Search form

DYUNG 12:19-20

19-20Namoq yhen mha nyhet nyeih top bicheih ma gis joq. Boenghwus laus eq, hauh mau mas khoeu los soeu laus eq bicheih kat dah ohlhyoq zo soeu lhyi ka ngah vnyau oen ma nghamh lo das, ge.

Cangxeih Lhuiq kat Pwe

21Moshe ka Israel logis jens dvnganh lyis khi lha taiq zis gas, Namoq nyang yuk nyang yhen xiklyis yvnglo nghuot ya beqlo sat das zis khyen toh geh. Housoeh namoq yhenbang Lhuiq Kat Pwe yoh kuot das.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index