Search form

1 Corintonam 11:3

3Tura chikich chichamnasha atumin nekamtikiatasan wakerajrume. Anturtuktaram: Cristo ni Apaachiri Yusnak umirnuitai. Tura Cristo umirin ainautikia mash ii Apuri Cristok umirnuitji. Tura Yus wakerau asamtai, nuwa ainau ni aishrinak umirin ainawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index