Search form

GYUNG 6

Naziri Lyi

1Yhensain Moshe lhyi tying toh, 2Israel jens lyis o mha dah taiq shet cho dyei aq. Vbusbih vmesbih hank laus eq Naziri dius bweh das nyhenshang lhyenwhei nyhen lha Yhensain lhyi kyauh toh soeu ka, 3zvbiq yahge beer lyis jhank chah: zvbiq yah kuot dah shuk ja, zvbiq shih jen, shih kyuk cha eq ma gis zo shuk. 4Nyang Naziri nghuot nyeis dvchank zvbiq nwis mas zis cha eq ma gis zo, zvbiq vjeih, vkuk yangh ma gis zo.

5Naziri nyhen toh gyo lyis nyah cam ma gis thyet uh ma gis yuk. Nyang nyhen zis yah Yhensain lhyi kyauh toh shishenh ma dyingh dvchank, nyang nyah cam yahge nhuotmi mui toh chah. 6-7Nyah cam ka nyang Mangso lhyi kyauh toh dah vlho nghuot las mvng mas loh zis yah nyah gungs lyis vwot v-oeu ma gis kuot. Nyah ungwes, uwus, vmang vnoeuh mvng mas yangh ma gis loh. 8Nyang Naziri nghuot nyeis dvchank nyang gas Yhensain xiklyis cheihshang toh.

9Nyah nvm mas nyetlos nyettant dius dvyuk shei yvmvyah Naziri xiklyis cheihshang toh dah cam ka vwot v-oeu mus lyis nyang nyhet nyeih langh thang lhyi nyah cam yahge nhuotmi yuk tyamp chah. Housoeh lyis nyang lhoqshang loh. 10Xet vnyeih lyis nyang khotjyauh aiq doeu, nghuot ya guzoe aiq doeu Yhensain xikkhonh Zvng khomh mas, phudyei soeu jyank mas chi e chah. 11Phudyei soeu eq yaunos jyungshuk xiklyis dvdoeu, ngheq dyei jyungshuk xiklyis dvdoeu phudyei las, nyang mvng lyis zangh yvmvyah nyang lyis cheihshang cho kuot dyei das. Hauh nyeih lyis nyang nyah cam doms cheihshang lha, 12nyah Naziri shishenh khyvlyis Yhensain lhyi doms kyauh das. Nyang cheihshang toh dah nyah cam ka vwot v-oeu bweh tyamp yvmvyah xik lyis dah shishenh lyis ma suon lo. Yobos khyuot jyungshuk khyvlyis dvzvn dyingh dah yvnglus dvdoeu she los chah.

13Nyang nyhen toh dah Naziri shishenh dyingh lyis kuot das lyi gas, Nyang Zvng khomh mas loh las,14Yhensain lhyi nos ma bos dah gaunyhauq somh doeu kyauh chah. Houka ngheq dyei jyungshuk xiklyis zvn dyingh dah yvnglus dvdoeu, yaunos jyungshuk xiklyis zvn dyingh dah yvngmuh dvdoeu, nyenstap jyungshuk xiklyis yvnglus dvdoeu nghuot. 15Bicheih ma kat ohlhyoq eq dvkyank bos chah. Tsanlun coeu lhoeuq las nis dah ohlhyoq thoeu, tsanlun coeu juot dah ohlhyoq bu yahge chah dah jyo jyungshuk yahge zvbiq lung chah.

16Phudyei soeu ka hai dvnganh Yhensain lhyi kyauh las yaunos jyungshuk yahge ngheq dyei jyungshuk phudyei chah. 17Nyang Yhensain lhyi ohlhyoq kyank yah dvgeh nyenstap jyungshuk khyvlyis yvnglus phudyei das. Nyang hauh jyo jyungshuk yahge zvbiq lyis eq phudyei chah. 18Naziri toh soeu ka Zvng khomh mas nyah uhloms mas cam yuk das; hauh cam lhyi nyenstap jyungshuk ngheq das nyi mas ngheq chah.

19Hauh thang lhyi phudyei soeu ka yvnglus loqsan jaus lyis yoeus las kyank mas dah ohlhyoq thoeu dvkoeuq yahge ohlhyoq bu dvkoeuq yah dvgeh Naziri kuot soeu loq mas kat dyei. 20Thang lhyi phudyei soeu ka hauh zis Yhensain lhyi lhyenwhei jyungshuk khyvlyis dyei: Hauh zis gas phudyei soeu xiklyis gyingshang jyungshuk nghuot. Houmha yvng sainhkhonh yahge khyei lhungh kat zis phudyei soeu yah sen. Hau thang lhyi Naziri toh soeu zvbiq gis shuk.

21Heika Naziri kuot bang xiklyis lyi tsain nghuot. Nghuot laus eq Naziri dvyuk Yhensain lhyi dangthoengh toh zis dvnganh dyei chah. Hauh thoq lyis nyang kuot shih das ge nyhen toh lyis nyang dangthoengh toh zis tyink dyei chah.

Phudyei bang dah Shvmanh

22Yhensain Moshe lhyi tying toh: 23Aron yahge nyah loloeu jens lyis taiq aq: Nyamoq Israel jens lyis shvmanh yvmas yhung das dang o mha zis nghuot.

24Yhensain nvng lyis shvmanh las loqzamh zwi bas jungh:

25Yhensain nvng lyis nyah nhaiqnyen cho chixoeuq las jyehjuh dyei bas jungh;

26Yhensain nvng lyis nyoqzons yoeuh doeus las nyenstap cho dyei bas jungh.

27Yhensain taiq, Namoq ngah nyings yoeus las Israel jens lyis shvmanh lyis ngos nyamoq lyis shvmanh dyei das, ge.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index