Search form

Hebreos 10

1I ujer ʼatbal tzij chi xu tzʼibaj i mam Moises xa pacha u qʼuexwach i mer sakil chi xcʼun chirijil; xa toʼ u nabeal i mer usucʼ. I ujer ʼatbal tzij-le n-ca tiqui ta chi qui sucʼbaxic i winak chuwach i Dios. Tupu chi junab junab quiqui sujuj u quiqʼuel chicop chuwach, xui-ri n-ca tiqui ta chi qui sucʼbaxic niʼpa i que tejeb ruʼ i Dios. 2We tene are u quiqʼuel chicop xtiqui chi qui sucʼbaxic i winak, ya tzʼakatnak tene chic ʼuri, xa julaj tene-ri xqui ʼano. I winak chi quiqui sujuj chicop chuwach i Dios, we tene xresaj i qui mac, quiqui na ne u be-ri piqui cʼux chi n-ta chic qui mac chiquij. 3Péro n-queje ti ile. I u sujuxic u quiqʼuel chicop junab junab, n-xresaj ti qui mac; i costúmbre-le xa cu cʼunsaj tan chic piqui cʼux chi ʼo qui mac. 4Man i u quiqʼuel i toro, xak i ral tak chabat n-ca tiqui ta chi relsaxic i qui mac i winak.

5Rumal-i, are ya ca pe i Jesucrísto chi chuwach i jyub taʼaj, queje iri xu bij che i Dios:

Yet n-cawaj ti u quiqʼuel chicop ca sujux chawe;

xak n-cawaj ti toʼ wach tak i ca sujux chawach.

Pu qʼuexel ile a yijbam in chʼacul (chi ca sujux na chawe).

6N-cu maj ta a wach ca porox chicop chawach;

n-cu maj ta a wach ca sujux qʼuexelaj chawe, ʼelsabal qui mac i winak.

7Rumal-i xin bij: “Nim laj Dios, chi in ʼo wi, in cʼun-nak

chu ʼanic wach i cawaj yet; quin ʼano pacha i tzʼibtal can chupam i ujer wuj chi quin ʼan na.”

(Queje ile xu bij i Jesucrísto che i Dios+ .)

8Che i tzij-le, caka ta wi chi Jesucrísto nabe xu bij chi i Dios n-craj ta chic u quiqʼuel chicop, xak mi ne wach tak i quiqui sujuj chuwach. N-craj ta ca sujux chicop, xak n-craj ta ca porox chicop chuwach, ʼelsabal qui mac i winak. N-craj taj, tupu i ujer ʼatbal tzij xbin ile chi quiqui ʼano. 9Teʼuri xu bij: “Nim laj Dios, chi in ʼo wi, in cʼun-nak chu ʼanic wach i cawaj yet,” xcha. Caka ta ʼuri chi i Dios xresaj i nabe costúmbre re u camsaxic chicop, y xu ya u camsaxic i Jesucrísto pu qʼuexel ile. 10I Jesucrísto xu ʼano wach i xraj i Dios. Rumal-i konojel yoj oj chom chic pa kanima, man ire xu sujuj u chʼacul tojbal ka mac. Xa julaj xu ʼano, y n-ta chic mas u chac cu ʼan ile.

11Conojel i aj cojol qʼuexelaj que i aj Israel winak, quiqui ʼan qui patan ʼij ʼij. Nic are wi quiqui sujuj qui quexel i winak, péro n-ta queʼel wi chique, man n-ca tiqui ta chi relsaxic qui mac i winak. 12Péro i Jesucrísto n-queje ti ile xu ʼano. Xa julaj xu sujuj rib, ʼelsabal qui mac i winak, y xoʼon ile. Teʼuri xcubi pu wikabim i Dios chila chicaj. 13Chila croyʼej wi, cʼa cu rik ni ʼij are que yaʼ ni aj chʼoʼoj pa rakan uʼab. 14Xa julaj xu sujuj rib; queje ile xe u chomarsaj queʼe ʼij sak chiquij niʼpa i je re ire. Xoʼon chique chi n-ta chic mas cajwax chique chuwach i Dios. 15Xak u Tewal i Dios cu ʼalijinsaj chake chi sak laj tzij ile+ . Nabe, cu bij:

16Coʼon panok are i trat quin ʼan cuʼ ique are iri:

quin ya in ʼatbal tzij pa canima ique;

wach in noʼoj yin, quin tzʼibaj piqui nojbal ique.

(Queje ile xu bij i Kajwal+ .)

17Xak cu bij:

N-quin cʼunsaj ta chic chin cʼux niʼpa i mac atzalal qui ʼanom.

(Queje ile xu bij+ .)

18Bay, we ʼelsam chic i ka mac chikij, n-ta chic u chac ʼuri we ca sujux tak i sipon, tojbal re i ka mac.

Choj tejeb ruʼ i Dios

19Rumal-i, wachalal, rumal u quiqʼuel i Jesucrísto, coj tiqui chi oquic chuwach i Dios pa Qʼuijibal ʼatz u ʼij, lic n-caka xij ta kib chi oquic. 20I Crísto u jakom jun cʼacʼ laj kocbal bic chuwach i Dios+ , jun ocbal bic cʼaslic. Rumal u chʼacul ire, jaktal i ocbal-le chake. 21Are i Jesucrísto are i ʼatz laj aj cojol ka qʼuexel yoj pa rachoch i Dios chila chicaj. 22Choj tejeb ruʼ i Dios lic ruʼ ronojel ka cʼux; maka ʼan queb ka palaj chu ʼonquil, chaka ʼana ruʼ u cubibal ka cʼux sakil. Ire u ʼanom chic chʼam che i kanima+ , rumal-i, cu na ka cʼux chi n-ta chic ka mac; xak i ka chʼacul chʼajtal chic ruʼ i chʼam laj ya. 23Choj ʼolok jiquil ka cʼux che, chi cakil na wach tak u sujum i Dios chake. Makoʼtaj can i cubibal ka cʼux che, xak ma baʼcrij ka cʼux chi royʼexic, man i Dios lic coʼon na wach u sujum chake. 24Chaka to kib chakawach chu nimarsaxic i cʼaxnabal ka cʼux, xak chu ʼanic i ʼutz. 25Xak are wi, chaka molo kib; maka mayij u ʼonquil. Katzij, je ʼo jujun n-quiqui mol ta chic quib kuʼ. Péro ʼutz caka mol kib yoj man queje ile caka ya u cowil ka cʼux chakawach, ʼe te le chic-i woʼor, man ya ca nakajab i ʼij re u cʼunic tan chic i Kajwal.

26Yoj chi ketaʼam chic i sak laj tzij, we xa chu ʼonquil coj oc tan chic chi macunic, n-ta chic jun chic ka qʼuexel ʼuri, tojbal re i ka mac. 27We queje ile caka ʼano, makoyʼej ʼuri chi Dios cril toʼbal ka wach; xa cakoyʼej i nim laj tojbal mac ca pe na pakawi. Xa cakoyʼej i ʼaʼ chi cu sachsaj ni qui wach niʼpa i je aj chʼoʼoj ruʼ i Dios+ . 28I aj Israel winak, we jun chique croʼtaj can u ʼonquil i ʼatbal tzij tzʼibtal can rumal i mam Moises, ca camsaxic. We je queb oxib xqui bij chi queje oʼonom ile, ca camsax ʼuri rumal u mac. N-ta toʼbal u wach. 29Bay ¿wach nawi ʼuri ca majawic we jun u jachom rib puʼab u Cʼojol i Dios, teʼuri cu kel canok? Ca majaw ʼuri cu tij i tojbal mac, man xa ca tijin chu kajsaxic u ʼij u quiqʼuel i Jesucrísto chi elsawnak u mac. Are u quiqʼuel i Crísto are i cʼutbal-re chake chi i Dios coj u to na pacha u bim chake. Péro i achi-le u yoʼyam i loʼlaj u Tewal i Dios chi u cʼutum i utzil chomal re i Dios che. 30Cu toj na ʼuri u mac. Ketaʼam ile man i Kajwal Dios xu bij: “I tzalijbal u wach chique, wach i qui ʼanom, we-yin u ʼonquil ile. Yin quin yaw i tojbal mac chique, wach i qui ʼanom.” Queje ile xu bij+ ; i u wuj i Dios xak cu bij; “I Kajwal Dios cu ʼan ni ʼatbal tzij piquiwi i winak je re ire.” Queje ile cu bij+ . 31I jun chi xa cu petsaj roywal i cʼaslic Dios ¡toʼwach ire are ca tzak na pu ʼab! (Cʼax u tojic u mac cu ʼano.)

32Cha cʼun chi cʼux wach iwilom ujer, are cʼa te xi coj i sak laj tzij; nim i cʼax xpe chiwij, xui-ri xi chʼijo ruʼ u cowil i cʼux. 33ʼO jujun chiwe yix chi xix qui toʼta, xix qui yoʼya chiquiwach conojel i winak. Xak ʼo jujun chiwe chi xi junamsaj i wach cuʼ i que tijin chi rilic i cʼax-le; rumal-i xak yix xi tij i cʼax cuʼ. 34Xe i to i je tzʼapilic man xiwil toʼbal qui wach. Niʼpa i tzel quix quilo xqui maj ubitak iwe; xui-ri, xix quicotic xi chʼijo. N-xix bison taj man iwetaʼam chi ʼo ubitak iwe chila chicaj chi mas ʼutz na chuwach ile chi xmaj chiwe; ile lic n-ca qʼuis ta chic. 35Rumal-i, mi sach u cowil i cʼux, man nim i cu sipaj i Dios chiwe rumal. 36Ma baʼcrij i cʼux chupam i cʼax, xa chi chʼija cʼa qui qʼuis ni u ʼanic niʼpa i craj i Dios chiwe chi qui ʼan na. Teʼuri ca yaʼ na chiwe wach u sujum ire. 37Chupam u wuj i Dios, queje iri cu bij:

N-qʼuial ta chic ʼij ca canajic, teʼuri i jun chi ca cʼunic, ca cʼun na; n-ca baytaj taj.

38I winak chi qui jachom quib pinʼab, chi ʼutz qui cʼux chinwach, ique ʼo ni qui cʼaslemal rumal u cubibal qui cʼux chwe.

Péro we jun ca tzalij tan chic, yin n-quin quicot ta ʼuri ruʼ.

(Queje ile cu bij i Dios+ .)

39Péro yoj n-oj ta cachiʼil ique chi que tzalij chiquij; n-oj ta queje pacha ique chi ca sachsax qui wach. Yoj oj cachiʼil i juban chi qui cubam qui cʼux che i Kajwal, rumal-i coj ʼel na chi sak junam cuʼ.

I 'utz laj tzij re i dios

© Wycliffe Inc. All rights reserved. More Info | Version Index