Search form

LEWI 21

Phudyei Bang, Gyingshang cho

1Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, Aron loloeu jens phudyei bang lyis taiq aq: Phudyei soeu hank eq buisnoms shei khyomp mas bos zis yah nyah gungs lyis vwot v-oeu vkuot. 2Nghuot laus eq nyah ungwes uwus, lo jens, vmang vnoeuh yahge, 3nyah yhen mha nyeis, yhen ma loh dah nhamhmuh sain gvng mas vwot v-oeu kham gis. 4Yhen loh las buisnoms doeus bang dah shei khyomp mas nyah gungs lyis vwot v-oeu ma gis bweh nhang.

5Phudyei soeu hank eq nyang kuk nyeis cho chixoeuq khyvlyis uhloms vdwang dwang ma gis yuk, nhuotmi ma gis dainh, nyah gungs lyis ma gis lhyamh cwe.6Nyang gyingshang chah, ngah nyings lyis ma phauh ma danh ma gis kuot. Nyang ngos lyis zonoms jyungshuk phudyei las nyang gyingshang chah. 7Phudyei soeu dvyuk gas gyingshang yvmvyah nghe nyhiq bweh ku dah vmesbih, lonyi gyingh ma nghuot soeu, nyah yukgis yah gang goh dah vmesbih lyis nyi ma gis hwank. 8Dius jens gas phudyei soeu lhyi gyingshang oen nghamh chah. Khasoeh oen lhyi nyang gas ngos lyis zonoms jyungshuk phudyei. Ngos Yhensain nghuot. Ngos gyingshang lha ngah dius jens lyis gyingshang nhang. 9Phudyei soeu dah lonyi nghe nyhiq duot lyis nyang nyah uwus lyis xoqphuh nhang yvmvyah nyang lyis ngheq sat chah.

10Phudyei Zainsmuh gas nyah uhloms mas coeu huot kat, phudyei dyimis wuot das xiklyis cheihshang lha gyamh huon zis xauh kham soeu ka, cam ma tyeh, dyimis langchuiq zis yah nyang kuk cho ma gis chixoeuq. 11-12Nyang gas ngos lyis kyauh toh las Zvng masyah thuq las dius shei mvng nvm mas loh zis yah nyah gungs lyis ma gis lhoq lhoeuh, gyingshang Zvng lyis vwot v-oeu ma gis bweh nhang. Nyah ungwes uwus shei lhyi yangh ma gis loh. 13Nyang lonyi gyingh lyis nyihwank chah. 14Chauhmuh, yhensain phoq yah gang dah vmesbih, nghe nyhiq kuot ku dah vmesbih lyis phoengh ma gis hwank. Nyah vhuh mas dah lonyi gyingh lyis yoeus chah. 15Ma nghuot lyis gas, gyingshang chah dah nyah lo jens ma lhoq ma shang mus das. Ngos Yhensain nghuot las nyang lyis Phudyei Zainsmuh khyvlyis gvn toeuq toh, ge.

16Yhensain Moshe lhyi tying toh zis gas, 17Aron lyis taiq aq: Namoq dah dius jangh caiq mas dah lo jens hank laus eq gungs mas nos bos soeu ka ngos lyis zonoms jyungshuk ma gis phudyei. Heika jweh los das vcaiq caiq xiklyis nghuot. 18Gungs mas nos bos ge zis gas, nyoqjet, khyei gyau, vgus gus ma nghuot dah nyoqnho, gungs ma dyinghjet, 19loq dung, khyei dung, 20nungsgoeuh, koek, nyoq ma gis, shohyeis noslom yoh soeu yahge nyhihjeih dyoq soeu teh zis nghuot. 21Phudyei Aron vnyau mas gungs mas nos bos soeu hank eq ngah jyank mas zonoms jyungshuk ma gis chi los. 22Housoeh teh soeu ngos lyis phudyei dah gyingshang zonoms jyungshuk yahge gyingshang thank zonoms jyungshuk aiq ja yah gis zo. 23Nghuot laus eq nyah gungs mas nos bos yvmvyah, gyingshang gosseh nvm mas ma gis los, nghuot ya phon mha ma gis ni los. Nyang hai gyingshang dah vyhang lhyi vwot v-oeu ma gis kuot. Khasoeh ge lyis ngos Yhensain nghuot las hauh yvlyis gyingshang nhang toh, ge.

24Heika Moshe Aron yahge nyah loloeu jens, Israel dius jens dvnganh lyis taiq zis nghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index