Search form

1 Corintonam 15:58

58Wína aneetir yatsur ainautiram umaarutirmesha: Jatasha nepetkatin asaram kakaram wajasrum, tuke yawetsuk Yuse takatri takakmin ataram. Tura ii Apuri Cristonu asaram, ni takatringkia nangkamrumka takaatsrume. Atumka nusha nekarme.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index