Search form

Marcos 16

Ruc'astajibal ri Jesús

(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)

1Echiri' xic'ow ri k'ij re uxlanibal, ri María ri aj Magdala, ri Salomé y ri María ruchu ri Jacobo, xquilok' cunabal lic qui' ruxlab re caquibal rucuerpo ri Jesús chupa. 2Ec'u ri nabe k'ij re ri semana lic anim c'a e ri' quel lo ri k'ij, xebec pa mukutal wi ri Jesús. 3Caquibi'ij c'u chiquiwach: «¿China quesan rabaj chike c'o chuchi' ri mukubal?» quecha'.

4Pero c'ate xquilo, rabaj esam chic, yey wa' lic nim. 5Ec'uchiri' xeboc bi chupa ri mukubal, xquil jun ala tz'ul pa uwiquik'ab chique, ucojom jun c'ul sak lic naj rakan. Yey rique lic xquixi'ij quib che. 6Ec'u rire xubi'ij chique:

—Mixi'ij iwib. Ri'ix e quitzucuj ri Jesús ri aj Nazaret, ri xcamisax chwa cruz; Rire na jinta chi wara, ma c'astajinak chubi. Chiwila wa luwar pa xya'i' wi rucuerpo. 7Ec'u ri'ix jix, ji'bi'ij chique rutijo'n y che ri Pedro: “Rire que'ec Galilea, canabej bi chiwach; chila' c'u ri' qui'wila wi uwach, jela' pacha' ri ubi'im chi lo chiwe” —xcha'.

8Ec'u rixokib xebel bi chuchi' ri mukubal lic quebirbotic ruma benak quina'oj puwi ri xquilo; yey na jinta ne c'ana c'o xquitzijoj wi ruma quixi'im quib.

Ri Jesús cuc'ut uwach chwach ri María ri aj Magdala

(Jn. 20:11-18)

9Ec'uchiri' c'astajinak chi lo ri Jesús, anim tan che ri nabe k'ij re ri semana, nabe xuc'ut uwach chwach ri María ri aj Magdala, ri e resam bi wukub itzel uxlabixel che. 10Rire xe'ec c'ut cha' cu'tzijoj ruc'astajibal ri Jesús chique ri xeterej chirij yey xebu'rika c'u ri' lic quebisonic y quebok'ic. 11Yey rique echiri' xquito c'astajinak chi lo ri Jesús y xilitaj uwach ruma ri María, na xquicoj taj.

Ri Jesús cuc'ut uwach chiquiwach ca'ib utijo'n

(Lc. 24:13-35)

12Tec'uchiri', ri Jesús xuc'ut uwach chiquiwach ca'ib chique rutijo'n, no'j junwi u'aniquil xu'an wa' echiri' rique e ri' quebinic quebec pa juyub. 13Ec'u wa ca'ib xetzelejic, xe'quitzijoj chique ri jujun chic tijo'n; yey wa' na xcoj tane chwiquik'ab.

Ri takanic xuya can ri Jesús

(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)

14Q'uisbal chi c'u re, ri Jesús xuc'ut uwach chiquiwach ri junlajuj utijo'n echiri' rique etz'ul chwa mexa, yey xuch'a'bej quipa ruma na cubul ta quic'u'x ruc' y ruma u'anom lic co ri canima', ma na xquicoj ta que ri xebilow re ri Jesús c'astajinak chic. 15Xubi'ij c'u chique:

—Jix che ronoje ruwachulew y chitzijoj ri Utzilaj Tzij chique conoje ri ticawex. 16Ec'u ri quecojow re y caquic'ul ri bautismo, quecolobetajic. No'j c'u ri na quecojow ta re, cak'at na tzij paquiwi'. 17Yey chique ri quecojow re, quilitaj c'utubal re ruchuk'ab ri Dios. Pa ri nubi' quebequesaj bi itzel uxlabixel, quech'a't pa jujun chic c'ac' ch'a'tem, 18caquichap tak ne cumatz paquik'ab. Yey we c'o ri xquitijo y na quina'bem taj camisabal que, na jinta c'o cu'an chique. Caquiya ri quik'ab paquiwi tak ri yewa'ib, y wa' quecunutajic —xcha'.

Ri Jesús catzelej chila' chicaj

(Lc. 24:50-53)

19Ec'u ri Kanimajawal echiri' ch'a'tinak chi cuc', xc'ul pana chila' chicaj y xtz'uyi' puwiquik'ab ri Dios. 20E tak c'u rutijo'n xebel bi che utzijoxic ri Utzilaj Tzij pa tak ronoje luwar. Yey ri Kanimajawal xebuto'o, xuya chique caquic'ut ruchuk'ab ri Dios cha' ruc' wa' cujiquiba' uwach ri Utzilaj Tzij. Amén.

Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index