Search form

GYUNG 27

Zelophehad Lonyi jens

1Yosep lo Manase, Manase lo Makhir, Makhir lo Gilead, Gilead lo Hepha, Hepha lo Zelophehad dah lonyi jens Mala, Noa, Hogla, Milkha, Tirza moq gas, 2Yhensain xikkhonh, Zvng khomh mas, Moshe, phudyei Eleaza, uhshe bang yahge dius phung gonh dah xikkhonh mas loh yap las dung zis gas, 3Ngamoq dah uwus gas loloeu ma bos khoq mhanhdyvp mas shei goeus. Nyang gas Yhensain lhyi gomloeus toq, Kora dah thang chank bang mas ma bos: Nyang nyah yobos gvng mas shei goeus. 4Nyang yukgislo ma bos yvmvyah, ngamoq uwus nyings gas Israel masyah chamus dyuk loh das? Ngamoq uwus dah boekyis jens yah dvgeh ngamoq lyis eq yossoh gvm dyei geh, ge.

5Moshe eq nyamoq dah soe Yhensain jyank chi loh dyei. 6Yhensain nyang lyis taiq, 7Zelophehad lonyi jens sang cho jus; nyamoq uwus dah boekyis jens yah dvgeh nyamoq lyis yossoh vso gvm dyei geh. Nyamoq uwus dah vso ka nyamoq lyis dyei bas jungh. 8Nvng Israel jens lyis taiq aq, Dvyuk yuk yukgislo ma bos shei loh lyis, nyah zisyos vso ka nyah lonyi yoh sain das. 9Lonyi eq ma bos lyis gas, hauh vso ka nyah vmang vnoeuh sain das. 10Vmang vnoeuh eq ma bos lyis gas, hauh vso ka phvthank phvlvt moq sain das. 11Nyang mas vmang vnoeuh, vbus moq eq ma bos lyis gas, nyang mas ni thank boek gas hauh zis sain lha nyah vso khyvlyis zwi toh das. Heika Israel dius jens chank chah dah lyi ngos Yhensain Moshe lhyi yah dyei toh.

Moshe Gungsthaiq Yoshua

(Lyi 31:1-8)

12Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, Nvng Abarim boms mas doq los aq; ngos Israel jens lyis dyei dah mau lyis yoeuh kat aq. 13Nvng hauh yvlyis nyvng thang lhyi, nah vmang Aron shei loh teh, nvng eq shei das. 14Khasoeh ge lyis Zin mhanhdyvp mas nah zomh aiq yuk yah ngos tying toh yvlyis tyi lha gomloeus toq goeus. Meriba mas dius dvphung gonh ngos lyis tyi lha lop uhlyis, nyamoq xikkhonh mas ngah gyingshang yomsoq lyis ma chunghtoq, ge. Meriba gas Zin mhanhdyvp Kadesh mha dah jeisthuq dwang nghuot.

15Moshe dung zis gas, 16-17Kang dvnganh dah vpom Yhensain Mangso eh, Dius jens lyis yoh shwih uhshe soeu jeszan yvmas vmingh yoh dyei soeu dvyuk jenh toeuq toh dyei aq. Housoeh lyis nah dius phung ka yoeuh soeu ma bos dah yvng teh ma bweh das, ge.

18Yhensain Moshe lhyi taiq, Dyos bos soeu, Nun lo Yoshua lyis shwih las nyah uhloms mas nah loq kih dyei aq: 19Nyang lyis phudyei Eleaza yahge dius dvphung gonh dah xikkhonh mas yap nhang lha, nyang gas nah muh kyauh toh zis xauh soeu nghuot khyvlyis nyamoq dvnganhmoq xikkhonh mas hoeuh kat aq. 20Nvng yoh toh toeuh dvkhamh nyang lyis dyei aq. Housoeh lyis Israel jens dvphung gonh nyah domsyos gyo das. 21Yoshua gas phudyei Eleaza lyis nges las, nyang gas Urim yahge Thumim yhung lha ngah ehnyet lyis xuq das. Heisoeh khyvlyis Eleaza gas Yoshua yahge Israel dvphung gonh dah soe dvnganh mas cho yoh shet das, ge. 22Moshe eq Yhensain tying toh vgus kuot. Nyang Yoshua lyis phudyei Eleaza yahge dius dvphung gonh xik mas yap nhang. 23Yhensain tying toh vgus, Moshe ka nyah uhloms mas loq kih zis yah muh kyauh toh zis xauh soeu nghuot cho hoeuh kat.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index