Search form

GYUNG 2

Thoenggus Gvn

1Yhensain Moshe yahge Aron lyis o mha dah taiq shet cho dyei. 2Israel jens thoenggus kuot lyis yuk khanghmuh vsainnyang vhuh dah khyiq yahge vsainnyang dvp khyiq kuh khyei mha kuot chah. Hauh thoenggus gas zvng yvmlhaink yah kuot chah.

3-9Buisthuq shot pheh Yuda dvp dah khyiq kuh khyei mha bang o mha taiq khyvlyis nyamoq uhjyung dah o mha nyang joq nyang thoenggus tsain kuot das.

Vkoq Uhshe soeu Sonzoh
Yuda Aminadab lo Nashon 74,600
Isakha Zua lo Nethanel 54,400
Zebulun Helon lo Eliab 57,400
Dvnganh lyis: 186,400

Yuda dvp gas cangxeih jens loh das.

10-16Mautyi shot pheh Ruben dvp dah khyiq kuh khyei mha bang o mha taiq khyvlyis nyamoq uhjyung dah o mha nyang joq nyang thoenggus tsain kuot das.

Vkoq Uhshe soeu Sonzoh
Ruben Shedeur lo Elizu 46,500
Simon Zurishadai lo Shelumiel 59,300
Gad Deuel lo Eliasap 45,650
Dvnganh lyis: 151,450

Ruben dvp gas aiq vphung jens loh das.

17Xik pheh aiq dvp yahge thang pheh aiq dvp dah vjo mas gas Lewi jens Zvng wuq las jens loh das. Thoeng lhyi teh hank eq hank nyang dvp nyang dah khyiq kuh khyei mha dvgeh loh chah.

18-24Buiswvng shot Ephraim dvp dah khyiq kuh khyei mha bang o mha taiq khyvlyis nyamoq uhjyung dah o mha nyang joq nyang thoenggus tsain kuot das.

Vkoq uhjyung Sonzoh
Ephraim Amihud lo Elishama 40,500
Manase Pedazu lo Gamaliel 32,200
Benyamin Gideoni lo Abidan 35,400
Dvnganh lyis: 108,100

Ephraim dvp gas somh vphung jens loh das.

25-31Mautsung shot Dan dvp dah khyiq kuh khyei mha bang o mha taiq khyvlyis nyamoq uhjyung dah o mha nyang joq nyang thoenggus tsain kuot das.

Vkoq Uhshe soeu Sonzoh
Dan Amishadai lo Ahiza 62,700
Asher Okran lo Pagiel 41,500
Napthali Enan lo Ahira 53,400
Dvnganh lyis: 157,600 nghuot.

Dan dvp gas thang thank jens loh das.

32Nyang phung nyang dvp mas nyings suon bos dah Israel jens dvnganh lyis khyuk sens somh khyoengh oengxo oengci nghuot. 33Yhensain Moshe lhyi tying toh vgus, Lewi jens lyis nyet dah Israel jens mas nyings ma bos suon kat.

34Housoeh las, Israel jens gas Yhensain Moshe lhyi tying toh zis dvnganh kuot. Yuk khanghmuh vsainnyang khyiq khyei mha thoeng, nyamoq nyah vhuh yah nyang jens loh.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index