Search form

1 Corintonam 13:8

8Nekas aneenitka tuke atinuitai. Ju nungka amukamtaikia, Yuse chichame etsermauka atsutnuitai. Tura chikich chichamjai niish chichastinaka inaisartinuitai. Tura Yusnum jearkia, mash aa nu nekau asar nekatka yuumakchatnuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index