Search form

VPOM 27

Isak Yakop lyis Shvmanh

1Gvshih Isak gas mang las nyoqjet goeus. Nyang gas nyah loxeih Esau lhyi,

Vlo eh, ge lui. Nyang eq, Ngos heimha nyeis, ge toeuh.

2Nyah uwus Isak gas, Yoeuh aq, ngos mang goeus, ngos kha nyeih shei das zis ma seq. 3Housoeh las ngos ma shei shih lyis nvng nah shohkhat vyhang lyei yahge nyo thuk yoeus wons las ngah xiklyis mhanhdyvp mas shoh loh khat wons los aq. 4Housoeh ngos o khyvlyis ba jyauq los aq, ngos zo las nvng lyis shvmanh dyei bah, ge.

5Isak nyah lo Esau lyis housoeh taiq dang Rebeka xauhgyo. Gvshih Esau ka mhanhdyvp mas shohkhat loh goeus. 6Hauh gyo lyis Rebeka gas nyah lo Yakop lyis khi yoeus las, Yoeuh aq, nah uwus gas nah vmang lyis taiq dang ngos xauhgyo. 7Houka, Ngah xiklyis shoh baiq las ngos o khyvlyis ba jyauq los aq, ngos zo las, ngos ma shei shih lyis Yhensain xik mas ngos nvng lyis shvmanh dyei bah, ge nyeis, ge. 8Housoeh las ngah lo eh, ngos taiq shet khyvlyis gyo aq. 9Shvbeq phung mha e lha, hou mhayah coeu yungh dah shvbeq lo aiq doeu khyen los aq; nah uwus zo mes khyvlyis ngos ba jyauq bah. 10Nvng nah uwus jyank yoeus loh aq, nyang zo las nyang ma shei shih lyis nvng lyis shvmanh dyei bas jungh, ge.

11Yakop gas nyah ungwes Rebeka lhyi, Yoeuh aq, ngah vmang Esau ka mauh yuk soeu nghuot, ngos gas jyot jyot nghuot. 12Uwus ngos lyis sop yoeuh mvbeh; hauh uhlyis ngos nyah xikkhonh mas mhuih soeu bweh las shvmanh yoh das gungsthaiq nhoengh zis xauh das, ge.

13Nghuot laus eq nyah ungwes gas, Vlo eh, nvng xauh dah nhoengh zis gas ngos lyis zangh bas jungh, nvng ngah dang dvgyo aq, shvbeq lo e yoeus los aq, ge. 14Housoeh las nyang nyah ungwes jyank mas shvbeq lo e tsain she los. Nyah ungwes eq nyah uwus o khyvlyis shoh ba jyauq. 15Hauh thang lhyi Rebeka gas, yhen mha joq, nyah loxeih Esau dah dyi yungh tsain yoeus las lonhungh Yakop lyis gvmhuot. 16Shvbeq yeis yah eq, loq yahge lainzain mas lyet dyei. 17Nyang jyauq toh shoh yahge sunghso lhyoq nyah lo Yakop loq mas dyei kat.

18Yakop gas nyah uwus jyank mas wvng las, Uwus eh, ge lui lyis, nyang gas, Nyeis vlo eh, nvng khayuk nghuot, ge.

19Yakop gas, Ngos nah loxeih Esau nghuot, uwus nvng taiq zis yah dvyhangteh ngos kuot goeus, toq tsung aq, uwus nvng nah ehnyet ngos lyis shvmanh dyei das zis hai ngah shoh zo dyei aq, ge nyah uwus lyis taiq.

20Isak gas, Nvng hou iq khasoeh yoh nyap, ge vlo lyis lhom nyei.

Yakop toeuh zis gas, Yhensain, nah Mangso ka ngos lyis lvnyap yoh yoeus nhang lha nghuot, ge.

21Isak gas, Ngah lo eh, ngah jyank mas ywi los aq, nvng ngah lo Esau nghuot ma nghuot ngos nvng lyis sop yoeuh bah, ge Yakop lyis taiq. 22Yakop eq nyah uwus Isak jyank mas ywi loh las, uwus eq nyang lyis sop yoeuh uhjyangh, Thwe ka Yakop thwe, nghuot laus eq loq gas Esau dah loq nghuot, ge. 23Housoeh nyah loq gas vmang Esau dah loq teh mauh yuk yvmvyah, nyang Yakop nghuot zis ma seq las nyang lyis shvmanh dyei. 24Isak gas, Nvng jyoengh ngah lo Esau vnghuot lah, ge lyis nyang eq, Nghuot, ge.

25Housoeh las nyah uwus gas, Ngah jyank mas chi los aq; Ngah dyos yah ngah lo lyis shvmanh dyei das zis ngos nvng xo shoh zo bah, ge. Housoeh nyang chi wvng loh las nyah shoh zo dyei, zvbiq eq chi loh dyei las shuk. 26Hauh thang lhyi nyah uwus Isak gas nyang lyis, Tanh tanh los aq ngah lo eh, bvlot los tanh aq, ge. 27Yakop eq ni loh las nyang lyis bvlot tanh. Nyah uwus gas nyah dyi lyis nam las,

yoeuh aq, ngah lo dah shom ka Yhensain shvmanh dyei dah danh pa shom teh nghuot.

28Mangso ka mau mas jyweh nyeis mas coeu eq, guk nyoshoq yahge zvbiq eq nvng lyis dyei los das:

29Gohnyau bang nah jyank mas jons mus las, gohmau gas nah xikkhonh mas gop bas jungh.

Nvng nah vmang vnoeuh yhensain duot las, nah ungwes dah lo jens nah jyank mas gop bas jungh;

Nvng lyis nhoengh bang nhoengh zis xauh bas jungh, nvng lyis shvmanh dyei soeu ka shvmanh zis xauh bas jungh, ge nyang lyis shvmanh dyei.

Esau, Isak dah Shvmanh Dung

30Yakop gas nyah uwus dah shvmanh xauh las nyah uwus xikkhonh masyah thuq loh dvsoq lyis, vmang Esau shoh khat loh masyah jweh los. 31Nyang eq nyah uwus jyank mas shoh ba jyauq chi loh las, Ngah uwus eh, nah lo lyis shvmanh dyei das zis ngos nah lo xo los dah shoh toq zo dyei aq, ge nyah uwus lyis taiq.

32Uwus Isak gas, Nvng hank nghuot, ge nyei lyis nyang gas,

Ngos nah loxeih Esau nghuot, ge.

33Housoeh las Isak gas, Houlhyi nvng ma jweh shih lyis ngah jyank mas shoh zos chi los soeu ka hank nghuot goeus au? Hau zis ngos zo las ngos nyang lyis shvmanh dyei goeus nyvng. Nghuot goeus hauh soeu ka shvmanh zis jyoengh xauh goeus, ge svsoh mauh dvn zoh lyis taiq kyoh.

34Esau ka nyah uwus taiq dang xauhgyo lyis kaiq ngaus zoh lyis yah, Uwus eh, ngos lyis eq shvmanh dyei aq, ge dung.

35Nyah uwus gas, Nah vnoeuh gas joeui yah nah shvmanh mhuih yoeus loh goeus, ge.

36Esau ka, Housoeh las nyang lyis Yakop ge ma nghuot lhyeh? Haq lhain eq lyis nyang ngos lyis aiq lhain ungzo loh goeus. Ngah loxeih toeuh eq nyang yoeus loh goeus, gvshih ngah shvmanh eq doms yoeus tyamp dyei goeus: ngah xiklyis shvmanh dvkoeuq eq ma nyet lo lhyeh, ge.

37Isak gas, Yoeuh aq, ngos nyang lyis nah yhensain duot aq, oen goeus; nyah vmang vnoeuh dvnganh gas nyah jyank mas jons mus bas jungh, oen goeus. Guk zvbiq eq nyang lyis thuk toenk dyei goeus: Housoeh las vlo eh, nah xiklyis ngos khasoeh seq kuot lo das lah, ge Esau lhyi toeuh.

38Esau ka, Uwus eh, nvng shvmanh dvkoeuq kyingh dvyoh lhyeh? Uwus eh, ngos lyis shvmanh dyei aq, ge ngaus.

39Housoeh las nyah uwus Isak gas,

Nvng nyeis jang gas jenh yahge

maukhung jyweh yah we das;

40Nvng nah sham yah kang dwis das,

nah vnoeuh jyank mas jyeidwis duot das:

nghuot laus eq nvng toeu nghank los nyeih lyis

nyang nah thoq mas zau cho mhayah yoh luiq das, ge.

41Nyah uwus gas Yakop lyis shvmanh dyei gvng mas Esau ka Yakop lyis hoeng. Esau nghamh zo zis gas, Ngah uwus shei lha kuk das shishenh ni goeus; hauh thang lhyi ngos ngah vnoeuh Yakop lyis sat das, ge.

42Hau loxeih Esau dang Rebeka lyis kyoh las nyang gas lo Yakop lyis khi lha, Yoeuh aq, nah vmang Esau ka nvng lyis sat las nhaiq shei sat bah ge. 43Housoeh yvmvyah ngah lo eh, ngah dang gyo aq. Nvng Haran mas nyeis, ngah mungs Laban jyank mas lvnyap phang loh aq. 44Nah vmang nhaiqyo bi shoq houmha dvyoq nyeis aq. 45Nah vmang nhaiqyo bi las nvng, nyang lyis kuot dah muh nyang tohnyhik lho lhyi ngos nvng lyis doms shwih nhang das: dvnyeih dvm lyis nah aiq yuk lyis chamus yoh somh nhang das lah, ge.

Yakop lyis Laban jyank nhang

46Rebeka gas Isak lyis, ngos haih Hiti lonyi tang gvng mas ngos shei mes goeus; Yakop eq haih mau mas dah vmesbih teh dah Hiti lonyi dvyoeus nghuot lyis gas, ngos dwis nyeis shih das zis gas chah vkyuh bos lah, ge.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index