Search form

GYUNG 2:25-31

25-31Mautsung shot Dan dvp dah khyiq kuh khyei mha bang o mha taiq khyvlyis nyamoq uhjyung dah o mha nyang joq nyang thoenggus tsain kuot das.

Vkoq Uhshe soeu Sonzoh
Dan Amishadai lo Ahiza 62,700
Asher Okran lo Pagiel 41,500
Napthali Enan lo Ahira 53,400
Dvnganh lyis: 157,600 nghuot.

Dan dvp gas thang thank jens loh das.

32Nyang phung nyang dvp mas nyings suon bos dah Israel jens dvnganh lyis khyuk sens somh khyoengh oengxo oengci nghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index