Search form

LEWI 27

Jyungshuk Lyi

1Yhensain Moshe lhyi yah, 2Israel jens xiklyis o mha dah lyi dyei. Dius dvyuk Yhensain lhyi phudyei das ge lhyenwhei nyhen toh lyis, nyang o mha dah phauh ngwis dyei zis yah yoh lhuiq kat. 3-7Gyingshang joqyos mas thyet dah kya yah dvyhangteh:

— logis vbusbih aiqci zvn masyah khyukci zvn jo mas bang ngwis kyvp 50

— logis vmesbih ngwis kyvp 30

— yukgis loshang 5 zvn masyah 20 zvn ngwis kyvp 20

— nyelo loshang ngwis kyvp 10

— yukgis nauh noeuh 5 zvn o pheh ngwis kyvp 5

— nyelo nauh noeuh ngwis kyvp 3

— yukgis 60 zvn thoq pheh ngwis kyvp 15

— vmesbih 60 zvn thoq pheh ngwis kyvp 10 nghuot.

8Nyhen toh soeu nyo nyungs las kya thyet khyvlyis ma thyeh dyei lyis, nyang lyis phudyei soeu jyank mas shwih e lha, phudyei soeu ka nyang yoh dyei khyvlyis kya khyoq las thyet dyei das.

Yhensain lhyi Jyungshuk

9Hau nyhen toh zis gaunyhauq yah sen lhyi houka Yhensain lhom yoeus gis jyungshuk nghuot. Yhensain lhyi dyei dah jyungshuk khanghmuh gas gyingshang. 10Nyhen toh soeu ka hau gaunyhauq nyhenshang gohtoeu dvdoeu yah ma gis thaiq: thaiq lyis aiq doeu gonh Yhensain yah sen. 11Nghuot laus eq hau nyhen toh zis ma lhoq, Yhensain lhyi jyungshuk khyvlyis ma gis phudyei dah gaunyhauq nghuot lyis, hauh zis phudyei soeu jyank mas chi e chah. 12Phudyei soeu ka hauh zis gis, gang mon khyvlyis kya thyet chah: Nyang thyet dah kya ka thang thank nghuot. 13Nyang hau gaunyhauq khyuot mes lyis gas, hauh phauh eq, kya dah oeng boms dvboms eq lhungh dyei chah.

Yhen Dvyhen Phauh

14Dvyuk yuk nyah yhen Yhensain lhyi dyei lyis, phudyei soeu ka khoek ma khoek zis yoeuh las kya thyet das. Nyang thyet dah kya ka thang thank nghuot. 15Hau yhen dyei soeu doms khyuot mes lyis, hauh phauh eq, hauh phauh dah oeng boms dvboms eq lhungh dyei chah.

Yos Kya

16Dvyuk yuk nyah vso yos dvkhamh Yhensain lhyi dyei lyis, jyo nyau yoh khyoq khyvlyis kya thyet chah; kya ka bali oeng luh ko yoh khyoq yvmas ngwis kyvp dvci nghuot. 17Nyah yos lyis Jubili zvn dye yah dvyih dyei lyis, kya ka thyet khyvlyis dyingh shoq nghuot. 18Jubili zvn lai thang lhyi khanhamp laus eq nyah yos kyauh lyis gas, phudyei soeu suon toeuq las, Jubili zvn jweh das yvmas nyet shih zvn suon lha kya thyet toh yvmas khyoq dyei chah. 19Hauh yos dyei soeu doms khyuot mes lyis, hauh yos phauh eq, yos phauh dah oeng boms dvboms eq lhungh dyei chah. 20Nyang hauh yos Yhensain jyank masyah cangxeih ma khyuot zis dvyuk yuk lyis ungh lyis gas, nyang hauh yvlyis doms khyuot das toeuh chithyuk goeus. 21Jweh los das Jubili zvn lyis, hau yos gas Yhensain dah vcaiq vto zisyos bweh los. Houka phudyei bang yah sen loh.

22Dius dvyuk nyang wis dah yos Yhensain lhyi kyauh lyis, 23phudyei soeu ka Jubili zvn jweh shoq dah zvn suon lha, kya thyet chah. Nyang ngwis hauh nyeih lyis dyei chah. Hauh ngwis gas Yhensain yah sen. 24Jubili zvn lyis, hau yos gas cangxeih ungh dah yos sain, nghuot ya nyah vnyau vshih jens lyis tauh dyei chah.

25Kya dvnganh gas gyingshang joqyos mas thyet khyvlyis toh chah.

Gaunyhauq jens Kya

26Cangxeih suot dah gaunyhauq gas Yhensain yah sen joq goeus. Housoeh las hank eq xihhonh jyungshuk khyvlyis ma gis dyei. Noeulo, yvnglo yahge beqlo gas Yhensain yah sen. 27Nghuot laus eq ma lhoq dah suot xeih gaunyhauq lyis gas gyingshang joqyos mas thyet dah kya yahge houmha oeng boms dvboms kyah las gis khyuot. Ma khyuot lyis gas dvyuk yuk lyis gyingshang joqyos mas thyet toh kya yah gis ungh.

28Nghuot laus eq gvn toeuq toh zis ma nghuot dah dius, gaunyhauq, yos cha lhyi laus eq Yhensain lhyi kyauh lyis, hauh yvlyis hank eq ma gis ungh, ma gis khyuot. Houka Yhensain yah vcaiq vto sen. 29Mhont tyamp chah ge toeuq toh zis xauh soeu lhyi ma gis khyuot, nyang lyis sat chah.

30Nyeisjvng masyah thuq los zis dvnganh, jyo laus eq, shih laus eq ciboms dvboms gas Yhensain yah sen. 31Dvyuk yuk hau dvja ja lyis khyuot mes lyis, nyang hauh phauh eq, phauh dah oeng boms dvboms eq lhungh dyei chah. 32Nyhoeu dah gaunyhauq dvci mha dvdoeu gas Yhensain yah sen. Gaunyhauq suon lhyi dvci jweh khanghmuh mas dvdoeu gas Yhensain yah sen. 33Gaunyhauq yhensain ka ma gis vdoeu xauh khyen bas jungh khyvlyis ma gis toeuq. Thaiq eq ma gis thaiq: thaiq lyis gas hau gaunyhauq aiq doeu yah Yhensain yah sen loh das. Khyuot eq ma gis khyuot lo, ge.

34Heika Israel dius jens xiklyis Sina boms mas Yhensain Moshe lhyi dyei dah tyingtoh dang nghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index