Search form

1 Corintonam 10:23

Angkan pujusrum aneenitaram timiauri

23Chikich aints chichainak: Ii wakerakrikia pachitsuk mash turamnawaitji tina nuka nekasaintai. Antsu ii wakeraji nu mash turakrikia, chikich ainau yaingchatnuitji. Nekasar ii wakeraji nuka pachitsuk turamnawaitji, antsu nu pachitsuk turakrikia, chikich aints Cristonu ainausha miatrusarang Criston umirkarat tusar yaingtatkamarsha yuumataji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index