Search form

VPOM 7

Dvjeis Lhyi

1Yhensain Noa lyis taiq zis gas, Haq caiq bang mas nvng kyingh dan zis lyis ngos nyvng goeus las nvng yahge nah yhenbang dvnganh hauh sangpho mha wvng geh. 2Nyeisjvng thoq mas vnyau bweh das xiklyis shangkyei dah gaunyhauq khanghmuh mas vlus vzains nyhet zomh zomh, ma shangkyei dah gaunyhauq mas vlus vzains dvzomh zomh shwih yoeus chah. 3Nyeisjvng thoq kang bos zis dvnganh mas vnyau tsomh toh das xiklyis dang dah nghoq mas eq vlus vzains nyhet zomh zomh nvng shwih yoeus chah. 4Khasoeh ge lyis gvshih masyah nyhet nyeih lyis, nyeisjvng thoq mas nyeici nyeih nyeici nyens mau wus nhang lha, ngos kuot toh kang bos las dwis zis dvnganh yvlyis nyeisjvng thoq masyah ngos lhyang nyang mhont das, ge. 5Noa eq Yhensain nyang lyis taiq toh vgus dvnganh kuot.

6Nyeisjvng thoq mas dvjeis lhyi uhlyis Noa gas khyukxo zvn bos goeus. 7Housoeh dvjeis lhyi masyah luiq das xiklyis, Noa gas nyah lo jens, nyah yhensain nyhiq yahge doeusmuh jens yah dvgeh sangpho mha wvng loh.8Shangkyei dah gaunyhauq mas zis eq, ma shangkyei dah gaunyhauq mas zis eq, nghoq eq, nyeisjvng thoq mas du shweh loh ja mas zis eq, 9Mangso Noa lyis tying toh zis yah dvyhangteh, gaunyhauq gaudu vlus vzains vzomh zomh Noa yah dvgeh sangpho khau mha tsain wvng loh. 10Nyhet nyeih thang lhyi nyeisjvng thoq mas dvjeis lhyi los.

11Noa dah nyenhkyi khyukxo vzvn, aiq vkhyvp, dvci nyhet vnyeih lyis jeisthuq dwang lungh dvnganh buiq thuq los, maukhung Jeis Khomh eq tsain bangh los.12Housoeh nyeisjvng thoq mas nyeici nyeih nyeici nyens mau wus. 13Hauh nyeihyo nyang Noa yahge nyah loloeu jens Shem, Ham, Yaphet eq, nyah yhensain nyhiq yahge nyah doeusmuh somh yuk moq eq sangpho mha wvng loh. 14Nyamoq yah dvgeh yewus nyang nyau nyang dvnganh, gaunyhauq nyang nyau nyang dvnganh, nyeisjvng mas du shweh ja nyang nyau nyang dvnganh yahge dungs dap ja dvnganh bos. 15Soq she dah gaunyhauq gaudu dvnganh, vzomh zomh Noa yah dvgeh hau sangpho khau mha tsain wvng loh. 16Mangso Noa lyis tying toh zis yah dvyhangteh, wvng loh dah gaunyhauq gaudu gas nyau khanghmuh mas vlus vzains tsain nghuot. Yhensain ka nyang lyis vkhau mha nyheih lhunk toh.

17Nyeisjvng mas dvjeis lhyi zis nyeici nyeih tsoq tsoq nghuot las jeis je doq los zis yah sangpho lhyi nyhang mha nhauq toq kat. 18Nyeisjvng thoq mas jeis svsoh je toq los las sangpho ka jeis thoq mas nyoeu nyeis. 19Nyeisjvng thoq mas jeis svsoh je los las, maukhung o mha dah boms nyhang dvnganh lyis nghop tyamp. 20Nyhang thank boms jens thoq mas nhauq dah jeis gas loqbon dvci oeng zes joq. 21Nyeisjvng thoq mas dwis las suihshoh bos dah nghoq, gaunyhauq, yewus, gaudu yahge dius dvnganh shei goeus. 22Tungyos mas nyeis ya nyeis las soq she ja dvnganh shei goeus. 23Nyeisjvng thoq mas dah suihshoh dvnganh lyis lhyang nyang mhont goeus. Houka dius, gaunyhauq, gaudu, dang dah nghoq dvnganh lyis lhyang kuot tyamp zis nghuot. Sangpho khau mha Noa yah tsain nyeis bang kyingh dvnyet lo. 24Hauh jeis gas nyeisjvng thoq mas dvxo oengci nyeih nhauq joq.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index