Search form

1 Corintonam 13

Nekas aneenitnun pachis timiauri

1Wikia junia aints ainau chichamen untsuri chichaayatnak, tura Yuse awemamuri chichamencha chichaayatnak, chikich ainaun aneetsuk pujaknaka nangkami chichainjai. Tura tampur mesramu nangkami tuntuyamua nunisnak pujuinjai.

2Tura Yuse chichamen nekas pengkeran etseriatnak, tura chikich ainau nekaachminun wainiatnak, Yus nekawa nunisnak mash nekayatnak, tura Yusen nintimsan ni kakarmarijai muran muchkiamin ayatnak, chikich ainaun aneetsuk pujaknaka wikia nangkamnak pujuinjai.+3Tura winar aa nunaka yuuminaun mash suayatnak, tura Yusen pengker awajsatasan wína namangkrun astuwarti tayatnak, chikich ainaun aneetsuk pujaknaka, pengké nangkamin tajai.

4Antsu aints ainaun itiur aneetnuita tusan yamaikia ujaktatjarme. Antuktaram: Chikich ainaun aneauka pasé awajinamsha pachichuitai, antsu wait anentratnuitai. Tura chikich ainauncha suwirpiakuka jiichuitai. Tura: Miajuitjai tumamtsuk pujuwitai. Tura chikich ainaun pachis: Nuka mianchawaitai tutsuk pujuwitai. 5Tura chikich ainaun aneauka natsanta nunaka turichuitai. Tura ninunkeka nintimchawaitai. Tura kajechuitai. Tura ni pasé awajinamsha yapaijmichuitai. 6Tura chikichan pasé awajinamtaisha warartichuitai. Antsu nekas chichaman antuk waras pujuwitai. 7Chikich ainaun aneauka, niincha pasé awajinamsha tsangkurnuitai. Tura chikich ainaun aneauka ni chichamencha antuk: Nekasaintai tusa pujuwitai. Antsu tunau ainaun pachis: Nuka tunaarin inaisarti tusa nakawaitai. Tura chikich ainau pasé awajinamsha, kajertsuk jaimias tsantratnuitai.

8Nekas aneenitka tuke atinuitai. Ju nungka amukamtaikia, Yuse chichame etsermauka atsutnuitai. Tura chikich chichamjai niish chichastinaka inaisartinuitai. Tura Yusnum jearkia, mash aa nu nekau asar nekatka yuumakchatnuitji.

9Antsu yamaikia mashkia nekatsji. Tura Yuse chichamengka miatrusrikia etsertsuji. 10Antsu ii Apuri taamtaikia, iikia mash paan nekaatnuitji. Tura ju nungkanam nintimtaingkia amukatnuitai.

11Yaanchuik uchi akun, uchia nunisnak chichaiyajai. Tura uchi nintimina nunisnak nintimnuyajai. Tura uchi nekainawa nunisnak nekaiyajai. Antsu yamaikia juun asan, uchi akur nintimtainka inaisawaitjai. 12Tura asamtai yamaikia ispi kusurujai paanchau wainmamji nunisrik jumchik nekaji. Antsu ukunam ii Apuri ii nintimaurin mash aa nuna nekau asa nu taamtaikia, iisha nunisrik ii nekachmau aa nusha mash paan nekaatnuitji.+

13Tura asamtai kampatam tuke amukashtin ainia nuka juwaitai: Yus nekasampita tusar nintimtustin, tura ukunam atata nu nakastin, tura Yuscha tura aintcha aneakur pujustin. Antsu anengkrataingkia mash ainia nuna nangkamasang timiá pengkeraitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index