Search form

DYUNG 9

Gaunyhauq Shei

1Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, Pharao jyank mas loh las, Yhensain Hebre jens dah Mangso heisoeh ge: Ngos lyis loh yoh phudyei das xiklyis ngah dius lyis loh nhang aq. 2Nvng nyamoq lyis loh nhang das zis doms ngoek lyis gas, 3Ngos namoq dah gaunyhauq dvnganh ge, noeu jens, nyang jens, yvng, shvbeq phung, mauhlyihzoe jens, gola-u jens thoq mas gyukphoh noslom nhang zis yah namoq lyis joeng das. 4Israel dah gaunyhauq yahge Egutu gaunyhauq jo mas Yhensain kyoq das las Israel jens dah gaunyhauq gas dvdoeu eq ma shei das. 5Nvpyo Yhensain haih muh haih mau mas bweh nhang das ge Yhensain ka shishenh top toeuq toh, oen lha taiq aq, ge.

6Nungsnvp Yhensain ka hauh muh bweh nhang lha Egutu jens dah gaunyhauq dvnganh shei. Israel jens dah gaunyhauq gas dvdoeu eq ma shei. 7Pharao gas dius nhang lha, Israel jens dah gaunyhauq dvdoeu eq ma shei zis nyang seq. Nghuot laus eq Pharao nhaiqlom than lha hauh dius jens lyis ma loh nhang.

Lungsbus

8Hauh thang lhyi Yhensain Moshe yahge Aron lyis taiq zis gas, Nah zomh gas nyikhyomp mas dah nyiyvp tsop yoeus las, Moshe ka hauh yvlyis Pharao dah nyoqlvtjvng mas mau pheh doeuh lhank kat aq. 9Hauh zis gas Egutu mau gonh mas dang dah phvlhau duot las, mau gonh dah dius yahge gaunyhauq mas dyings jyen nyuk los das, ge. 10Nyah zomh gas nyikhyomp mas nyiyvp tsop las Pharao xikkhonh mas tsain yap joq. Moshe ka hauh yvlyis maukhung mha sanh tangh kat las, houka dius mas eq, gaunyhauq mas eq dyings jyen nyuk los. 11Hweq kat bang gas Moshe xikkhonh mas ma yoh yap lo, khasoeh ge lyis nyamoq mas eq gohtoeu Egutu bang mas teh dyings jyen nyuk los. 12Yhensain Moshe lhyi taiq toh vgus, Yhensain ka Pharao nhaiqlom lyis than nhang lha nyah zomh dang ma gyo dyei.

Gyutomp

13Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, Nvng nvpyo noq yah Pharao yah loh xauhgoh las nyang lyis, Hebre jens dah Yhensain Mangso heisoeh ge, oen taiq aq. Ngos lyis loh phudyei das zis ngah dius jens lyis loh nhang aq. 14Nyeisjvng gonh mas ngos teh soeu hank ma bos zis gas nvng yoh seq das xiklyis, gvshih haq lhain ka nah zau jens yahge nah dius jens lyis kyingh ma nghuot, ngos nvng lyis eq joeng das. 15Ngos ngah loq toeu lha nvng lyis eq, nah dius jens lyis eq yomh yah joeng lyis nvng shank shoq monh tyamp das. 16Nghuot laus eq ngah yomsoq nvng lyis chixoeuq das zis yahge ngah nyings nyeisjvng gonh hoeuh loh bas jungh oen ngos nvng lyis kang dwis nhang toh. 17Nvng gvshih eq lhoq lhoq teh ngah dius jens lyis loh nhang das cho ngoek nyeis. 18Egutu mau kuot masyah gvshih jweh shoq ma gyoh ku shih, svsoh kuh dah gyutomp mau, nvpyo haih shishenh lyis wus khyoq nhang das. 19Housoeh las pa mha nyeis nah gaunyhauq yahge nvng yoh ya yoh yvlyis mau gau yvmas toh nhang aq. Yhen mha ma hwank, pa mha nyeis dah dius yahge gaunyhauq dvnganh gas hauh gyu bat las shei das, ge. 20Yhensain dang lyis gyukwoms dah Pharao zau jens dvyhamh gas nyamoq dah gaunyhauq yahge jyeidwis jens lyis yhen mha shwih toh. 21Yhensain dah dang lyis chaxwe ma nhang bang gas nyamoq dah jyeidwis yahge gaunyhauq lyis pa mha kat lhamp toh.

22Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, Nah loq maukhung pheh toeu aq, Egutu mau gonh mas dah dius, gaunyhauq, tsungh toh vzains Egutu mau gonh thoq mas gyutomp mau gyoh bas jungh, ge. 23Moshe eq nyah lhamloq maukhung pheh toeu lho lhyi, Yhensain ka maujau yahge gyu mau wus khyoq. Maunyoq eq nyeisjvng mas nyik jweh. Housoeh Yhensain ka Egutu mau mas gyutomp mau wus nhang. 24Egutu bang nyeis lyih masyah hauh mau gonh mas khanhamp eq ma bweh yoeuh, svsoh changh dah gyutomp mau wus, maunyoq nyik. 25Egutu mau gonh mas dah pa mha nyeis ya nyeis dah dius lyis eq, gaunyhauq lyis eq hauh gyutomp yah tsain bat. Pa mha tsungh toh vzains dvnganh lyis gyutomp yah bat khyop tyamp, saiqzains eq gyau tyamp. 26Israel jens nyeis dah Goshen mha ka hauh gyutomp mau ma gyoh.

27Pharao gas Moshe yahge Aron lyis khi nhang lha taiq zis gas, Haq lhain ka ngos shuot: Yhensain ka dan, ngos yahge ngah dius jens dvshuot. 28Mangso dah maujau jau zis, gyutomp mau geh nyhink goeus: Yhensain lhyi dung dyei aq: ngos nyamoq lyis loh nhang das, namoq heimha ma nyeis lo noh, ge.

29Moshe nyang lyis taiq zis gas, Ngos wus masyah thuq loh yah dvyih ngos loq toeu lha Yhensain lhyi dung das. Housoeh Yhensain ka nyeisjvng sain nghuot yvlyis nvng yoh seq das xiklyis hauh maujau jau zis yahge gyutomp gyoh zis doms tyamp das. 30Nghuot laus eq nvng yahge nah zau jens gas Yhensain Mangso lhyi ma gyuk shih zis ngos seq, ge.

31Jei yahge yoh gas yuonh goeus: khasoeh ge lyis yoh gas nyhink goeus, jei eq buh goeus. 32Sunghso ka thang lhyi dvnyhink las ma monh.

33Moshe ka Pharao jyank masyah thuq las wus nghe jweh lyis Yhensain lhyi nyah loq toeu las shvmanh dung. Housoeh maujau eq, gyutomp yahge mau wus zis eq doms tyamp. 34Housoeh mau ma wus lo, gyutomp ma gyoh, maujau ma jau lo yvlyis Pharao nyvng lyis nyang yaunos doms kuot las nyang yahge nyah zau jens gas vgus nhaiqlom doms than tyamp. 35Yhensain Moshe lhyi yah taiq toh zis yah dvyhangteh Pharao nhaiqlom than lha Israel jens lyis ma loh nhang.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index