Search form

GYUNG 7

Uhshe Bang Jyungshuk

1Moshe Yhensain xikkhonh mas Zvng dye toeutsung nyeih lyis, nyang Zvng yahge nyah kyahsoe dvnganh, phon yahge nyah kyahsoe dvnganh lyis coeu juot las cheihshang. 2Hauh thang lhyi Israel vkoq jens mas uhshe bang nghuot dah vhuh uhjyung jens gas jyungshuk dyei. Nyamoq gas nyings kui yvmas yoeuh bang eq nghuot. 3Nyamoq dah jyungshuk Yhensain jyank mas tsain chi los. Uhshe soeu dvyuk noeulu dvdoeu: uhshe bang aiq yuk mas lhyingh dvkya kya mulas lhyingh khyuk kya yahge noeulu dvci aiq doeu nghuot. Nyamoq dye dyei lyis, 4Yhensain Moshe lhyi taiq zis gas, 5Zvng dah muh mas yhung das zis haih jyungshuk tsain lhom yoeus aq. Hauh zis Lewi jens lyis nyamoq kuot chah muh khyvlyis tsain gvm dyei aq, ge. 6Housoeh las Moshe ka hau lhyingh yahge noeulu tsain lhom yoeus las Lewi jens lyis dyei. 7Nyang Gershon jens lyis lhyingh aiq kya, noeulu nyei doeu; 8Merari jens lyis lhyingh nyei kya, noeulu xet doeu dyei. Nyamoq dah muh dvnganh gas Aron lo Ithama shwih khyvlyis kuot chah. 9Kohat lo jens loqzamh zwi dah Gyingshang vyhang ka nyamoq kvtoq yah dvwuq chah yvmvyah Moshe nyamoq lyis lhyingh yahge noeulu ma dyei.

10Phon lhyi kyauh dah pwe kuot das xiklyis uhshe bang eq jyungshuk los tsain chi los. Nyamoq phon mas jyungshuk dyei bah ge lyis, 11Yhensain Moshe lhyi taiq, Hau phon kyauh pwe dvci aiq nyeih gyo lyis uhshe dvyuk soeu dvnyeih nyeih dyei chah, oen nyamoq lyis taiq aq, ge.

12-83Nyamoq o mha dah jyungshuk vzoh yah tsain dyei.

Nyeih vkoq Uhshe soeu
1 vnyeih Yuda Aminadab lo Nashon
2 vnyeih Isakha Zua lo Nethanel
3 vnyeih Zebulun Helon lo Eliab
4 vnyeih Ruben Shedeur lo Elizu
5 vnyeih Simon Zurishadai lo Shelumiel
6 vnyeih Gad Deuel lo Eliasap
7 vnyeih Ephraim Amihud lo Elishama
8 vnyeih Manase Pedazu lo Gamaliel
9 vnyeih Benyamin Gideoni lo Abidan
10 vnyeih Dan Amishadai lo Ahiza
11 vnyeih Asher Okran lo Pagiel
12 vnyeih Napthali Enan lo Ahira

Nyamoq dvyuk dvyuk chi los dah jyungshuk gas doeusgoh. Ngwis khuq dvkhyvp 50 ounce, ngwis lang dvkoeuq 30 ounce, gyingshang joqyos mas thyet dah jvng nghuot. Hauh aiq koeuq masyah monh lyis coeu yah lhoeuq dah jyo jyungshuk dyingh shoq bos. 4 ounce lyei dah xing bvn mas xangh yah dyingh. Ngheq dyei jyungshuk xiklyis noeulu kyoh dvdoeu, yvnglus dvdoeu yahge dvzvn dyingh dah yvnglo dvdoeu bos. Yaunos jyungshuk xiklyis shvbeq dvdoeu. Nyenstap jyungshuk xiklyis noeulu aiq doeu, yvnglus oeng doeu, shvbeq oeng doeu, dvzvn dyingh dah yvnglo oeng doeu bos.

84-88Phon kyauh das xiklyis uhshe bang dvci aiq yuk chi los dah jyungshuk dvnganh o mha taiq zis yah dvyhangteh nghuot:

— ngwis khuq dvci aiq khyvp yahge ngwis lang dvci aiq koeuq dvnganh lyis 60 paung lyei.

— xangh yah dyingh dah xing bvn dvci aiq khyvp, dvnganh lyis 48 ounce lyei.

— ngheq dyei jyungshuk xiklyis jyo jyungshuk yah dvgeh noeulu 12 doeu, yvnglus 12 doeu, dvzvn dyingh dah yvnglo 12 doeu

— Yaunos jyungshuk xiklyis shvbeq 12 doeu,

— nyenstap jyungshuk xiklyis noeulu 24 doeu, yvnglus 60, shvbeq 60, dvzvn dyingh dah yvnglus lo 60 doeu nghuot.

89Moshe Yhensain yah jisgoh das zis Zvng khau mha wvng lyis, hau Thanghchvp Kwi dah vnghop, Kherubim aiq yuk dah vjo masyah Yhensain nyang lyis jis thwe xauhgyo.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index