Search form

1 Corintonam 14:32-33

32-33Yuska pachim chichamnaka nakitawai. Antsu pengker nintimsaram angkan pujustaram tusa wakerawai. Tura asamtai Yuse chichamen etserin ainauka, Yus ni chichamen nintimtikramu asar, nu chichamnaka etserkartinuitai. Antsu nintimtsukka nangkamiarka chichakchartinuitai.

Chikich nungkanam Cristonu ainau iruntramunam turina nunisrumek atumsha turatnuitrume. 34Cristonu ainau iruntramunam nuwa ainau chichakcharti tusar surimkamuitai, antsu Yuse chichame aarmawa nunisarang chichatsuk takamtaik antukartinuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index