Search form

DYUNG 11

Lomons Shei das Cho Taiq

1Housoeh Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, Ngos Pharao yahge Egutu mau thoq mas joeng cho dvkoeuq khyoq shih das. Hauh thang lhyi nyang namoq lyis loh nhang lo das: jyoengh nyang hei mhayah dvnganh lyis khat tyamp das. 2Gvshih Israel jens lyis taiq toh aq, nyamoq gas nyamoq yhenkyoh jyank masyah ngwis, xing, shunk ja sang yoeus bas jungh, ge. 3Yhensain ka Egutu jens gas Israel jens lyis phauh nyang nhang. Jyoengh nyang zau jens yahge dius jens dvnganh Moshe ka kuhxing soeu nghuot ge nghamh.

4Tsai, Moshe Pharao lyis taiq zis gas, Yhensain heisoeh ge: Gungsgvm lyis ngos Egutu mau chank lai loh das. 5Hauh uhlyis Egutu mau mas dah lomons khanghmuh shei das. Hwankti doq das Pharao dah lomons masyah wom mhoq jons nyhiq dah lomons jweh shoq, Egutu mau gonh dah gaunyhauq loxeih dvnganh shei das. 6Egutu mau gonh mas ma bweh ku, ma bweh lo das dah kuk cho zainsmuh bweh das. 7Nghuot laus eq Yhensain ka Israel jens yahge Egutu bang lyis khasoeh kyoq toh das zis gas namoq yoh seq shoq, Israel jens mas, gaunyhauq dvdoeu eq, lvkhuih dvdoeu yangh gyap das zis ma nghuot, ge. 8Moshe thang thank taiq zis gas, Nah zau jens dvnganh ngah jyank mas los paiq las, ngah dius jens dvnganh shwih las thuq loh aq, ge dung das. Housoeh lyis ngos thuq loh das, ge. Housoeh Moshe nhaiq gis yo las Pharao jyank masyah thuq loh.

9Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, Egutu mas ngah yomsoq muh nyo das gvng mas Pharao gas nah zomh dang ma gyo dyei, ge. 10Moshe yahge Aron gas haih yomsoq muh Pharao xikkhonh mas kuot nghuot laus eq Yhensain ka Pharao nhaiqlom lyis than nhang lha, Israel jens lyis nyah mau masyah ma thuq loh nhang.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index