Search form

LEWI 11:13-19

13-19Namoq o mha dah nghoq jens cha eq ma gis zo: zonsmuh, khunghbop, wuq dvng zons, zons, zons kyangh, lvngda, kvnhoq, gola-u nghoq, oengzons, nghoq kywank, jeis nghoq, lot xing, tin jyih nghoq, muq nghoq yahge phoqxik tsain nghuot. Houka namoq xiklyis vchoqh vjyot nghuot.

20-21Dungs dap las dyvm dah tungde mas lai las, dungs dap dah tungde dvnganh gas vchoqh vjyot nghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index