Search form

DYUNG 25

Gyingshang Zvng xiklyis Vlu

(Dyu 35:4-9)

1Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, 2Israel jens ngah jyank mas jyungshuk chi los das xiklyis taiq aq. Dyei mes soeu khanghmuh jyank masyah jyungshuk lhom yoeus toh geh. 3Hauh vlu jyungshuk gas: ngwis, xing, thunk; 4Misyhwiq seh; sauhkhying vlanh, nesnoq, vnes; beqmauh yah kuot misseh; 5cauh nes toh dah yvnglus yeis; shohyeis yungh; akhesha saiq; 6nyituonh coeu; juot coeu yahge xangh coeu; 7unuk luk yahge phudyei zainsmuh dah ephod dyi yahge sainhkhonh nghop mas tap das dah phauhdap luk tsain nghuot. 8Ngos nyamoq jyank mas nyeis das zis, nyamoq ngah xiklyis gyingshang Zvng kuot chah. 9Ngos nvng lyis chixoeuq das nghamh toeuq cho yah dvyhangteh hauh zvng yahge houmha dah kyahsoe dvnganh yvlyis namoq kuot chah.

Thanghchvp Kwi

(Dyu 37:1-9)

10Akhesha saiq yah xing choeu loq 45 shih, khonh choeu loq 27 shih, nyhang choeu loq 27 shih bos dah kwi dvlom tsuk aq. 11Hauh yvlyis vkhau vthoq xing gyingh yah kyop aq. Hauh vthoq vzam chank xing yah khomp toh aq. 12Xing khwank nyei koeuq kuot las, hauh kwi khyei nyei koeuq mas, dvshot aiq koeuq koeuq tap toh aq. 13Akhesha saiq yah tanzoe tsain kuot las hauh yvlyis xing yah kyop las, 14kwi dvng das xiklyis kwi dah thyishot haqshot mas dah vkhwank mas tanzoe tsain jauh toh chah. 15Hauh tanzoe lyis kwi dah xing khwank masyah ma she tyamp tyamp vjangh jauh toh chah. 16Ngos nvng lyis dyei toh das tyingtoh dang lhaih toh dah luk aiq lhyoq lyis hauh kwi mha kat toh chah.

17Hauh kwi nyhenshang nvng xing gyingh yah vnghop dvkoeuq kuot chah; hauh zis xing choeu loq 45 shih, khonh choeu loq 27 shih nghuot chah.18Hau vnghop thoq dah vthang aiq shot mas dungs dap dah xing Kherubim aiq koeuq kuot las tap chah. 19Vthang aiq shot mas dvshot dvkoeuq kuot tap toh aq. Housoeh hauh zis gas vnghop yah dvgungs teh nghuot das. 20Hau Kherubim aiq koeuq gas nyoqnho changh xoeu goh toh. Houmha nyamoq dungs tsain tyo lha vnghop lyis nghop toh. 21Kwi khau mha hau luk aiq lhyoq kat lho lha hauh thoq mas hau vnghop nghop toh aq. 22Houmha ngos nvng yah xauhgoh las kwi nghop thoq mas dah Kherubim aiq koeuq dah vjo mas Israel dius jens xiklyis lyi dvnganh ngos nvng lyis dyei das.

Mangso lhyi dyei Ohlhyoq Kihgus

(Dyu 37:10-16)

23Akhesha saiq yah xing choeu loq 36 shih, khonh choeu loq 18 shih, nyhang choeu loq 27 shih bos dah kihgus dvkoeuq kuot aq. 24Hauh yvlyis xing gyingh yah kyop las, yvmlhaink xing yah dungh toh chah. 25Hauh kihgus yvmlhaink yah loq somh shih vkhomp toh las, hauh yvlyis xing yah shauq toh chah. 26Hauh nyhenshang xing khwank nyei koeuq kuot las, nyei thunk kihgus dah khyei mas tsain tap toh chah. 27Hauh kihgus dvng das xiklyis tanzoe jauh gus vkhomp nvm mas vkhwank tsain tap toh chah. 28Hauh kihgus dvng das xiklyis nvng akhesha saiq yah tanzoe kuot las xing yah kyop chah. 29Zvbiq jyungshuk xiklyis yhung das bvn, kom, jywang yahge khuq tsain kuot chah. Hau dvnganh lyis xing gyingh yah kuot chah. 30Hau kihgus lyis Thanghchvp Kwi xikkhonh mas toh las hauh thoq mas ngos lyis dyei dah gyingshang ohlhyoq vjangh kih toh chah.

Nyituonh Gus

(Dyu 37:17-24)

31Xing gyingh yah nyituonh gus dvkoeuq kuot chah. Hauh vkhyei, vyau, shunk dah ban, vlhaink yahge vbuh lyis dvzwvng kyingh kuot las bat chah. 32Hauh vzwvng mas dvshot somh ko ko mulas khyuk ko thuq joq das. 33Nyituonh gus vko khyuk koeuq mas, dvko mha batan buh buh teh vlhaink somh koeuq, vbuh somh koeuq dvgeh shunk toh. 34Hau nyituonh gus vgungs vyau mas eq batan buh teh vlhaink nyei koeuq, vbuh nyei koeuq dvgeh shunk toh chah. 35Vko somh zomh mas dvzomh dvzomh dah o mha vlhaink dvkoeuq koeuq bos chah. 36Hauh vlhaink, vko yahge nyituonh gus lyis xing gyingh yah dvkoeuq teh bat chah. 37Hau nyituonh gus xiklyis nyitoengh nyhet koeuq kuot las kih toh chah. Housoeh lyis xikkhonh mas bvng joq das. 38Nyvp yahge bvnlywas eq xing gyingh yah kuot chah. 39Nyituonh gus yahge nyah kyahsoe dvnganh lyis xing gyingh 75 paung yah kuot chah. 40Ngos nvng lyis boms mas chixoeuq goeus yikhyoh vgus, hau dvnganh yoh kuot shoq zaih nyeis aq.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index