Search form

LEWI 22

Jyungshuk Gyingshang cho

1Tsai Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, 2Aron yahge nyah loloeu jens lyis taiq aq: Ngah gyingshang nyings lyis xoqphuh cho ma gis she los. Israel dius jens ngos lyis kyauh dah gyingshang jyungshuk lyis phauh nyang chah. Ngos Yhensain nghuot. 3Namoq dah vnyau vshih mas hank eq nyang ma lhoq ma shang dah gyo lyis ngos lyis Israel jens kyauh dah gyingshang jyungshuk nvm mas los lyis nyang phon mha khanhamp eq ma doms yoh phuqsoe lo das. Haih zis jweh los das shishenh dvnganh xiklyis nghuot. Ngos Yhensain nghuot.

4Aron vnyau vshih mas dvmjot, ri nos soeu hank eq ma lhoqshang dvchank gyingshang jyungshuk ma gis zo. Phudyei soeu hank laus eq mvng lyis tanh, nghuot ya nyah shauq thuq lyis ma lhoq ma shang. 5Nyang ma lhoq dah gaunyhauq, nghuot ya dius lyis zangh lyis nyang ma lhoq. 6Phudyei soeu hank eq ma lhoq ma shang bweh lyis nyenhthang jweh shoq ma lhoq: housoeh las nyang gungs ma cheih dvchank gyingshang jyungshuk ma gis zo. 7Buiswvng thang lhyi nyang lhoqshang das, hauh thang lhyi nyah zonoms nghuot dah gyingshang jyungshuk gis zo: 8Nyang pheh shei, yewus ngat sat gaunyhauq shoh cha eq ma gis zo. Houka nyang lyis ma lhoq ma shang bweh nhang. Ngos Yhensain nghuot.

9Phudyei bang dvnganh ngos dyei dah lyi chank kuot chah: ma nghuot lyis gas nyamoq gyingshang lyi lyis domsyos ma gyo yvmvyah yobos zangh las shei das. Ngos Yhensain nghuot las hauh yvlyis gyingshang nhang toh.

10Gyingshang jyungshuk lyis phudyei soeu yhenbang kyingh dvgis zo. Gohyuk hank eq ma gis zo, phudyei soeu jyank mas nyeis soeu nghuot ya uhkung yangh ma gis zo. 11Nghuot laus eq, phudyei soeu nyah ngwis yah wis yoeus toh jons, nyah yhen mha khoeu los bang gas phudyei soeu xauh yoeus dah zonoms gis zo. 12Phudyei soeu dah lonyi, phudyei ma nghuot soeu yah phoengh wvng lyis nyang hau gyingshang jyungshuk cha eq ma gis zo. 13Nghuot laus eq chauhmuh muh, lvng yah gang, lo ma bos, nyah uwus yhen mha los doms nyeis dah lonyi gas, nyah uwus phudyei soeu dvyuk khyvlyis xauh yoeus dah zonoms gis zo: phudyei yhenbang kyingh dvgis zo.

14Phudyei yhenbang ma nghuot soeu dvyuk yuk ma soh ma thamh gyingshang jyungshuk zangh zo lyis, nyang zangh zo dah gyingshang jyungshuk phauh yah dvgeh oeng boms dvboms phudyei soeu lhyi tsank dyei chah. 15Phudyei bang gas gyingshang jyungshuk lyis vwot v-oeu ma gis kuot. 16Hauh vyhang zo das toeuh ma yoh bang lyis ma gis zo nhang. Houka hau zo soeu thoq mas yobos yahge joeng cho she los. Ngos gas hau jyungshuk lyis gyingshang nhang dah Yhensain nghuot, ge.

17Yhensain Moshe lhyi tying toh. 18Aron yahge nyah loloeu jens, Israel dius jens dvnganh lyis o mha dah lyi dyei aq. Israel dius jens mas laus eq, Israel dius jens mas nyeis dah gohnyau bang laus eq nyhen toh jyungshuk, xihhonh jyungshuk ngheq phudyei chi los lyis, hauh gaunyhauq gas nos ma bos zis nghuot chah. 19Lhom yoeus gis shoq, houka nos ma bos dah vlus nghuot chah. 20Nos bos dah gaunyhauq phudyei lyis houka Yhensain ma lhom yoeus dyei das. 21Dvyuk yuk nyhen toh jyungshuk, nghuot ya xihhonh jyungshuk khyvlyis Yhensain lhyi nyenstap jyungshuk phudyei lyis, lhom yoeus phoh nghuot shoq hau gaunyhauq gas nos ma bos zis nghuot chah. 22Nyoqjet, yau gyau, gungs dyoq, tyon, eheh teh dah nos dvja ja bos dah gaunyhauq Yhensain lhyi vphudyei. Housoeh teh dah gaunyhauq zonoms jyungshuk khyvlyis phon mha vphudyei. 23Gungs koek, gungs ma jet dah gaunyhauq lyis xihhonh jyungshuk khyvlyis yoh phudyei. Nghuot laus eq nyhen toh jyungshuk gas hauh zis ma lhom yoeus dyei. 24Nyhihjeih gyik thyi, zan, dvm bos, phuk tyamp dah gaunyhauq Yhensain lhyi vphudyei. Haih zis namoq mau mas ma yoh bos.

25Lvbaus loq masyah xauh yoeus dah gaunyhauq lyis zonoms jyungshuk khyvlyis vphudyei. Housoeh teh dah gaunyhauq gas chah loh goeus oen nghamh chah. Hauh ja gas lhom yoeus phoh zis ma nghuot, ge.

26-27Noeulo, yvnglo, shvbeqlo suot lyis nyhet nyeih nyah ungwes jyank masyah ma gis kangh. Hauh thang lhyi zonoms jyungshuk khyvlyis yoh lhom yoeus. 28Noeuzains yahge nyah lo, yvng zains yahge nyah lo, beqzains yahge nyah lo dvnyeih dvm lyis vphudyei. 29Yhensain lhyi nhaiqshoqlang lomhxangh phudyei lyis lyi khyvlyis chank aq. Housoeh lyis lhom yoeus dyei das. 30Hauh nyeih lyis zo tyamp chah. Nungsnvp jweh shoq cha eq vnyhet toh.

31Yhensain taiq, Ngos tyingtoh dang lyis domsyos gyo geh. Ngos Yhensain nghuot. 32Namoq ngah gyingshang nyings lyis ma phauh vkuot goh. Israel dius jens dvnganh ngos gyingshang cho rhen chah. Ngos gas namoq lyis gyingshang nhang dah Yhensain nghuot. 33Ngos gas namoq dah Mangso duot das xiklyis namoq lyis Egutu masyah khyuot shwih los. Ngos Yhensain nghuot, ge.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index