Search form

DYUNG 31

Bezale Yahge Oholiab

(Dyu 35:30-36:1)

1Tsai, Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, 2Yoeuh aq, Yuda vkoq mas Uri lo, Hur nyeilo Bezale lyis ngos khyen yoeus. 3Ngos nyang lyis ngah dah Dyos yah tyink dyei las, kank bos cho, yik cho, loqmuh ja khanghmuh mas seq cho dyei. 4ngwis, xing, thunk shonh yvmas vzwvng vkhyoh seq toeuq, 5luk swih las xiq dah muh, saiq thwang muh, loqmuh ja khanghmuh nyhenshang nghuot. 6Yoeuh aq, ngos nyang yah dvgeh, Dan vkoq mas dah Ahisamak lo Oholiab lyis eq toeuq kat; Ngos nvng lyis tying toh zis dvnganh ehnyet joeui bos bang yoh kuot shoq ngos nyamoq dah nhaiqlom mas seq cho lyes cho kat dyei goeus. 7Housoeh las nyamoq gas, ngos nyeis zvng, Thanghchvp Kwi yahge nyah vnghop, zvng mas dah kyahsoe dvnganh: 8Kihgus yahge nyah kyahsoe dvnganh, xing gyingh nyituonh gus yahge nyah kyahsoe dvnganh, xangh phon, 9ngheq phudyei phon yahge nyah kyahsoe, jeislang yah nyah khyei: 10Aron yahge nyah loloeu jens phudyei muh kuot uhlyis wuot das nyhenshang phauh las gyingshang dyimis eq; 11juot das coeu yahge gyingshang joqyos mas chi das xangh eq, ngos nvng lyis taiq ya taiq toh vgus nyamoq tsain kuot chah, ge.

No nyeih

12Tsai Yhensain Moshe lhyi taiq. 13Nvng Israel jens lyis heisoeh taiq chah. Ngos gas namoq lyis ngah dius kuot dah Yhensain nghuot yvlyis, ngos yahge namoq dah lo jens vcaiq caiq jo mas kanghjyoeng vlho duot das zis ngah No Buisnyeis lyis top chank chah, ge. 14Housoeh las hau No Buisnyeis lyis namoq chank nyeis chah; houka namoq xiklyis gyingshang: hauh yvlyis thyoq soeu ka jyoengh shei chah. Hauh buisnyeis lyis muh zwi soeu hank laus eq nyah vnyau masyah thyet zis xauh chah. 15Khyuk nyeih top muh zwi chah; nyhet vnyeih gas Yhensain dah gyingshang no nyeis das buisnyeis zainsmuh nghuot. No Buisnyeis lyis muh zwi soeu ka jyoengh shei chah. 16Housoeh yvmvyah Israel jens vcaiq caiq, vcaiq vto thanghchvp duot nyeis das xiklyis No Buisnyeis lyis vjangh chank nyeis chah. 17Houka ngos yahge Israel jens jo mas vcaiq vto vlho duot das. Khasoeh ge lyis Yhensain ka maukhung nyeisjvng lyis khyuk nyeih gyo lyis gvnkhanh las nyhet vnyeih lyis no las huiq yoeus, ge.

18Housoeh Mangso ka, Sina boms mas Moshe yah dye jisgoh thang lhyi Mangso loqnyhauh yah lhaih, tyingtoh dang dap dah luklhywaq aiq koeuq dyei kat.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index