Search form

LEWI 25

Nyhet Vzvn

(Lyi 15:1-11)

1Yhensain ka Sina boms mas Moshe lhyi tying toh: 2O mha dah lyi Israel dius jens lyis dyei aq: Namoq, Yhensain namoq lyis dyei dah mau mas jweh lyis hauh mau mas nyhet vzvn khanghmuh jyo ma khyoq kuot zis yah Yhensain lhyi chungh das. 3Nvng khyuk zvn nah yos mas jyo khyoq, nah zvbiq khyam dyangh las jyo yhomh yoeus das. 4Nyhet vzvn gas hau nyeisjvng dvnganh no toh das zvn nghuot. Heika Yhensain lhyi chungh das shishenh nghuot. Nvng nah yos mas jyo ma gis khyoq, zvbiq khyam eq ma gis dyangh. 5Yos mas nvng ma khyoq, nyang pheh yuk los jyo eq vyhomh zo. Ma dyangh kat dah khyam mha zvbiq shih eq vyhomh zo. Heika maunyeis lyis no nhang dah zvn nghuot. 6Hauh zvn gyo lyis yos ma zwi laus eq, hauh yos mas zonoms thuq los das. Houka nah xiklyis eq nah jons jens, nah uhkung jens yahge namoq yah nyeis dah lvbaus xiklyis, 7nvng nyhoeu gaunyhauq, nah mau mas mhanhdyvp gaunyhauq xiklyis nghuot. Hou mhayah thuq los zis dvnganh gis zo.

Jubili Zvn

8Nyhet zvn mulas nyhet lhain suon lhyi nyeici gau zvn nghuot. 9Hauh thang lhyi lhamhmuh nyhet vkhyvp ci vnyeih shangphu nyeih lyis dvmau gonh lvbuh muot nhang chah. 10Oengci vzvn lyis gas lhyenwhei zvn kuot las namoq mau mas nyeis bang dvnganh lyis luiq cho taiq hoeuh chah. Houka namoq xiklyis jubili nghuot. Haih zvn gyo lyis ungh toh dah vyhang nyah yhensain lhyi, nghuot ya nyah vnyau vshih lyis tauh dyei chah. Jons khyvlyis ungh kat zis xauh soeu eq nyah yhen mha tauh los chah. 11Hauh zvn lyis namoq yos mas jyo ma gis khyoq: nyang pheh yuk dah jyo eq ma gis yhomh. Ma dyangh kat zvbiq khyam mha vshih eq ma gis yhomh zo. 12Namoq xiklyis dvzvn gonh gyingshang. Yos mas nyang pheh dyei los zis kyingh dvgis zo.

13Hai jubili zvn lyis ungh toh dah vyhang dvnganh nyah yhensain lhyi tauh dyei chah. 14Namoq Israel nyang changh maunyeis ungh cho wis cho kuot lyis lyi ma jus khyvlyis vkuot. 15Hauh maunyeis jubili zvn ma jweh shih zvn gyo lyis jyo yoh thuq los nhang yvlyis suon lha phauh toh chah. 16Zvn nyo shih lyis gas phauh changh, zvn nainlo dvnghuot lo lyis gas phauh nhamp das. Khasoeh ge lyis hauh maunyeis yoh thuq los nhang dah jyo lhyi ungh zis nghuot. 17Namoq Israel nyang changh vmhuih. Nvng Yhensain, nah Mangso lhyi gyukwoms zis yah domsyos gyo chah.

Nyhet Vzvn dah Yau cho

18Yhensain dah lyi yahge tying dang lyis domsyos gyo geh. Housoeh lyis namoq hauh mau mas jesluiq nyeis das. 19Nyeisjvng eq nyah vshih thuq los nhang das las namoq zo mes zis dvnganh yoh das las jesluiq shohluiq xauh nyeis das.

20Nghuot laus eq dvyhamh gas, Ngamoq jyo ma khyoq jyo ma yhomh lyis nyhet vzvn lyis cha zo das, ge nyei das. 21Yhensain ka khyuk vzvn lyis maunyeis lyis shvmanh das las, houka somh zvn nyhenshang zonoms tham shoq thuq los nhang das. 22Namoq xet vzvn lyis jyo khyoq las hauh jyo xauh yhomh shoq khyuk vzvn lyis yhomh dah jyo cauh zo nyeis das.

Kyahsoe Khyuot

23Nah maunyeis lyis vjangh sain nyeis das khyvlyis ma gis ungh: khasoeh ge lyis houka namoq ma sain, Mangso yah dvsen. Namoq gas lvbaus lyis nghoh zwi nhang teh dvnghuot. 24Namoq maunyeis ungh lyis nyah yhensain yoh doms khyuot das toeuh toh chah. 25Israel dvyuk nyungs las nyah maunyeis ungh lyis, nyang yah ni thank boek gas hauh maunyeis nyah xiklyis doms wis dyei chah. 26Hauh maunyeis lyis khyuot dyei das boek ma bos soeu ka, thang pheh nyang yoh zo los las nyang nyang yoh doms khyuot. 27Hauh maunyeis phauh khanyhoq dyei chah zis yoh thyet das nyhenshang ungh zvn masyah suon chah. Hauh thang lhyi nyang yoh khyuot das. Housoeh hauh maunyeis gas nyah zis doms nghuot das. 28Nghuot laus eq khyuot das nyhenshang ngwis ma tham lhyi ka, Jubili zvn jweh los shoq wis soeu loq mas joq nhang chah. Jubili zvn lyis gas vkhang dah vsain cauh loq mas tauh dyei chah.

29Dius dvyuk ciank ci wus mas yhen ungh lyis, ungh dah buisnyeis masyah cangxeih vzvn gyo lyis yoh doms khyuot das toeuh bos. 30Nghuot laus eq hauh zvn gyo lyis ma yoh khyuot lo lyis gas, nyang doms wis das toeuh chi thyuk goeus. Hau yhen ka wis soeu yahge nyah lo jens vjangh joq zisyos bweh loh goeus. Jubili zvn lyis eq ma tauh dyei lo noh. 31Ciank ma bos wukhau mha dah yhen ka yos teh yoh kuot chah. Vkhang yah sain toh soeu ka yoh doms khyuot das toeuh bos. Jubili zvn jweh lyis hauh zis tauh dyei chah. 32Nghuot laus eq Lewi jens lyis toeuq toh dyei dah wus mas nyamoq zisyos lyis gas khanhamp eq yoh khyuot das toeuh bos. 33Haih wus jens mas dah yhen lhyi Lewi ungh las ma khyuot lyis, hauh zis Jubili zvn jweh lyis tauh dyei chah. Khasoeh ge lyis nyamoq wus mas Lewi jens sain dah yhen ka Israel dius jens mas nyamoq dah vcaiq caiq zisyos nghuot. 34Nghuot laus eq Lewi wus jens vyvm vwi mas dah katjang gas khanhamp eq ma gis ungh, houka nyamoq dah vcaiq vto zisyos nghuot.

Nyungs Bang lyis Jyeih

35Nah vnvm mas nyeis dah Israel changh nyungs las nyang gungs nyang ma yoh khoeu lo lyis nvng nyang lyis uhkung lhyi shwih nyhoeu teh nyang lyis dyei chah. Housoeh lyis nyang nah nvm mas yoh tsoq nyeis loh das.36Nvng nyah jyank masyah vmyat vsang: Mangso lhyi gyukwoms zis yah nah Israel changh lyis nah vnvm mas nyeis nhang aq. 37Nvng jyeih dyei dah ngwis mas ngwis lhyi vsang. Zonoms ungh lyis eq vmyat lyis vnghamh.38Heika Yhensain, namoq dah Mangso tying toh zis nghuot. Nyang gas namoq lyis Khanan mau dyei las namoq dah Mangso duot das zis namoq lyis Egutu masyah khyuot shwih los.

Jons lyis Lhuiq

39Nah vnvm mas nyeis dah Israel changh nyo nyungs las nyah gungs nah jyank mas jons khyvlyis los ungh lyis, nyang lyis jons lyis teh vzwi nhang.40Nyang lvbaus khyvlyis nvng yah nyeis las jweh los das Jubili zvn jweh shoq nvng lyis phuqsoe das. 41Hauh shishenh lyis nyang yahge nyah lo jens nah jyank masyah thuq las nyah yhenbang yahge nyah phauh thyeih moq dah maunyeis mas tauh loh das. 42Israel dius jens gas Yhensain dah jons jens nghuot. Nyang nyamoq lyis Egutu masyah khyuot shwih los, nyamoq lyis jons lyis teh ma gis ungh. 43Nvng nyamoq lyis than than ma gis kuot; nah Mangso lhyi gyuk chah. 44Namoq shihzo das jons chah lyis gas namoq vnvm mas nyeis dius nyau jens jyank masyah yoh wis das. 45Namoq mas nyeis lvbaus dah lo jens lyis eq gis wis yoeus. Housoeh teh namoq mau mas khoeu dah lo jens lyis namoq gis sain. 46Hauh bang lyis namoq lo jens dah yhenzis vso khyvlyis nyhet toh dyei las nyamoq gas nyamoq dwis nyeis dvchank phuqsoe das. Nghuot laus eq nah Israel changh lyis than than ma gis kuot.

47Nvng yah nyeis dah lvbaus gas dis las, nyah nvm mas nyeis, hauh uhlyis nah Israel changh gas nyungs yvmvyah, nyah gungs lyis hau dis soeu jyank mas, nghuot ya nyah yhenbang jyank mas jons khyvlyis e ungh oen goh. 48Dye ungh thang lhyi yoh doms khyuot das toeuh bos shih. Nyah vmang vnoeuh dvyuk, 49nghuot ya nyah phvthank phvlvt, boekyis, nghuot ya gohtoeu nyang yah zes ni dah buisnoms nyang lyis gis khyuot. Nyang dvcho cho yah ngwis yoh lyis nyang luiq das cho nyang gis khyuot. 50Nyang gas nyang lyis wis soeu yah xamgoh las nyang gungs nyang loh ungh dah zvn masyah Jubili zvn jweh shoq suon lha nyang luiq das zis phauh thyet chah. Houka nyang khanyhoq zvn muh zwi dyei goeus, nyang lyis uhkung phauh khanyhoq dyei yvmas suon lha phauh thyet chah. 51-52Nyet shih dah zvn nyhenshang ungh toh dah ngwis mas zis dvkhamh doms tauh dyei chah. 53Hauh soeu ka dvzvn dvzvn dah langjyank teh nghuot. Nyah yhensain ka nyang lyis than than ma gis kuot. 54Nyang hai dvcho cho yah ma yoh luiq lyis gas, jweh los das Jubili zvn lyis nyang yahge nyah lo jens yoh luiq los chah. 55Israel dvyuk gas vjangh jons ma yoh duot: khasoeh ge lyis Israel dius jens gas Yhensain dah jons nghuot. Nyang nyamoq lyis Egutu masyah shwih los. Nyang Yhensain, nyamoq dah Mangso nghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index