Search form

LEWI 2

Jyo Jyungshuk

1Dvyuk yuk Yhensain lhyi jyo jyungshuk dyei das lyis, nyang cangxeih lyis phih moq chah. Hauh yvmas tsanlun coeu yahge loban kat chah. 2Nyang hauh yvlyis Aron lo jens phudyei bang jyank mas chi e lha, phudyei muh wons soeu ka monh dvtsop, coeu yahge loban dvnganh yoeus las Yhensain lhyi dvnganh dyei goeus khyvlyis dah jyungshuk phon mha ngheq dyei das. Hai zonoms jyungshuk xangh shom ka Yhensain lhyi nhaiqdoeus nhang. 3Nyet dah jyo jyungshuk gas phudyei bang yah sen. Houka Yhensain lhyi dyei dah zonoms masyah yoeus zis nghuot las svsoh gyingshang.

4Hauh jyungshuk gas nyi mas piq goeus ohlhyoq nghuot lyis, bicheih ma kat kat kuot chah. Houka tsanlun coeu yah monh lhoeuq dah ohlhyoq thoeu, nghuot ya bu dah monhlhyoq mas tsanlun coeu juot zis nghuot.

5Hau jyungshuk gas thyeq auh lywas mas kyap ohlhyoq nghuot lyis gas, monh lyis bicheih ma kat, tsanlun coeu yah lhoeuq las kuot chah. 6Nvng hauh zis jyungshuk khyvlyis dyei uhlyis, hauh ohlhyoq lyis khyiq las hauh thoq mas coeu huot kat aq.

7Hauh jyungshuk gas auhbanh mas kyap dah ohlhyoq nghuot lyis, monh yahge coeu yah kuot chah. 8Hauh zis Yhensain lhyi jyungshuk khyvlyis chi los las phudyei soeu lhyi dyei lyis, nyang phon mha chi e das. 9Phudyei soeu ka houmha zis dvkhamh yoeus las Yhensain lhyi dvnganh phudyei goeus khyvlyis dah jyungshuk lyis phon mha ngheq dyei das. Hai zonoms jyungshuk dah xangh shom ka Yhensain lhyi nhaiqdoeus nhang. 10Nyet dah jyungshuk gas phudyei bang yah sen. Houka Yhensain lhyi dyei dah zonoms masyah yoeus zis nghuot las gyingshang thank.

11Namoq Yhensain lhyi dyei dah jyo jyungshuk cha mha eq bicheih kat las ma gis kuot. Yhensain lhyi dyei dah zonoms jyungshuk mas bicheih, nghuot ya dyoyhei khanhamp eq ma gis yhung. 12Namoq dvzvn dvzvn yhomh dah Jyo uh Yhensain jyank mas jyungshuk chi los chah. Nghuot laus eq hauh zis phon mha ma gis ngheq. 13Zonoms jyungshuk khanghmuh mas coh kat geh: khasoeh ge lyis Coh gas namoq yahge Mangso jo mas soh nhang thanghchvp nghuot. Namoq dah jyungshuk dvnganh mas coh kat chah. 14Cangxeih yhomh dah Jyo uh Yhensain jyank mas jyungshuk chi los lyis, guk shenh dyei chah. 15Houmha tsanlun coeu huot kat las hauh thoq mas loban kat lung chah. 16Phudyei soeu ka hau guk shenh soemus yahge phuqsoe jyungshuk khyvlyis coeu yahge loban dvnganh lyis ngheq dyei chah. Houka Yhensain lhyi zonoms jyungshuk khyvlyis nghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index