Search form

1 Corintonam 14:16

16Tura Yuse Wakani atumin chichamtikramau asamtai, Yus seakrum: Maaketai tinu asakrumin, chikich ainau atum Yus seamun antinayat: ¿Warintua? tusar nekainachu asar Yusen: Maaketai ticharmin ainawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index