Search form

VPOM 4

Ka-in yahge Abel

1Hauh thang lhyi Adam gas nyah yhensain nyhiq Ewa yah zomhgoh lyis, loshang gungs lyis chi los las Ka-in lhyi khoeu. Housoeh nyang gas, Ngos Yhensain pangh las yukgis lo dvyuk yoh goeus, ge. 2Hauh thang lhyi nyang gas Ka-in dah vnoeuh Abel lyis doms khoeu. Abel gas yvng yoeuh zo soeu nghuot. Ka-in ka nyeisjvng mas tsungh zo soeu nghuot. 3Shishenh jweh lyis Ka-in ka Yhensain lhyi phudyei das xiklyis nyeisjvng masyah thuq dah vshih chi los. 4Abel eq nyah yvng phung mha cangxeih suot goeu mas dah coeu dvkhamh chi los. Yhensain ka Abel lyis nyoqzons doeus. Nyang phudyei zis lyis eq lhom yoeus. 5Nghuot laus eq Ka-in yahge nyang phudyei zis lyis gas ma lhom yoeus. Housoeh las Ka-in ka svsoh nhaiqyo las nyoqnho dyoq tyamp. 6YhensainKa-in lhyi taiq zis gas, Nvng chamus nhaiqyo, chamus nyoqnho dyoq? 7Nvng gis khyvlyis kuot lyis gas, nvng lyis ma lhom yoeus das lhyeh? Nghuot laus eq nvng ma gis khyvlyis kuot lyis yaunos gas nah khomhdwang mas lhom nyeis. Housoeh yaunos gas nvng lyis omes las nvng gas hauh yvlyis zau chah.

8Gvshih Ka-in nyah vnoeuh Abel lyis, Yos pheh loh goh, ge. Nyah zomh yos mas nyeis uhlyis Ka-in tyixo toq loh las nyah vnoeuh Abel lyis sat.

9Hauh thang lhyi Yhensain ka Ka-in lhyi, Nah vnoeuh Abel khalhye nyeis, ge nyei. Nyang gas, Ngos ma seq, ngos ngah vnoeuh lyis tsomh soeu nghuot lhyeh, ge toeuh.

10Yhensain ka, Nvng cha kuot goeus lah? Gyo aq, nah vnoeuh dah suih gas nyeisjvng masyah ngos lyis kaiq nyeis. 11Gvshih nvng gas, nah loq masyah nah vnoeuh dah suih lyis kham yoeus das ge nhuot haq toh dah nyeisjvng yah nhoengh zis xauh. 12Nvng nyeisjvng mas zwi zo lyis nyeisjvng gas nah xiklyis jyo ma thuq los nhang lo. Nyeisjvng thoq mas thoenggus ma bos whingh yenh soeu duot das, ge.

13Housoeh las Ka-in Yhensain lhyi taiq zis gas, Ngos lyis shoenk zis gas ngos ma yoh wons lo shoq nghuot. 14Jyoengh khvnyhik nvng ngos lyis haih mau masyah khat thuq goeus. Ngos nah nyoqnho ma xauh nyvng lo das. Nyeisjvng thoq mas thoenggus ma bos las whingh yenh soeu duot lo das. Ngos lyis nyvng soeu hank eq ngos lyis sat lo das, ge.

15Nghuot laus eq Yhensain nyang lyis taiq zis gas, Housoeh ma nghuot, Ka-in lhyi sat soeu hank laus eq lvto phuk zis nyhet huon xauh chah. Nyang lyis nyvng soeu hank eq nyang lyis ma sat bas jungh ge Yhensain ka Ka-in lhyi loqsoh dvkoeuq tap dyei. 16Housoeh Ka-in ka Yhensain xikkhonh masyah thuq las Eden mau buisthuq pheh dah Nod mau mas nyeis.

Ka-in dah Diusjangh Caiq

17Ka-in ka nyah yhensain nyhiq yah zomhgoh lyis, loshang gungs lyis chi los las Enok lyis khoeu. Hauh thang lhyi nyang wugungs eq kuot las, hauh wus lyis nyah lo nyings lyis chank las Enok ge nyhink. 18Enok mas yaus zis Irad; Irad mas yaus zis Mehuyael, Mehuyael mas yaus zis Methushael, Methushael mas yaus zis Lamek. 19Lamek gas nyi aiq yuk yoeus. Dvyuk dah nyings gas Ada, gohtoeu dvyuk nyings gas Zila nghuot. 20Ada gas Yabal lyis khoeu kat. Nyang gas muga zvng mas nyeis las gaunyhauq nyhoeu bang dah uwus nghuot. 21Nyah vnoeuh nyings gas Yubal nghuot. Nyang gas toenk yahge khvlhank muot bang dvnganh dah uwus nghuot. 22Vmesbih Zila mas eq yukgis lo Tubal Ka-in bos. Hauh soeu ka thunk yahge thyeq yah kuot dah kyahsoe vja ja lyis kuot soeu nghuot. Tubal Ka-in dah nhamhmuh gas Nama nghuot.

23Lamek nyah yhensain nyhiq aiq yuk lyis taiq zis gas,

Ada yahge Zila eh, gyo geh, Lamek dah yhensain nyhiq nhaiqtang eh, ngah dang lyis gyo geh:

ngos lyis dvmtap soeu, ngos lyis nos nhang dah loyvm dvyuk lyis ngos sat goeus.

24Ka-in lhyi sat soeu lhyi lvto nyhet huon phuk lyis,

Lamek lyis sat soeu lhyi ka lvto nyhetci nyhet huon phuk zis xauh das, ge.

Set yahge Enosh

25Adam gas nyah yhensain nyhiq Ewa yah doms zomhgoh lyis, yukgis lo khoeu lha nyang lyis Set ge nyhink. Khasoeh ge lyis Ka-in yah sat Abel dah gungsthaiq Mangso ngos lyis lo dvyuk doms dyei, ge. 26Set eq yukgis lo dvyuk yoh las, nyang lyis Enosh ge nyhink. Hauh caiq masyah Yhensain dah nyings lyis tsain lui xi loh.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index