Search form

LEWI 1

Ngheq Dyei Lomhxangh

1Yhensain ka Moshe lhyi Yhensain xikkhonh Zvng masyah lui las o mha dah lyi dyei. 2Houka Israel jens nyamoq phudyei uhlyis chank das cho nghuot. Dvyuk yuk gaunyhauq phudyei lyis, houka nyah noeu phung, yvng shvbeq kyunk mas zis nghuot chah. 3Nyah noeu jyungshuk ngheq phudyei lyis, houka nos ma bos dah vlus she los chah. Yhensain xikkhonh Zvng khomh mas los dyei chah, housoeh nyang lyis Yhensain lhom yoeus das. 4Hauh soeu ka hau gaunyhauq uhloms mas nyah loq kih das. Housoeh houka nyah yaunos yoeus tyamp das lomhxangh khyvlyis lhom yoeus dyei das. 5Nyang hauh noeulu lyis houmha sat das las, Aron lo jens phudyei bang gas hau suih Yhensain jyank mas yoeus loh thang lhyi Zvng khomh mas joq phon nyei shot mha doeuh gyon das. 6Nyang hau gaunyhauq lyis yeis cwe lha thyoq das. 7Phudyei bang gas phon thoq mha thangh tsank las nyi muot das. 8Nyamoq gas hau nyi thoq mas hau gaunyhauq uhloms eq, coeu eq mulas shohtomp tsain kih das. 9Hauh soeu ka oeu yahge bungs khyei lhyi eq tsain cheih kat las phudyei muh kuot soeu ka phon thoq mas dvgungs gonh lyis ngheq phudyei das. Haih zonoms jyungshuk xangh shom ka Yhensain lhyi nhaiqdoeus nhang.

10Hauh soeu nyah yvng nghuot ya shvbeq jyungshuk nghuot lyis, houka nos ma bos dah vlus nghuot chah. 11Nyang hauh yvlyis phon dah mautsung shot pheh sat las phudyei bang gas, hauh suih lyis phon dah nyei shot mas doeuh gyon das. 12Nyang hauh zis dye thyoq lyis phudyei muh wons soeu ka, hau uhloms eq, coeu eq cheq dah shoh doeus dvnganh lyis nyi mas kih das. 13Hauh soeu ka oeu yahge bungs khyei lhyi jeis yah tsain cheih lho lha, phudyei soeu ka hau lomhxangh Yhensain jyank mas chi los las hau dvnganh lyis phon thoq mas ngheq das. Hau zonoms jyungshuk xangh shom ka Yhensain lhyi nhaiqdoeus nhang.

14Hauh soeu ka nghoq yah ngheq dyei jyungshuk kuot lyis, houka khotjyauh, nghuot ya guzoe nghuot chah. 15Phudyei soeu ka hauh yvlyis phon mha chi e, lainzain lhyent thyet las uhloms lyis phon thoq mas nyi ngheq das. Hauh suih lyis phon yvm pheh kamp khyoq das. 16Luot yahge houmha bos yvlyis yoeus las phon dah buisthuq pheh nyiyvp toh yvmas doeuh tyamp das. 17Hauh yvlyis dungs lyis ma yoeus tyamp, dungs pom mhayah khwih las doeu gonh lyis phudyei soeu ka phon mha ngheq das. Hau zonoms jyungshuk xangh shom ka Yhensain lhyi nhaiqdoeus nhang.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index