Search form

LEWI 11

Zo Gis Gaunyhauq

(Lyi 14:3-21)

1Yhensain Moshe yahge Aron lyis o mha dah lyi 2Israel jens xiklyis dyei. Tungyos mas namoq gis zo dah gaunyhauq gvn toh. 3Khutsuq las chungh mhan dah gaunyhauq shoh nghuot. 4-6Nghuot laus eq gola-u, shaphan nghuot ya thanghloq shoh ma gis zo. Haih zis gas namoq xiklyis ma lhoq oen nghamh chah. Nyamoq gas chungh mhan laus eq khyei khu ma tsain tsuq. 7Wuq shoh vzo. Hauh zis ma lhoq oen nghamh chah. Nyamoq gas khu tsuq laus eq chungh ma mhan. 8Haih gaunyhauq shoh vtsain zo goh. Nyamoq gas ma lhoq las hauh shoh mvng lyis yangh vzangh tanh goh.

9Xu yahge vkyvp dap dah oengdoq cha eq gis zo. 10Nghuot laus eq jeis mas nyeis las xu yahge vkyvp ma dap dah zis cha eq ma gis zo. Hauh zis namoq xiklyis vchoqh vjyot nghuot. 11Housoeh teh dah dwis ya dwis zis gas vchoqh vjyot nghuot. Namoq hauh zis ma gis zo. Hauh shei mvng lyis yangh ma gis tanh. 12Jeis mas nyeis las xu yahge vkyvp ma dap zis cha eq namoq ma gis zo.

13-19Namoq o mha dah nghoq jens cha eq ma gis zo: zonsmuh, khunghbop, wuq dvng zons, zons, zons kyangh, lvngda, kvnhoq, gola-u nghoq, oengzons, nghoq kywank, jeis nghoq, lot xing, tin jyih nghoq, muq nghoq yahge phoqxik tsain nghuot. Houka namoq xiklyis vchoqh vjyot nghuot.

20-21Dungs dap las dyvm dah tungde mas lai las, dungs dap dah tungde dvnganh gas vchoqh vjyot nghuot. 22Janghgyik, bomstyoeu, nghuot ya nonmuh gas gis zo. 23Nghuot laus eq dungs dap las gohtoeu ngis dah tungde, shweh loh ja gas vchoqh vjyot nghuot.

24-28O mha taiq dah gaunyhauq shei mvng lyis tanh soeu hank laus eq nyenhthang jweh shoq ma lhoq. Khu bos dah gaunyhauq dvnganh khu ma tsuq, chungh ma mhan, khyei wu bos dah nyei khyei dap gaunyhauq dvnganh nghuot. Hauh gaunyhauq mvng dvng soeu hank laus eq nyah dyimis cheih tyamp chah: nyenhthang jweh shoq eq nyang ma lhoq.

29-30Gyuqxauh, gyuq, gyuqnoq, zvng kyuk gas ma lhoq oen nghamh chah. 31Hauh yvlyis tanh soeu, hauh shei mvng lyis zangh soeu hank laus eq nyenhthang jweh shoq ma lhoq. 32Hau shei mvng dvja ja mas gyoh lyis hauh zis gas ma lhoq mus. Houka vkyuh bos laus, ma bos laus saiq yah kuot dah vyhang, misseh, shohyeis, yanghthung cha mha laus eq nghuot. Hauh zis jeis mas nyhonh cheih chah. Nghuot laus eq hauh zis nyenhthang jweh shoq ma lhoq joq shih. 33Hauh mvng tsoh auh khau mha gyoh lyis, hauh vkhau mha bos dah vyhang ka ma lhoq lo las hauh auh khwih tyamp chah. 34Hau ma lhoq auh mas dah jeis zonoms dvja ja mas gyoh zangh lyis hau zonoms gas ma lhoq lo; shuk ja mas gyoh zangh lyis eq hau shuk ja ma lhoq lo. 35Vyhang dvja ja mas hau mvng gyoh zangh lyis hauh zis gas ma lhoq lo, nyikhyomp, tsau laus eq khyop tyamp chah. 36Nghuot laus eq jeisthuq dwang, jeis bung gas lhoq joq laus eq hau shei mvng zangh soeu hank laus eq ma lhoq. 37Khyoq das jyo nyau mas gyoh zangh lyis gas hauh zis lhoq joq. 38Nghuot laus eq jeis mas nyhonh goeus jyo nyau mas gyoh zangh lyis gas hauh zis ma lhoq lo.

39Namoq gis zo dah gaunyhauq nyang pheh shei lhyi, hau mvng zangh soeu ka nyenhthang jweh shoq ma lhoq. 40Hau shei shoh zo soeu eq, nyah dyimis cheih tyamp chah; nyenhthang jweh shoq ma lhoq: hau mvng dvng soeu eq nyah dyimis cheih tyamp chah. Nyenhthang jweh shoq ma lhoq.

41Namoq nyeisjvng mas du shweh ja gaudu cha eq ma gis zo. 42Houka shweh loh ja, nyei khyei yah suh ja, nghuot ya khyei nyoshoq dap ja nghuot. 43Haih zis dvja ja zo zis yah nah gungs lyis ma lhoq ma shang vkuot. 44Ngos gas Yhensain, namoq dah Mangso nghuot. Ngos gyingshang yvmvyah namoq eq namoq gungs lyis gyingshang nhang chah. 45Ngos namoq dah Mangso duot das oen, namoq lyis Egutu masyah shwih los Yhensain nghuot. Ngos gyingshang yvmvyah namoq eq gyingshang chah.

46Heika gaunyhauq yahge nghoq, jeis mas nyeis ja yahge nyeisjvng mas du shweh ja dah cho lyi nghuot. 47Khaka lhoq ja ma lhoq ja yahge gaunyhauq gis zo, ma gis zo yvlyis gvn das zis zaih nyeis geh, ge.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index