Search form

LEWI 23

Lomsnoq cho Pwe

1Yhensain Moshe lhyi yah 2loms noq pwe xiklyis o mha dah lyi dyei. Paiq das nyhenshang Israel dius jens huom lhyi, 3namoq dah muh khanh das xiklyis khyuk nyeih yoh. Nyhet vnyeih gas, No Buisnyeis nghuot yvlyis soh geh: hauh nyeih lyis muh vzwi, paiq das xiklyis huom geh. Namoq khamha nyeis laus eq nos buisnyeis gas Yhensain yah sen. 4Toeuq toh dah shishenh lyis o mha dah pwe tsain hoeuh kat geh.

Lhuiq kat Pwe

(Gyu 28:16-25)

5Hai Lhuiq Kat Pwe ka Yhensain lhyi chungh das xiklyis kuot. Hauh zis gas cangxeih lhamhmuh khyvp dvci nyei vnyeih buiswvng masyah xi. 6Dvci oeng vnyeih lyis gas bicheih ma kat ohlhyoq zo pwe xi. Namoq nyhet nyeih top bicheih kat dah ohlhyoq ma gis zo. 7Haih buisnyeis cangxeih vnyeih lyis gas paiq das nyhenshang huom chah. Namoq dah nyeih yau muh cha eq ma gis zwi. 8Nyhet nyeih top Yhensain lhyi zonoms jyungshuk phudyei chah. Nyhet vnyeih lyis paiq das nyhenshang doms huom chah. Nyeih yau muh cha eq ma gis zwi, ge.

Jyo uh Pwe

9-10Yhensain namoq lyis dyei dah mau mas namoq jweh las namoq jyo yhomh lyis cangxeih dah gukphu lhyi phudyei soeu jyank mas chi e chah. 11Nyang gas hauh zis lhyenwhei jyungshuk khyvlyis Yhensain lhyi phudyei das. Housoeh lyis nvng lyis lhom yoeus dyei das. Phudyei soeu ka hauh yvlyis no nyeih dah nungs nyeih phudyei das. 12Hauh gukphu phudyei nyeih lyis ngheq dyei jyungshuk khyvlyis eq dvzvn dyingh las nos ma bos yvnglus dvdoeu phudyei chah. 13Hauh zis yah zonoms jyungshuk khyvlyis monh nyei pan lhyi tsanlun coeu lhoeuq phudyei chah. Haih jyungshuk shom ka Yhensain lhyi nhaiqdoeus nhang. Zvbiq eq dvjoi dah nyei boms dvboms jyungshuk phudyei chah. 14Namoq Mangso jyank mas haih guksaiq jyungshuk ma chi los shih lyis, vjen laus eq, gukshenh laus eq, piq dah ohlhyoq laus eq vzo goh. Houka namoq dah vnyau vshih jweh los das shishenh dvnganh mas chank chah dah lyi nghuot.

Jyo yhomh Pwe

(Gyu 28:26-31)

15Yhensain lhyi phudyei jyungshuk gukphu chi los no nyeih dah nungs nyeih masyah suon lha nyhet daus dyingh lyis, 16oengci vnyeih lyis Yhensain lhyi gohtoeu guk saiq jyungshuk e dyei chah. Houka No nyeih nyhet vdaus dah nungs nyeih nghuot. 17Yhensain lhyi lhyenwhei jyungshuk khyvlyis phudyei das zis dvyhen mha monh lhyoq aiq lhyoq lhyoq chi los chah. Dvlhyoq mas monh nyei pan bicheih kat piq las Yhensain lhyi guk uh jyo yhomh jyungshuk khyvlyis phudyei das. 18Hau ohlhyoq yah dvgeh dius phung ka zvn dyingh las nos ma bos yvnglus lo nyhet doeu, noeulu dvdoeu, shvbeq aiq doeu e dyei chah. Hauh yvlyis jyo jyungshuk yahge zvbiq jyungshuk yah dvgeh Yhensain lhyi ngheq phudyei chah. Hauh xangh shom ka Yhensain lhyi nhaiqdoeus nhang. 19Yaunos jyungshuk xiklyis beqlus dvdoeu, nyenstap jyungshuk xiklyis zvn dyingh yvnglus aiq doeu eq phudyei chah. 20Phudyei soeu ka phudyei bang xiklyis nghuot dah ohlhyoq yah dvgeh, hau yvnglus aiq doeu lyis Yhensain jyank mas lhyenwhei jyungshuk khyvlyis phudyei das. Haih jyungshuk gas gyingshang. 21Hauh nyeih lyis nyeih yau muh cha eq vzwi. Paiq das xiklyis huom geh. Houka namoq dah vnyau vshih khamha nyeis laus eq jweh los das shishenh dvnganh mas chank nyeis das lyi nghuot.

22Nah yos mas jyo yhomh lyis, yos thang mha zis vyet. Nyet joq khoq dah guk nham yet das zis vdoms loh: nyungs bang yahge lvbaus xiklyis nyhet toh aq. Yhensain ka nah Mangso nghuot, ge.

Zvn Saiq Pwe

(Gyung 29:1-6)

23-24Nyhet vkhyvp das vnyeih gas no dah lhyenwhei buisnyeis toh las lvbuh muot lyis paiq das xiklyis dvgeh huom geh. 25Yhensain lhyi zonoms jyungshuk phudyei aq. Nah dah nyeih yau muh cha eq vzwi, ge.

Shangphu Nyeih

(Gyu 29:7-11)

26-27Lhamhmuh nyhet vkhyvp dah ci vnyeih gas, dius jens dah yaunos yoeus tyamp das xiklyis zvn yau kuot dah cheihshang pwe nghuot. Hauh nyeih lyis zonoms cha eq vzo goh; Paiq das nyhenshang dvgeh los huom geh. Yhensain lhyi zonoms jyungshuk chi los dyei geh. 28Hauh nyeih lyis muh cha eq vzwi goh. Khasoeh ge lyis hauh nyeih gas namoq yaunos yoeus tyamp dyei das xiklyis kuot buisnyeis nghuot. 29Hauh nyeih lyis dvja ja zo soeu hank lyis laus eq Mangso dah dius oen ma nghamh dyei lo das. 30Hauh nyeih lyis hank laus eq muh dvja ja zwi lhyi Yhensain nyang sat das. 31Haih lyi gas namoq dah vnyau vshih jens dvnganh khalhye nyeis laus eq tsoq las chank nyeis das nyhenshang toeuq zis nghuot. 32Hauh lhamhmuh gau vnyeih nyenhthang masyah 10 vnyeih nyenhthang jweh shoq lhyenwhei no nyeih khyvlyis chank das. Hauh nyeih gyo lyis cha eq ma gis zo.

Phunk Pwe

(Gyu 29:12-40)

33-34Zvng pwe lhyi lhamhmuh nyhet vkhyvp dah dvci oeng vnyeih lyis xi lha nyhet nyeih tsoq kuot.35Cangxeih vnyeih lyis paiq das xiklyis huom chah: nah dah nyeih yau muh cha eq ma gis zwi. 36Nyhet nyeih top dvnyeih dvnyeih zonoms jyungshuk chi los dyei das. Xet vnyeih lyis eq paiq das xiklyis los doms huom lha zonoms jyungshuk chi los chah. Houka paiq das buisnyeis nghuot las nvng muh ma gis zwi.

37Heika paiq das xiklyis dvgeh huom lha dvnyeih dvnyeih chah zis yah dvyhangteh zonoms jyungshuk, ngheq dyei jyungshuk, lomhxangh, jyo jyungshuk, zvbiq jyungshuk chi los las Yhensain lhyi chungh dah lomsnoq cho pwe nghuot. 38Haih pwe ka vjangh kuot dah no nyeih thoq lyis zes, jyungshuk eq vjangh dyei dah jyungshuk thoq lyis, nyhen toh jyungshuk, Yhensain lhyi dyei dah xihhonh jyungshuk chi los pwe nghuot.

39Nvng nah yos mas jyo yhomh thang lhyi nyhet vkhyvp, dvci oeng vnyeih masyah xi lha nyhet nyeih pwe tsoq kuot aq. Cangxeih vnyeih gas lhyenwhei no nyeih nghuot chah. 40Hauh nyeih lyis nah saiqzains mas dah gis thank vshih dvkhamh, dyoms ko, hubus ko zan chi lha lomsnoq cho pwe yah namoq Yhensain Mangso lhyi chungh nyeis geh. 41Hauh pwe nyhet nyeih kuot geh. Heika namoq vnyau vshih jens jweh los das shishenh dvnganh mas chank nyeis das lyi thungh nghuot. 42Israel dius jens dvnganh phunk mas nyhet nyeih nyeis chah. 43Housoeh lyis namoq vnyau vshih jens gas, Yhensain ka Israel dius jens lyis Egutu masyah shwih los uhlyis phunk mas nyeis khoq zis tsain seq das. Nyang gas Yhensain, namoq dah Mangso nghuot, ge.

44Heisoeh khyvlyis Moshe ka Israel jens lomsnoq cho pwe yah Yhensain lhyi chungh cho chank kuot nyeis das xiklyis haih lyi dyei.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index