha yang ma yoeus zis dvwus eq ma bos. Bashan hwankti Og guon dah maunyeis Argob pa gonh mas wus dvnganh lyis khyukci xauh yoeus. 5Haih wus dvnganh gas goeng dah wus tsain nghuot. Wusciank nyhang, wus khomh yahge khomhkyank bos. Wusciank ma bos dah wukhau eq nyoshoq nghuot. 6Yang Heshbon hwankti Sihon yah sen bang lyis kuot teh wus dvnganh lyis mhont, vbusbih, vmesbih, loshang jens dvnganh lyis sat. 7Yang gas gaunyhauq yahge wus mas dah lvnyhvp lyis tsain yoeus.

8Hauh uhlyis Arnon lvng masyah Hermon boms jweh shoq, Yodan lvng buisthuq tvp pheh Amori hwankti aiq yuk jyank masyah dah maunyeis lyis yang xauh yoeus. 9(Hermon boms lyis Sidon jens gas Sirion ge lui las Amori jens gas Senir ge lui) 10Bashan hwankti Og dah maunyeis dvnganh: janggyon mas dah wus jens, Gilead yahge Bashan mau buisthuq pheh Salekha yahge Edrei wus jweh shoq yang xauh yoeus.

11Hwankti Og gas Rephaim mas zis thang thank nghuot. Luk yah kuot toh dah nyah koncaih gas gyingshang joqyos mas thyet dah keqseh yah xing choeu 14 pe, lvm choeu 6 pe nghuot. Hauh zis Amon jens dah Raba wus mas yoh nyvng shih.

Yodan Buisthuq pheh Vkoq

(Gyu 32: 1-42)

12Yang maunyeis sain yoeus uhlyis, Arnon lvng nvm Aroer wus dah mautsung pheh dah maunyeis yahge nyah wus jens bos dah Gilead boms mau dvchink ngos Ruben vkoq yahge Gad vkoq lyis gvm dyei. 13Manase vkoq dvgohyih lyis gas nyet dah Gilead mau, Og guon khoq dah Bashan mau gonh eq, houka Argob janggyon dvpa gonh ngos dyei. (Bashan lhyi ka Rephaim mau ge seq.) 14Manase vkoq mas dah Yair gas Argob janggyon gonh yoeus. Houka Bashan mau, Geshu yahge Makha maukyo jweh shoq nghuot. Nyang hau wukhau jens lyis Nyah nyings tap. Hauh yvlyis Yair wukhau jens ge tsain seq shih.

15Gilead mau gas ngos Manase vkoq mas dah Makhir vhuh lyis dyei. 16Ngos Ruben yahge Gad vkoq lyis dyei maunyeis gas Gilead masyah Arnon lvng jweh shoq nghuot. Arnon lvng lvt gas nyamoq dah mautyi maukyo nghuot. Nyamoq dah mautsung pheh maukyo ka Yabok lvng nghuot. Hau dvchink gas Amon maukyo bweh joq. 17Nyamoq dah mau gas buiswvng pheh Yodan lvng jweh shoq dvm loh. Mautsung pheh Galile thomhlo masyah mautyi pheh Coh Thomh, buisthuq pheh Pisga boms khyei jweh shoq dvm.

18Hauh uhlyis ngos nyamoq lyis o mha dah taiq shet cho dyei. Yhensain namoq dah Mangso ka haih Yodan lvng buisthuq pheh namoq nyeis das maunyeis dyei toh goeus. Gvshih namoq mas jeszan geh bang lyis jes gungs yah Yodan lvng goeu las gohtoeu Israel vkoq jens xik mas loh las nyamoq dah mau mas nyeis shoq pangh chah. 19Namoq dah yhensain nyhiq jens, loshang jens, gaunyhauq kyingh ngos namoq lyis dyei toh wus mas tsain nyeis khoq das. Namoq gaunyhauq nyo zis ngos seq. 20Yhensain Mangso namoq lyis noyos dyei teh, gohtoeu Israel jens lyis Yodan lvng buiswvng tvp pheh mau dyei las Yhensain nyamoq lyis houmha nyenstap zis yah nyeis nhang shoq pangh chah. Hauh thang lhyi, ngos namoq lyis gvm dyei toh dah haih mau mas tauh los das, oen.

21Hauh thang lhyi ngos Yoshua lyis taiq shet zis gas, Yhensain, nah Mangso hauh hwankti aiq yuk Sihon yahge Og lyis kuot cho dvnganh nvng nyvng goeus. Nvng nyhenh wvng das mau mas bang yuk khanghmuh lyis eq nyang housoeh kuot das. 22Yhensain, nah Mangso ka nah xiklyis jeszan dyei das las, nyamoq lyis ma gyuk noh.

Moshe Khanan ma Xauh Wvng

23Hauh shishenh lyis ngos Yhensain lhyi khyoeuq dung. 24Yomzains Yhensain eh, nvng kuot das mauhphoh kuhxing cho nvng ngos lyis chixoeuq xi zis kyingh dvnghuot zis ngos seq. Nvng kuot dah yomzains muhzoh lyis yoh kuot dah mangso ka maukhung mas eq, nyeisjvng mas eq hank ma bos. 25Yhensain eh, ngos lyis Yodan lvng goeu lha thyitvp mas nyeis coeu bos dah mau, yungh dah boms mau yahge Lebanon boms lyis yoeuh nhang aq, oen.

26Nghuot laus eq cangsoeu namoq gvng mas Yhensain ka ngos lyis nhaiqyo las ngah dang ma gyo dyei. Hauh gungsthaiq nyang taiq zis gas, Hounyhoq geh goeus, haih cho ngos lyis vdoms taiq lo. 27Pisga boms thyoh mas doq loh las, buisthuq buiswvng, mautsung mautyi tyoeuq kat aq. Nvng Yodan lvng thyitvp pheh khanhamp eq ma xauh goeu das yvmvyah nvng nyvng yvlyis vlhomuh yoeuh toh aq. 28Yoshua lyis nyah taiq shet cho dyei aq. Nvng nyvng kat dah thyitvp pheh loh nyeis das dius jens lyis shwih loh das yvmvyah nyang nghamh thyet cho mha yomdyei aq, ge.

29Housoeh yang gas Bet Peor wus yah twi twi langhkhau mha thoeng nyeis.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index