Search form

Hechos 12

Cacamisax ri Jacobo y caya'i' ri Pedro pa cárcel

1Chupa tak c'u ri' la' la k'ij ri rey Herodes xebutak jujun soldados cha' quequichap jujun chique ri quicojom rubi' ri Cristo re queya' pa c'axc'obic. 2Yey xebutak che caquicamisaj ruc' espada ri Jacobo ri ratzixel ri Juan. Y ri soldados jela' xqui'ano.

3Ec'uchiri' xrilo lic xuc'ul quic'u'x raj judi'ab ri x'an che ri Jacobo, xutak uchapic ri Pedro. Wa' xu'an chupa ri nimak'ij Pascua echiri' catij ri pam na jinta levadura che.+ 4Ec'uchiri' chapom chi ri Pedro, ri Herodes xutz'apij pa cárcel y xuya paquik'ab cajib mutza'j soldados re caquichajij, yey wa soldados e cajcaj chujujunal mutza'j. Ri xuch'ob ri Herodes e c'ate caresaj lo ri Pedro chiquiwach ri winak re ri tinamit echiri' ic'owinak chi ri nimak'ij Pascua.

5C'o c'u ri' ri Pedro pa cárcel lic chajital chi utz. Yey ri quicojom rubi' ri Cristo na quebuxlan ta che u'anic orar chwach ri Dios puwi' rire.

Ri Pedro quesax bi pa cárcel ruma jun ángel

6Chupa c'u rak'ab chwach pan ri k'ij echiri' ri rey Herodes uch'obom caresaj lo ri Pedro chiquiwach ri tinamit, ri Pedro e ri' cawar chiquixo'l ca'ib soldados, ximital ruc' ca'ib carena yukul lo chique ri soldados. Yey pa rewi raj chajal e c'o chwach ri oquibal re ri cárcel.

7Xakic'ate't c'ut xwinakir jun ángel re ri Kanimajawal ruc', yey jun ak' lic xutzij upa ri cárcel. Ri ángel xuyuch'uya' ri Pedro puc'alc'a'x, xuc'osoj y jec'uwa' xubi'ij che: «Chatwa'lijok, chawilij» xcha che. E tak c'u ri carena c'o che ruk'ab ri Pedro xtzakic.

8Xubi'ij c'u ri ángel che: «Chaximila' bi racoton y raxajab» xcha che. Y rire jela' xu'ano.

Xubi'ij tanchi ri ángel che: «Chacojo bi rak'u' re pisbal awij y chat-tereja lo chwij» xcha che.

9Ri Pedro xel bi teran chirij ri ángel, tob na reta'am taj we katzij ri cu'an ri ángel ruc'; ma chwach rire, laj xa wachic' la catajin che rilic. 10Xebic'ow c'u chiquiwach ri nabe mutza'j e chajinel. Tec'uchiri', xebic'ow che ruca'm mutza'j e chajinel y xebopon c'u chwach ri oquibal 'anom ruc' ch'ich', wa' e ri quel bi pa be chupa ri tinamit. Wa' wa oquibal utuquel xjakataj chiquiwach y jela' xebel bi. Xebin c'u jubik' che ri be y xakic'ate't ri ángel xuya can ri Pedro utuquel.

11C'a ec'uchiri' ri Pedro xumaj usuc' na wachic' ta ri cu'ano. Xubi'ij c'u chiribil rib: «Wo'ora pakatzij wi, canmaj usuc' e ri Kanimajawal utakom lo ru ángel wuc'. Jela' xinresaj puk'ab ri rey Herodes y che ronoje ri cacaj caqui'an ruq'uiyal e aj judi'ab chwe» xcha'.

12Ec'u la' catajin wa' pujolom ri Pedro, xe'ec chirocho ri María ruchu ri Juan, ri cabi'x Marcos che. Chiri' quimolom wi quib uq'uiyal hermanos quetajin pa oración chwach ri Dios. 13Echiri' ri Pedro xuch'awisaj pan ri puerta re ruwa ja, jun ali aj chac Rode rubi', xel lo che. 14Ec'uchiri' xuto e ukul ri Pedro, ruma ruqui'cotemal na xujak ta ri puerta. Ri xu'ano e canic xoc tanchi ubi pa ja y xu'tzijoj chique c'o ri Pedro chwach ri puerta.

15Ec'u ri e c'o pa ja xquibi'ij che:

—Ri'at xatch'u'jeric —xecha che.

Pero rali xujiquiba' uwach chique lic katzij la cubi'ij.

Yey xquibi'ij rique:

—Laj e u ángel ri c'o chiri' —xecha'.

16Ec'u ri Pedro lic chac c'o che uch'awisaxic pan ri puerta. Ec'uchiri' xquijako yey xquil ri Pedro, lic xcam canima' che; ma lic c'ayew chique caquicojo we katzij ri quetajin che rilic.

17Pero ri Pedro xu'an jun c'utubal ruc' ruk'ab cha' quetz'inca'nic. Xutzijoj c'u chique su'anic xesax lo ruma ri Kanimajawal chupa ri cárcel. Yey xubi'ij c'u chique:

—Tzijoj alak wa' che ri Jacobo+ y chique tak ri hermanos —xcha'.

Tec'uchiri', xel bi y xe'ec pa jun chic luwar.

18Echiri' xsakiric, xoc jun sachibal na'oj chiquixo'l ri soldados. Xquijek quetucuquic ruma na queta'am taj sa' ri xu'an ri Pedro, ma na jinta chic.

19Ec'u ri Herodes xutak utzucuxic ri Pedro. Yey ruma na xrikitaj taj, e xuta quichi' ri soldados; tec'uchiri', xutak quicamisaxic. Echiri' xu'an wa', ri Herodes xel bi Judea y xe'ec pa ri tinamit Cesarea y chiri' xcanaj wi.

Rucamic ri rey Herodes

20Ri rey Herodes lic c'o royowal chiquij ri winak e aj Tiro y e aj Sidón.+ Ec'u ri' wa queb tinamit xquich'a'bej quib chiquiwach re quebe'ch'a'ta ruc' ri rey Herodes cha' caqui'an utzil chomal chiquiwach ruc'. C'o c'u jun achi Blasto rubi', wa' raj chac ri rey yey lic c'o uwach pa ri rocho ri rey. Xquicoj c'u quib chwach ri Blasto y xquipuakij che cha' rire cach'aw paquiwi' chwach ri rey cha' na jinta chi ch'a'oj chiquiwach. Y jela' raj c'ay re rutinamit ri Herodes utz caquic'ayij ri cajawax chique ri e aj Tiro y aj Sidón.

21Ri rey Herodes xucoj c'u jun k'ij chique re caquimol quib. La' la jun k'ij xuwik rib ruc' chomilaj c'ul q'ui rajil, xtz'uyi' pa ri k'atbal tzij y xuya c'u jujun uch'a'tem chiquiwach ri tinamit.

22Ec'u ri winak xquijeko lic co quesiq'uinic caquibi'ij: «¡Wa' wa cakato, na ukul ta juna achi; e ukul jun tiox!» quecha'.

23Xa pa jok'otaj c'u ri' jun ángel re ri Kajawal xucoj lo jun yabil che ri Herodes; ma rire xuc'ul wa yacbal uk'ij x'anic, yey wa' xew takal che ri Dios. Jec'uri'la' xtiji' cuma amolo y ruma wa' xcamic.

24No'j c'u ri Utzilaj Tzij re ri Kanimajawal lic xe'ec utzijoxic y lic catajin quiq'uiyaric ri quecojow re.

25Echiri' ri Bernabé y ri Saulo xquiq'uis ri chac ya'om chique,+ xebel chiri' Jerusalem y xquic'am bi ri Juan cuc', ri cabi'x Marcos che.

Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index