Search form

1 Corintonam 3:4

4Tura asaram chikich ainautiram: Wikia Pablon umirnuitjai, tura chikich ainautirmesha: Wikia Apolosan umirnuitjai tarume. Tu chichaakrumka ju nungkanmaya ainau chichaina nunisrumek chichaawearme.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index