Search form

LEWI 12

Lo Khoeu Thang lhyi Cheihshang

1-2Yhensain ka Moshe lhyi Israel jens xiklyis o mha dah lyi dyei. Vmesbih yukgis lo khoeu thang lhyi nyhet nyeih top, nyang mesmus shishenh lyis teh, ma lhoq ma shang. 3Xet vnyeih lyis hauh yukgislo lyis vthyoh tyomh dyei chah. 4Hauh thang lhyi nyang mas yomh loh dah suih masyah lhoqshang shoq somhci somh nyeih top nyeis chah shih. Hauh uhlyis nyang gyingshang vyhang lhyi ma gis tanh, nyah cheihshang shishenh ma dyingh dvchank gyingshang Zvng mas ma gis wvng.

5Nyelo khoeu lhyi ka, dvci nyei nyeih top, nyang mesmus lyis teh, ma lhoq. Hauh thang lhyi nyang mas yomh loh dah suih masyah lhoqshang shoq khyukci khyuk nyeih nyeis chah shih.

6Yukgislo khoeu laus eq, nyelo khoeu laus eq cheihshang das buisnyeis dyingh lyis, ngheq dyei jyungshuk dvzvn dyingh dah yvnglo dvdoeu, yaunos jyungshuk khotjyauh, nghuot ya guzoe dvdoeu Zvng khomh, Yhensain xikkhonh phudyei soeu jyank mas chi e das. 7Phudyei soeu eq nyah jyungshuk Yhensain jyank mas chi los zis yah nyah dah ma lhoq ma shang zis lyis yoeus tyamp dyei cho kuot las nyang lhoqshang los das. Heika lo khoeu thang lhyi vmesbih kuot chah dah cho nghuot.

8Hauh vmesbih yvnglo ma thyeh dyei lyis gas, khotjyauh dvzomh, nghuot ya guzoe lo dvzomh chi los das. Houka ngheq dyei jyungshuk xiklyis dvdoeu, yaunos jyungshuk xiklyis dvdoeu nghuot Phudyei soeu ka hau vmesbih dah ma lhoq cho yoeus tyamp dyei cho kuot las nyang lhoqshang das, ge.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index