Search form

1 Corintonam 15:1

Cristo jakamunmaya nantakmiauri

1Yatsur ainautiram umaarutirmesha, yamaikia chikich chichamnasha atum kajinmakiram tusan, atumin nintimtikratasan wakerajrume. Uwemratin chichaman atumin etserkamiaja nusha jukimiarume. Tura asaram nu chichamka umirume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index