Search form

LEWI 4

Zangh kuot Yaunos Jyungshuk

1Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, 2Israel dius jens lyis heisoeh taiq aq. Dvyuk yuk Yhensain dah lyi thyoq das ge ma nghamh, zangh thyoq dah yaunos bweh lyis o mha lyi lyis yoeuh aq. 3Phudyei Zainsmuh yaunos kuot las dius jens mas yobos she los lyis, nyang nos ma bos dah noeulu kyoh dvdoeu she los las Yhensain lhyi nyah yaunos xiklyis phudyei chah. 4Nyang hauh noeulu lyis Zvng khomh mas she los las nyah loq hau noeu uhloms mas kih lho lha hau Yhensain xikkhonh mas sat chah. 5Hauh thang lhyi hau phudyei zainsmuh gas hau noeulu suih dvkhamh yoeus las Zvng khau mha chi los das. 6Nyah loqnyhauh hau suih mas jen las, gyingshang khomh gos xik mas nyhet lhain sanh gyon chah. 7Hauh thang lhyi nyang hau suih dvkhamh lyis Zvng khau mha xangh phon vthunk dah khyau mha tsain juot. Nyet shih dah suih lyis gas Zvng khomh mas joq, ngheq phudyei dah phon khyei mha huot khyoq. 8Nyang hau noeu dvnganh, ung mha coeu dvnganh yoeus, 9jinghloms eq jinghloms coeu eq, sainh gis thank vdoeus eq yoeus. 10Phudyei soeu ka haih coeu lhyi ngheq phudyei kuot las phon mha yoeus ngheq dyei das. Houka nyenstap jyungshuk sat dah gaunyhauq masyah yoeus dah coeu lhyi kuot teh nghuot. 11Nghuot laus eq hau shoh yeis, shoh dvnganh, uhloms, khyei, oeu yahge khyeih, 12hau dvnganh lyis dvp nghe pheh lyi thungh yah cheihshang lha, nyiyvp huot joqyos mas yoeus e lha thangh yah ngheq tyamp chah.

13Israel dius phung dvphung gonh Yhensain taiq toh zis dvja ja lyis ma soh mathamh thyoq zis yah yaunos zangh kuot las yobos bweh lyis, 14yaunos bweh yvlyis seq yah dvyih dius phung ka yaunos jyungshuk khyvlyis noeulu kyoh dvdoeu she los das: hauh yvlyis Yhensain xikkhonh Zvng xik mas she los chah. 15Dius phung dah uhshe bang dah loq hau noeulu uhloms mas kih lho lha houmha sat chah. 16Phudyei Zainsmuh gas hau noeulu suih dvkhamh lyis Zvng khau mha chi loh das. 17Nyah loqnyhauh hauh suih mas jen lho lha gosseh xik mas nyhet lhain tyitsant chah. 18Nyang hauh suih dvkhamh lyis Zvng khau mha dah xangh phon vthunk khyau mha tsain juot das. Nyet shih suih lyis gas Zvng khomh xik mas joq dah ngheq phudyei phon khyei mha huot chah. 19Hauh thang lhyi nyang hau coeu dvnganh yoeus las phon mha ngheq chah. 20Nyang haih noeu lyis eq hau yaunos jyungshuk phudyei dah noeu lyis kuot teh kuot chah. Heisoeh nyang dius jens dah yaunos xiklyis phudyei cho kuot das las nyamoq yobos khyuot zis xauh das. 21Hauh thang lhyi nyang noeulu lyis dvp nghe mha yoeus e lha nyah yaunos xiklyis dyei dah noeu lyis ngheq tyamp teh, ngheq chah. Heika dius phung dah yaunos yoeus tyamp dyei dah jyungshuk nghuot.

22Guon soeu dvyuk Yhensain taiq toh zis dvja ja lyis ma soh mathamh thyoq zis yah yaunos zangh kuot las yobos bweh lyis, 23nyah yaunos soh yah dvyih nyah jyungshuk khyvlyis nos ma bos dah beqlus dvdoeu she los chah. 24Nyah loq hau shvbeq uhloms mas kih lho lha, phon dah mautsung pheh, ngheq jyungshuk gaunyhauq sat joqyos mas sat chah. Heika yaunos yoeus tyamp dyei dah jyungshuk nghuot. 25Phudyei soeu ka nyah loqnyhauh hau gaunyhauq suih mas jen las phon thunk khyau mha tsain juot das. Nyet yvlyis gas phon khyei mha huot khyoq chah. 26Hauh thang lhyi nyang hau coeu dvnganh lyis, nyenstap jyungshuk sat dah gaunyhauq jyungshuk ngheq dyei teh, phon mha ngheq dyei chah. Heisoeh phudyei soeu ka guon soeu dah yaunos xiklyis jyungshuk phudyei das las nyah yobos khyuot dyei das.

27Diuslaiq dvyuk yuk, Yhensain taiq toh zis dvja ja lyis ma soh ma thamh yaunos zangh kuot zis yah yobos bweh lyis, 28nyang yaunos yoh zis soh yah dvyih, hauh xiklyis jyungshuk nos ma bos dah beq zains dvdoeu she los chah. 29Nyah loq hau jyungshuk dah uhloms mas kih lho lha, phon dah mautsung shot pheh sat chah. Houka ngheq dyei jyungshuk gaunyhauq sat joqyos nghuot. 30Phudyei soeu ka hauh gaunyhauq suih mas nyah loqnyhauh jen las hauh phon vthunk khyau mha tsain juot das. Nyet dah suih lyis phon khyei mha huot das. 31Hauh thang lhyi nyang nyenstap jyungshuk gaunyhauq coeu yoeus teh, hauh coeu dvnganh yoeus las, Yhensain nhaiqdoeus dah xangh shom khyvlyis, phon mha ngheq phudyei chah. Heisoeh phudyei soeu ka hauh soeu dah yaunos xiklyis jyungshuk phudyei las nyang yobos khyuot zis xauh das.

32Dius dvyuk yaunos jyungshuk khyvlyis yvng she los lyis, houka nos ma bos dah yvng zains nghuot chah. 33Nyang nyah loq hau yvng dah uhloms mas kih lho lha phon dah mautsung pheh sat chah. Houka ngheq dyei jyungshuk gaunyhauq sat dah joqyos nghuot. 34Phudyei soeu ka nyah loqnyhauh hau gaunyhauq suih mas jen las phon vthunk khyau mha tsain juot das. Nyet dah suih lyis phon khyei mas huot chah.

35Nyenstap jyungshuk xiklyis sat dah yvng mas coeu yoeus teh coeu dvnganh yoeus las, zonoms jyungshuk yah dvgeh phon mha Yhensain lhyi ngheq dyei chah. Housoeh khyvlyis phudyei soeu ka hauh soeu dah yaunos xiklyis shangphu das las nyang yobos khyuot zis xauh das.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index