Search form

VPOM 46

Yakop Yhenbang Egutu Pheh

1Housoeh las Yakop gas nyang yoh ya yoh zis yah dvgeh thot las Besheba mas jweh lyis, nyah uwus Isak dah Mangso lhyi phudyei. 2Mangso eq nyenh lyis nyoqnyvng mas Yakop lyis, Yakop, Yakop ge lui.

Nyang gas, Heimha nyeis, ge.

3Mangso ka, Ngos gas Mangso nghuot, nah uwus dah Mangso nghuot: Egutu mau mas e das cho ehnyet vnyo. Ngos nvng lyis houmha dius nyau kuh kuot das: 4Ngos nvng yah dvgeh Egutu mas e das; ngos nvng lyis hou mhayah shwih tauh los das. Yosep eq nvng shei zis nyvng das, ge.

5Housoeh las Yakop gas Besheba masyah toq las, Yakop lo jens gas nyamoq uwus Yakop eq, Nyamoq lo mebih jens eq mulas, Yakop lyis tyungh das xiklyis Pharao dyei kat dah lhyingh yah thuq khoq. 6Yakop yahge nyah vnyau vshih dvnganh gas Khanan mau mas nyamoq yoh dah gaunyhauq yahge zisyos tsain yoeus las Egutu mau pheh e.7Yakop gas nyah loloeu jens, lonyi jens, nyeilo jens, nyah vnyau vshih dvnganh shwih las Egutu pheh e.

8Heika Egutu mas jweh dah Israel jens nyings tsain nghuot. Yakop yahge nyah loloeu jens gas: Yakop dah loxeih Ruben. 9Ruben loloeu jens: Hanok, Palu, Hezron, Kharmi. 10Simon loloeu jens: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar yahge Khanan lonyi khomh mas Shaul. 11Lewi loloeu jens: Gershon, Kohat, Merari. 12Yuda loloeu jens: Er, Onan, Shela, Pere, Zera. (Er yahge Onan gas Khanan mas shei khoq goeus.) Pere dah loloeu tang: Hezron yahge Hamul. 13Isakha loloeu jens: Tola, Pua, Yashub, yahge Shimron. 14Zebulun loloeu jens: Sered, Elon, Yalel. 15Heinyhoq gas Padan Aram mas Yakop xiklyis Lea khomh mas dah loloeu jens yahge lonyi Dina nghuot. Nyah loloeu lonyi jens yahge nyeilo jens dvnganh lyis somhci somh yuk nghuot.

16Gad loloeu jens: Ziphion, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, Areli. 17Asher loloeu jens: Imna, Ishwa, Ishwi, Beria yahge nyamoq nhamhmuh Sera. Beria dah loloeu jens: Hazo yahge Malkhiel. 18Haih goeu gas Laban nyah lonyi Lea lyis dyei, Zilpa dah loloeu jens nghuot. Yakop xiklyis nyang khoeu dyei zis dvci khyuk yuk nghuot.

19Yakop dah nyicuk Rakhel khomh mas loloeu Yosep yahge Benyamin. 20Egutu mas Ona wus phudyei Potiphera dah lonyi Asenat gas Yosep xiklyis khoeu dyei loloeu tang: Manase yahge Ephraim.21Benyamin loloeu jens: Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, Ard. 22Haih goeu gas Yakop xiklyis Rakhel khomh mas bos bang nghuot. Dvnganh lyis dvci nyei yuk nghuot.

23Dan dah loloeu: Hushim. 24Napthali loloeu jens: Yazel, Guni, Yezer, Shilem. 25Haih goeu gas Laban nyah lonyi Rakhel lyis dyei, Bila khomh mas Yakop xiklyis bos dah lo jens nyei jens nghuot. Dvnganh lyis nyhet yuk nghuot.

26Yakop doeusmuh jens ma suon, Yakop gungs mas yaus las nyang yah dvgeh Egutu mau pheh e bang dvnganh lyis khyukci khyuk yuk nghuot. 27Egutu mau mas Yosep yoh dah loloeu aiq yuk nyeis: housoeh las Egutu mau mas jweh, Yakop vkoq dvnganh lyis nyhetci yuk nghuot.

Egutu mas Yakop Phvbih

28Goshen mau mas nyang lyis cho los tuonh shet bas jungh ge, Yakop gas Yuda lyis Yosep jyank mas nyah xik pheh nhang kat. Nyamoq eq Goshen mau mas jweh nyeis. 29Housoeh las Yosep eq nyah lhyingh sont las nyah uwus Yakop yah xauhgoh das zis Goshen pheh loh. Nyang nyamoq yah xauhgoh yah dvyih nyah uwus lyis dap po lha nyangh shoq ngaus. 30Yakop gas Yosep lyis, Gvshih ngos shei lo bah, nvng dwis nyeis shih dah nyoqnho lhyi ngos nyvng toh khoq goeus, ge.

31Hauh thang lhyi Yosep gas nyah vmang vnoeuh moq yahge nyah uwus yhenbang lyis, Ngos Pharao lyis, Khanan mau mas dah ngah vmang vnoeuh moq yahge ngah uwus yhenbang ngah jyank mas jweh lyih goeus, oen loh kyoh chah. 32Hauh bang gas yvng shvbeq nyhoeu zo bang nghuot las nyamoq dah yvng shvbeq phung lhyi eq, nyamoq dah gaunyhauq phung lhyi eq, nyamoq yoh zis dvnganh chi lyih oen loh taiq chah. 33Pharao namoq lyis, Namoq cha zwi zo goh, ge khi nyei lyis, 34Namoq gas, Ngamoq phauh thyeih moq kuot teh ngis yoq lyis yah gvshih jweh shoq gaunyhauq nyhoeu zo bang nghuot, oen taiq geh. Housoeh lyis Goshen mau mas nyeis nhang das. Khasoeh ge lyis Egutu bang gas yvng yoeuh bang lyis choqh, ge taiq toh.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index